Философский факультет, ОНУ


Завідувач кафедри, доцент,
Петриківська Олена Сергіївна

 

 

У 1995 р. кафедра виконала основну роботу по відкриттю спеціальності "Філософія" і створенню філософського відділення. У період 1995-2004 рр. кафедрою започатковано читання таких нових навчальних курсів: "Логіка", „Філософська пропедевтика”, „Антична філософія”, „Філософія Нового часу”, „Німецька класична філософія”, "Сучасна зарубіжна філософія", „Метафізика”, "Епістемологія", „Філософія релігії”, „Основи системних досліджень”, „Наука і теологія”, „Філософія науки”, „Компаративістське релігієзнавство”, „Основи аксіології”, "Соціальна філософія", "Риторика" та багато інших. До створення на основі частини професорсько-викладацького складу кафедри у 2002 році нової кафедри - кафедри культурології, було започатковано багато нових культурологічних курсів.

Кафедра забезпечує багато курсів на філософському факультеті, та філософські курси на природничих факультетах (для майбутніх бакалаврів й магістрів) та в Інституті соціальних наук ОНУ. Кафедра проводить велику навчально-методичну роботу з аспірантами природничих факультетів та філософського факультету - лекції, семінарські заняття, консультації, рецензування рефератів, прийом вступнихй кандидатських іспитів.

Викладачі кафедри очолюють такі наукові центри й семінари факультету:

 1. Центр "Логіки та методології науки": керівники  - професор Уйомов А.І. (до 2012 р.), проф. Терентьєва Л. М.
 2. Центр компаративістських досліджень релігії: керівник -  доцент Мартинюк Е.І.
 3. Науково-дослідний й освітній Центр імені Георгія Флоровського:   керівники – доцент О.С.Петріківська, проф. І.В.Голубович.
 4. Науково-освітній семінар з візантиністки та патристики: керівник  -   доцент Шевцов С. Г.
 5. Філософська спілка м. Одеси (сумісно з Будинком Вчених м. Одесі): керівники  – проф.. А. І. Уйомов (з 1968 р. до 2012 р.),  проф.. Л. М. Терентьєва

Викладачі кафедри активно беруть участь у виконанні факультетської наукової комплексної теми „Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів пізнання та знання”(термін виконання 01.06.2011 – 31.12.2015, № комплексної темі -224, № наказу 1268-Р від 13.05.2011, № держреєстрації – 011U005724). культурології. Науковий керівник теми – завідувач кафедри, декан філософського факультету, доцент О.В.Чайковський, відповідальний виконавець – проф. Голубович І.В.)

Викладачі кафедри приймали активну участь у виданні збірок наукових праць:

 1. Параметрическая общая теория систем и ее применения. Сборник трудов, посвященный 80-летию проф. А.И.Уёмова. Под редакцией А.Ю.Цофнаса. – Одесса, Астропринт. – 2008. – 244 с. (10,2 др. арк., рос. мовою).
 2. «У философии женское лицо…». Сборник научных статей. – Одесса: ФЛП Фридман, 2008. – 112 с.
 3. Актуальні питання творчої спадщини Г.В.Флоровського. – Одеса: Фенікс, 2009. – 216 с.
 4. Curriculum vitae. Вип. 1. Біографічний метод у гуманітарному знанні/ [зб. наук. праць/ наук. ред. Довгополова О.А., Голубович І.В.] - Одеса: ФОП “Фридман”, 2009.  - 220 с.
 5. Curriculum Vitae. – Вып. 2: Творчество П.М. Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета.[зб. наук. праць/ наук. ред. Довгополова О.А.] – Одесса: ФОП Фридман О.С., 2010. – 226 с.
 6. ЭСХАТОС. Философия истории в предчувствии конца истории/ Под ред.       О. А. Довгополова, А. А. Каменских.  – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2011. – 336 с.
 7. „Мама городов Израилевых...” Сборник статей по итогам факультатива по иудаике и израилеведению Одесского национального университета имени И. И. Мечникова/ Под ред. О.А. Довгополова, М. Довев, И. В. Голубович, Э. И. Мартынюк, Е. С. Петриковская. – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2011. – 146 с.
 8. ЭСХАТОС-II. Философия истории в контексте идеи «предела»: сб. статей/ Под ред.       О. А. Довгополова, А. А. Каменских. – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2012. – 280 с.
 9. Посвящения Марату. Сборник статей памяти Марата Николаевича Верникова/ Составители: Л. Н. Богатая, С. М. Повторева. – Одесса: Печатний дом, 2012. – 176 с. 
 10. Иудаика в Одессе: Сборник статей по итогам работы работы программы по иудаике и изралиеведению Одесского національного университета шимени И. И. Мечникова/  редколегія: И.В.Голубович, О.А.Довгополова, Э.И.Мартынюк, Е. С. Петриковская. – Вып. 2. – Одеса: Фенікс, 2013. – 218 с. 

