Философский факультет, ОНУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

На факультеті виконується наукова комплексна тема "Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів пізнання та знання”(термін виконання 01.06.2011 – 31.12.2015, № комплексної темі -224, № наказу 1268-Р від 13.05.2011, № держреєстрації –011U005724). Тема виконується спільно співробітниками усіх кафедр факультету: кафедри філософії природничих факультетів, кафедри філософії та основ загально гуманітарного знання, кафедри культурології. Науковий керівник теми –декан філософського факультету, доцент О.В.Чайковський, відповідальний виконавець – проф. Голубович І.В.)

В 2014 році опубліковано 3 монографії, 75 статей, 20 тез.
а) монографії: 

 • Философ Уёмов/ Под ред. А. Горальского и А. Цофнаса. – Варшава:  Wydawnictwo Universitas rediviva, 2014. – 374 с.
 • Шевцов С. П. Метаморфозы права. Право и правовая традиция [Текст] / Сергій Павлович Шевцов; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 408 с.
 • Философия, лингвистика и литература: вчера, сегодня, завтра: монография/[авт.кол.: В.В. Готинян-Журавлёва, П.В. Гуторова, Ю.В. Корнейчук и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2014. – 168с.

б) збірки статей:

 • Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів – XIII - ХVI наукових читань пам’яті Георгія Флоровського (2010-2013)/ відп. Редактор О. С. Петриківська. Вип. III. - Одеса: ОНУ, 2014. – 300 с.

в) найзначущі статті:

 • Терентьева Л. Н. Реляционная и атрибутивная структура в двойственном системном моделировании// Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 706 – 707.Філософія. Чернівці,Чернівецький національний університет, 2014. С.138–142.
 • Терентьева Л. Н. Реляционная и атрибутивная структура в научном и философском познании// Философ Уёмов/ Под ред. А. Горальского и А. Цофнаса. – Варшава:  Wydawnictwo Universitas rediviva, 2014. – С. 84-97.
 • Терентьева Л. Н. Принцип противоречия: Я.Лукасевич versus Аристотель// Сб. научных трудов SWorld. –Выпуск 1. Том 23. Философия и филология.– Иваново: Маркова А.Д, 2014 – С. 57– 61.
 •  Шевцов С. П. Возникновение государства: антропологический подход [Текст] / Сергій Павлович Шевцов / Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників ІХ Міжнародного круглого столу (м. Львів, 6-7 грудня 2013 року). – Львів: Галицька видавнича Спілка, 2014. – С. 414- 421.
 •  Шевцов С. П. К вопросу о значении термина HYBRIS в архаический период  [Текст] / Сергій Павлович Шевцов // ΣХОЛН. Философское антиковедение и классическая традиция. – Т. 8. – Вып. 2. – Новосибирск, 2014. – С. 400 – 418.
 •   Старовойтова І. І. Методологічний аналіз процесу ідентифікації у соціальному пізнанні / І.Старовойтова // Філософські пошуки. - Вип.II (2014, ІФЛІС). - Львів: Вид-во "Ліга-Прес", 2014. - С. 16-31. 
 •   Секундант С.Г. «Трансцендентная философия» И.Н. Тетенса как фундаментальная наука и критическая пропедевтика к метафизике // Кантовский сборник, №1. – Калининград: Лань, 2014, с. 8 – 24.
 •  Секундант С.Г.  И. Кант и И. Юнг: к проблеме становления критической традиции в немецкой философии XVII века // Кантовский сборник, №2. – Калининград: Лань, 2014, с. 26 -37.
 •   Готинян-Журавльова В. В. Аналіз способу створення класифікації в рамках параметричної ЗТС/ В.В.Готинян-Журавльова // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». – 2014. – Т. 27 (66). - №1-2 С.378-383.
 •   Райхерт К. В. К вопросу об архэ Анаксимандра: Аристотель как источник сведений об Анаксимандре // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць / ред. Я.В. Шрамко. – Вип. 15. – Кривий Ріг, 2014. – С. 17–26.
 •  Богатая Л. Н. Мысль и мышление// Фiлософськi проблеми гуманiтарних наук. – 2014.  – № 24. – С.9-18.
 •  Bogataya L.  Multidimensional thinking as way of exploring complexity:

civilization challenge// Civilisation at the Crossroads Response and Responsibility of the Systems Sciences. Book of Abstracts. European Meetings on Cybernetics andSystems Research. Vienn, published by:  Bertalanffy Center for the Study of Systems Science. ISSN: 2227-7803.  – Р. 783-787.

Основні досягнення, вагомі результати. 
Основним досягненням наукової роботи факультету в 2014 році є  виконання  другого етапу наукової теми, головне завдання якого - створення концепції інтегрального синтезу і взаємодоповнюваності  філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних  аспектів знання та пізнання; апробація відповідних дослідницьких та освітніх наукових моделей та технологій.
         Наукова новизна отриманих результатів полягає: а) в створенні теоретико-концептуальної бази нових міждисциплінарних напрямків (лінгвістика та граматології логіки, антропологія історичного, філософська архівістика, антропологія права); б) в реконструкції нормативно-критичних засад епістемології в європейській історико-філософській традиції; в) виявленні філософських основ формування та розвитку вітчизняної правової традиції; г) в удосконаленні категоріального рівня сіллогістики Арістотеля і загальної параметричної теорії систем (А. Уйомова); д)  в виявленні евристичних можливостей застосування методу безеталонного вимірювання у суспільно-гуманітарних науках; е) в створенні концептуального конструкту «локальний простiр смислiв (ЛПС)» в межах методології багатовимірного мислення; 
В межах розвитку напрямку філософії багатовимірності створено сайт «Філософія багатомірності», де започатковано інформаційно-дослідницький проект узагальнення,  термінологічного аналізу  контенту періодичних журналів  з філософії в Україні. Проект спрямований на дослідження тематичного і проблемного поля сучасного українського філософського дискурсу. 
Серед найвагоміших наукових результатів другого  етапу дослідження теми є визначення місця і ролі ідей видатних філософів, засновників філософського факультету ОНУ  А. І. Уйомова, М. М. Вернікова, П. К. Лобазова у створенні теоретичної наукової традиції філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Результати філософських пошуків цих відомих  вчених створити основу концепції інтегрального синтезу і взаємодоповнюваності  філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних  аспектів знання та пізнання. На даному етапі зроблено принциповий вибір концептуальних орієнтирів, що їх запропонували А. І. Уйомов, М. М. Верніков, П. К. Лобазов. Цей вибір має зумовити головні напрямки науково-дослідної роботи філософського факультету на подальшу багаторічну перспективу. Реконструйовані та експліковані основні концептуально-теоретичні напрямки досліджень д.філос.н., професора, завідувача кафедри культурології М. М. Вернікова (1934-1011), застосування яких дозволяє  плідно розробляти наукову тему філософського факультету. Головними напрямками наукових розробок видатного вченого визначені наступні позиції. По-перше, це започаткування в сучасній Україні фундаментального вивчення Львівсько-Варшавської філософсько-логічної школи. По-друге, це – відкриття для української та світової філософської спільноти спадщини видатного польсько-українського мислителя С. Балея. По