Видання Центру компаративістських досліджень релігії факультету (Науковий редактор – доцент кафедри Мартинюк Е.І.:

 1. Наука і релігія: Проблеми діалогу. Одеса: АО “БАХВА”, 2002. - 120 с.
 2. Кравченко В.А. Проблема детерминизма и индетерминизма в науке, теологии и философии. Одеса: АО “БАХВА”, 2002. – 92 с.
 3. Доброер А. Межконфессиональный диалог в современной Украине (опыт богословського анализа). Одеса: АО “БАХВА”, 2003. – 144 с.
 4. Наука і релігія: проблеми діалогу. Випуск 2. – Одеса: Наука і техніка, 2004. – 208 с.
 5. Соціально-філософські аспекти релігієзнавства. – Одеса: “Наука і техніка”, 2005. - 172 с.
 6. Сучасні процеси в релігійному житті світу та України / [зб.наук.праць / наук. ред. Мартинюк Е.І. та ін.] . - Одеса: ФОП “Фридман”, 2010. - 288 с.
 7. Проблеми втілення свободи совісті в діяльності національно-релігійних меншин в сучасній Україні / Одеськ. нац. університет ім. І.І. Мечникова: Науково – дослідн. центр “Компаративістські дослідження релігії”// [Е.І. Мартинюк (гол. ред..), О.А. Івакін, В.А. Кравченко та ін.]. – Одеса: ФОП «Фрідман О.С.», 2011. –  (8,14 друк.арк.).
 8. Конвергентні та дівергентні процеси в сучасному релігійному житті світу та України / Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова: наук.-дослідн. центр "Компаративістські дослідження релігії"; ред. кол.: Е. І. Мартинюк (гол.ред.), О. А. Івакін, В. А. Кравченко ьа ін. - Вип. 10. - Одеса: ФОП "Фрідман О. С.", 2012. – 158 с.

Надруковані таки монографії:

 1. Долгополова О.А. Другое, Чужое, Отторгаемое как элементы социального пространства. – Одесса: СПД Фридман, 2007. – 300 с.
 2. Голубович І.В. Біографія: силует на фоні Humanities (методологія аналізу в соціогуманітарному знанні). – Одесса: СПД Фридман, 2008. – 420 с. (17,5 др. арк., рос. мовою).
 3. Арабаджи А.Д. Очерки христианского символизма. – Одесса: Друк, 2008. – 547 с. (31,9 п. л.).
 4. Кравченко В.А. Идеальное и материальное / В.А. Кравченко. – Одеса : Освіта Украіни, 2013. – 371 с.
 5. Шевцов С. П. Метаморфозы права [Текст]: Монографія / Сергей Павлович Шевцов. – Одесса : Освита Украины, 2013. – 448 с.

Надруковані такі підручники:

 1. Религиоведение / П.К. Лобазов, А.Г. Баканурский, Э.И. Мартынюк, О.П.
 2. Пунченко, С.Г. Секундант и др. / Под ред. проф. Лобазова П.К. – изд.
 3. 3-е, дополн. и исправл. - Одесса: ВМВ, 2011. – ( 20 друк. арк.) (із грифом      
 4. МОН України).
 5. Філософія: базовий підручник для студентів ВНЗ // кол. авторів за ред. Л.В.Губерського:  Суліма Є.М., Кремень В.Г., Міхальченко М.І., Чайковський О.В. і др. – Харків: Фоліо, 2013. - 510 с. (із грифом МОН України).
 6. Культурологія: базовий підручник для студентів ВНЗ // кол. авторів за ред. А.Є. Конверского:  Оніщенко О.С.,  Попович М.В., Русін М.Ю., Старовойтова
 7. Философия науки: системный аспект. Учебное пособие для преподавателей, аспирантов, магистров философских и нефилософских спеціальностей / А. И. Уйомов, Л. Н. Терентьева, А. В. Чайковский, Ф. А. Тихомирова. - Одесса: Астропринт, 2010. - 360с.
 8. Лобазов П. К. Религиоведение / Уч. пособие. Под ред. проф. Лобазова П. К. Изд. 4-е. - Херсон: "ГРИНЬ". 2013. - 448 с. (із грифом МОН України).
 9. І.І. і др. – Харків: Фоліо, 2013. - 863 с. (із грифом МОН України).

Надруковані такі посібники:

 1. Философия науки: системный аспект. Учебное пособие для преподавателей, аспирантов, магистров философских и нефилософских спеціальностей / А. И. Уйомов, Л. Н. Терентьева, А. В. Чайковский, Ф. А. Тихомирова. - Одесса: Астропринт, 2010. - 360с.
 2. Лобазов П. К. Религиоведение / Уч. пособие. Под ред. проф. Лобазова П. К. Изд. 4-е. - Херсон: "ГРИНЬ". 2013. - 448 с. (із грифом МОН України).

Автореферати захищених дисертацій:

 1. Тихомирова Ф. А. Логіко-системні засади інтеграції та диференціації наукового знання. – На правах рукопису // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  філософських наук, спеціальність: 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України, 2013. – 20 с.
 2. Райхерт К.В. Філософсько-методологічні засади двоїстого системно-параметричного моделювання // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, спеціальність: 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання. – Одеса: Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечникова, 2013. – 22 с.
 3. Шевцов  С.П. Соціальні основи формування правосвідомості // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Одеса: Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечникова, 2013. – 34 с.

За останні роки розроблені і удосконалюються такі факультетські документи й методичні матеріали (автор – доцент О.В.Чайковський)

Основні напрями наукових досліджень:

 • Філософія науки.
 • Сучасна логіка.
 • Системно-параметрична загальна теорія систем.
 • Компаративістські дослідження релігії.
 • Актуальні проблеми сучасної соціальної філософії

 

Співробітництво, гранти:

 

 • У березні 2004 р. підписано "Додаток до договору між Одеським національним університетом та Жешувським університетом" "Про наукову співпрацю між філософським факультетом Одеського національного університету ім. I.I.Мечникова й Інститутом фiлософiї Жешувського університету". Розпочата реалiзацiя науково-дослідної програми "Фiлософiя у слов’янських країнах" і налагоджена співпраця з метою видання Журналу фiлософiв слов’янських країн
 • Кафедра фiлософiї природничих факультетів у квітні 2005 року у числі 12 кафедр України, Росії і Молдови виграла грант "Академічні стипендії для вузівських кафедр" Інституту відкритого суспільства при Центральноєвропейському університеті (Будапешт). У 2005 - 2006 роках відповідно до цієї програми на факультеті викладали  - проф. Том Сорель (Великобританія, університет Ессекса) й проф. Є.В. Афонасін (Росія, Новосибірський університет).
 • Професори Голубович І.В., Довгополова О.А., й доцент Шевцов С.П. Прийняли участь у роботі міжнародного семінару з вдосконалення викладання у вищій школі «Teachingclassics. FundamentalvaluesintheChangingWorld». Академмістечко, Новосибірськ, Росія, серпень 2009, травень 2010 р. В ході двох сесій учасники виступали модераторами круглих столів та презентували результати досліджень. Отримано кваліфікаційні сертифікати.
 • Проф. О.А. Довгополова взяла участь в організації та проведенні четвертого наукового семінару дослідницької групи «Границі Європи» (університет Бергена, Норвегія). Семінар на тему «Культурні меншості в Європі: література, мова, мистецтво» було проведено в Одесі при підтримці київської Амбасади Королівства Норвегія 3-4 жовтня 2013 р.
 • Проф. О.А. Довгополова виступила організатором міжнародного науково-освітнього семінару «Феномен університету та доля гуманітарних традицій (пам’яті П. Біциллі та Г. Флоровського)» (ОНУ імені І.І. Мечникова, Центр імені Г. Флоровського, 5 жовтня 2013). В роботі семінару брали участь дослідники п’яті країн (Україна, Болгарія, Італія, Росія, Швейцарія), визнані спеціалісти з історії інтелектуальних традицій першої половини ХХ століття.
 • Професором О.А.Довгополовою спільно з колегами з Пермського відділення Вищої школи економіки (Росія, Пермь) в листопаді 2013 отримано грант Російського державного фонду наукових досліджень на проведення наукового семінару з філософії історії «Людський вимір часу», запланований на серпень 2014 р. Згоду на участь у семінарі отримано від двадцяти визнаних спеціалістів в різних сферах філософії історії з України, Росії, Ізраїлю, Франції, Нідерландів, Узбекистану, Швейцарії.

 

Участь науковців факультету у міжнародних заходах:

 1. Декан філософського факультету доц. Чайковський О.В., завідувач кафедри культурологии професор Верніков М.М., доцент Русяєва М.В. прийняли участь у VІІ міжнародній конференції Міжнародного Інституту філософії слов’янських країн Жешувського університету "Людина та її пізнання" - червень 2010 р.
 2. Викладач Райхерт К.В. опублікував тези у матеріалах Міжнародної наукової конференції "Сучасна логіка: проблеми теорії та історії", Санкт-Петербург (Росія) - червень 2010 р.
 3. Професори Уйомов А.І. й Терентьєва Л.М. опублікували статтю у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції "Развитие и динамика иерархических  (многоуровневых) систем. Теоретические и прикладные аспекты". Казань (Росія) - листопад 2010 р.
 4. Доцент Петриківська О.С. опублікувала статтю "Русский символизм в контексте Давосской дискуссии Э.Кассирера  и М.Хайдеггера" в матеріалах Міжнародної наукової конференції "Символизм в русской философии", Краків (Польща) – травень 2010 р.
 5. Доцент Петриківська О.С. взяла участь у програмі Центрально-Європейського університету "Comparative and Interdisciplinary History of Religious Traditions in Eastern, Central and South-Eastern Europe" - липень 2008 р. – липень 2010 р. Розробила та опублікувала  програму курса "Христианская антропология в сравнительном изучении (различные подходы к проблеме человека в западном и восточном христианском сознании)", Іваново (Росія) – липень 2010 р.
 6. Доцент Мартинюк Е.І. опублікував тези у матеріалах VIІІ Регіональної конференції молодих вчених Сибіру у сфері гуманітарних і соціальних наук, Новосибирск  (Росія) - листопад 2010 р.
 7. Професор Голубович І. В. брала участь у міжнародній науковій конференції „Ситуаційність буття” (м. Казань, Росія, Казанський державний технічний університет) – лютий 2011 р. За результатами участі надрукована стаття. 
 8. Доцент Петриківська О.С. брала участь в роботі фінального семінару міжнародного дослідницького та  освітянського проекту «Порівняльна та міждисциплінарна історія європейських релігійних традицій», за підтримкою програми HESP-ReSET (Regional Seminar for Excellence in Teaching)  Інституту «Відкрите суспільство»; Отримала сертифікат за участь в програмі та значний внесок в реалізацію проекту. Опублікувала статтю в підсумковій збірці статей».
 9. Доцент Петриківська О.С. опублікувала статтю «Image of Judaism and problem of synthesis of religions in philosophy of a "new religious consciousness» у матеріалах міжнародної конференції «The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe»,  Krakow, 2011. – C. 341-356.
 10. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі міжнародної наукової школи «TEXNH. Theoretical Foundations of Arts, Sciences Technology in the Greco-Roman World» (Центр Античної філософії та Класичної традиції, Новосибірський державний університет, Росія, 1-9 травня 2011) та підготувала презентацію в рамках програми.
 11. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі міжнародної наукової конференції «The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of the Central and Eastern Europe», (Вища педагогічно-філософська школа Ігнаціанум в Кракові, Польща, 1–3 червня 2011) та опубликовала статтю в збірці матеріалів конференції.
 12. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі міжнародної наукової школи «TEXNH. Theoretical Foundations of Arts, Sciences Technology in the Greco-Roman World» (Центр Античної філософії та Класичної традиції, Новосибірський державний університет, Росія, 2-15 серпня 2011)
 13. Професор О.А. Довгополова брала участь у роботі сесії Curriculum Resource Center (Центральноєвропейський університет, Будапешт, Угорщина - листопад 2011) з підвищення якості викладання у вищій школі, підготувала та захистила програму учбового курсу за європейським зразком
 14. Доцент Петриківська О.С. стала членом Міжнародної асоціації істориків релігії при Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова (Росія), липень 2011.
 15. Професор Голубович І.В. брала участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки” (м. Новосибірськ, Сибірське відділення Інституту філософії РАН) – травень 2011 р.
 16. Доцент Шевцов С. П. брав участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки” (м. Новосибірськ, Сибірське відділення Інституту філософії РАН) – травень 2011 р.
 17. Професор Довгополова О.А. брала участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки” (м. Новосибірськ, Сибірське відділення Інституту філософії РАН) – травень та серпень 2011 р.
 18. Доцент Мартинюк Е.І. виступив з доповіддю на Міжнародній науково-практичній конференції „Релігія як соціальний феномен” – Москва, вересень 2011 р. Тема доповіді: Конвергентні процеси в сучасному релігійному житті”.
 19. Професор Голубович І. В.(сумісно с аспірантом О. Дорошенко) брала  участь у міжнародній науковій конференції „2011 Conference/ Saint-Francis College - Long Island Philosophical Society” ,  Нью-Йорк, квітень 2011 р. 
 20. Професор Довгополова О.А. брала участь у міжнародній науковій конференції „Вплив єврейської культури на інтелектуальну спадщину Центральної та Східної Європи” у Вищій філософсько-педагогічній школі ім.. Св. Ігнатія (м. Краков, Польща) – травень 2011 р.
 21. Доцент Петриківська О. С. брала участь у міжнародній науковій конференції „Вплив єврейської культури на інтелектуальну спадщину Центральної та Східної Європи” у Вищій філософсько-педагогічній школі ім.. Св. Ігнатія (м. Краків, Польща) – травень 2011 р
 1. Старший викладач Тихомирова Ф.А. брала участь у Всеросійській науковій конференції «История и философско-методологические проблемы химии, химической технологии и смежных областей научно-технического знания»,Казанський національний дослідницький технологічний університет, м. Казань (Росія), квітень 2012 р.
 2. Професор Довгополова О.А. прийняла участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки”, Сибірське відділення Інституту філософії РАН  м. Новосибірськ (Росія), травень 2012 р.
 3. Професор Голубович І.В. прийняла участь у роботі міжнародного наукового семінару Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching „Техне: античні витоки”, Сибірське відділення Інституту філософії РАН  м. Новосибірськ (Росія), травень 2012 р.
 4. Старший викладач Ф. А. Тихомирова прийняла участь в міжнародній конференції „Імперативи творчості і гармонії в проектуванні людиномірних систем”, Академія наук р., м. Мінськ (Білорусь), жовтень 2012 р.
 5. Доцент О. В. Ніколенко прийняв участь у міжнародній конференції з нейроетики "Питання досліджень мозку 3: Значення на перехресті неврології, психіатрії та психології", Клівленд, Огайо (США),  жовтень 2012 р.
 6. Доцент С. П. Шевцов виступив з доповіддю   на  міжнародній школі «PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS». Зимова сесія. (Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching), м. Львів, грудень 2012 р.
 1. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Теоретичні та практичні наукові інновації», м. Краків (Польща), січень 2013 р.
 2. Доцент Ніколенко О. В. брав участь у роботі 23-йщорічній конференція з нейронаук Байкрест "Пластичність мозку та нейрореабілітація", Торонто (Канада), березень, 2013 р
 3. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Science– від теорії до практики», м. Сопот (Польща), березень 2013 р.
 4. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Вплив наукових досліджень», м. Бидгощ (Польща),  квітень 2013 р.
 5. Доцент О. В. Ніколенко прийняв участь у 81-й щорічній науковій конференції ААНХ 2013 (Американської асоціації нейрохірургів), Новий Орлеан, Луїзіана, США, квітень-травень 2013 р.
 6. Доцент Г. Т. Паламарчук прийняла участь в Х Міжнародній науково-практичній конференції "Управління якістю підготовки фахівців", м. Іваново (Росія),  травень  2013 р.
 7. Проф. Довгополова О. А. прийняла участь в колоквіумі «Абсурд: стратегії зображення та описання» (17 травня 2013) в рамках ІІ Міжнародного телеологічного конгресу «Історія дослідження сміху в Росії та СРСР: наукові школи та окремі дослідники» (СПбГУ), м. Санкт-Петербург (Росія), травень 2013 р.
 8. Проф. Довгополова О. А. прийняла участь в міжнародній конференції «Рецепція російської думки в Європі”. Міжнародна наукова конференція університету Ігнацианум в Кракові, м. Краків (Польща), травень 2013 р.
 9. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції«Наука у світлі сучасності», м. Лодзь (Польща), травень 2013 р.
 10. Доцент С. П. Шевцов прийняв участь в  міжнародному науковому семінарі „ ΤΕΧΝΗ. The Theoretical Foundations of Arts, Sciences and Ttchnology in the Greco-Roman  World.Organized by the Centre for Ancient Philosophy and the Classic Tradition (Open Society Institute), Новосибірський державний університет, м. Новосибірськ (Росія), травень-червень 2013 р.
 11. Проф. Голубович І. В. прийняла участь у роботі міжнародного семінару „ ΤΕΧΝΗ. The Theoretical Foundations of Arts, Sciences and Ttchnology in the Greco-Roman  World, оrganized by the Centre for Ancient Philosophy and the Classic Tradition (Open Society Institute), Новосибірський державний університет, м. Новосибірськ (Росія), травень-червень 2013 р.
 12. Проф. Довгополова О. А. прийняла участь у роботі міжнародного семінару „ ΤΕΧΝΗ. The Theoretical Foundations of Arts, Sciences and Ttchnology in the Greco-Roman  World, оrganized by the Centre for Ancient Philosophy and the Classic Tradition (Open Society Institute), Новосибірський державний університет, м. Новосибірськ (Росія), травень-червень 2013 р.
 13. Доцент Ніколенко О. В. прийняв участь у 48-му щорічному конгресі канадської федерації неврологічних наук, Монреаль, Квебек (Канада), червень 2013 р.
 14. Доцент Г. Т. Паламарчук брала участь в IX Міжнародній науковій конференції "Стратегія якості в промисловості та освіті",  Варна (Болгарія), червень 2013 р.
 15. Проф. Голубович І. В. виступила з доповіддю  на міжнародному симпозіумі «Філософія людини”, присвяченому пам`яті філософа і  психолога Галини Іванченко, м. Таганрог (Росія), червень,  2013.
 16. Професор О.А. Довгополова прийняла участь у науковій конференції «Рецепція російської думки ХІХ та ХХ ст. в Європі» (Академія Ігнаціанум в Кракові, Факультет філософії, м. Краків (Польща), червень 2013 р.
 17. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки», м. Варшава (Польща), червень 2013 р.
 18. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції«Теорія та практика – значення наукових досліджень», м. Люблін (Польща), липень 2013 р.
 19. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-конференції «Тренди сучасної науки», м. Гданськ (Польща), серпень 2013 р.
 20. Старший викладач Райхерт К. В. виступив із доповіддю на міжнародній інтернет-коференції «Наукові дослідження Нашого часу», м. Катовіце (Польща), жовтень 2013 р.
 21. Доцент Ніколенко О. В. брав участь у роботі Конгресу неврологічних хірургів, Сан Франциско (Каліфорнія, США),  жовтень 2013 р.
 22. Доцент Петриківська О.С. взяла участь у роботі  Міжнародної конференції «Творчість О.Ф.Лосєва у контексті вітчизняної та європейської культурної традиції. До 120-річчя зі дня народження та 25-річчя зі дня смерті» (ХІV «Лосєвські читання») Доповідь на тему «Особливості рецепції античної традиції в філософській спадщині О.Ф.Лосєва» прийнята до друку в збірку «Приложение к Бюллетеню Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева», м. Москва (Росія), жовтень 2013 р.

 

 

Iсторiя кафедри:

Кафедра філософії природничих факультетів заснована у лютому 1981 року під час розділу кафедри філософії університету на дві кафедри. Першим завідувачем кафедри був доктор філософських наук, професор Сетров Михайло Іванович. З 1988 року кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України, академік УАЕК Чайковський Олександр Владиславович. Кафедра є базовою для більшості факультетських науково-дослідних центрів:

Усього штатних викладачів 18, у тому числі 3 доктора наук, професора; 12 кандидатів наук, доцентів; 1 кандидат наук, старший викладач; 2 старших викладача.

© 2018 Офіційний сайт факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

webmaster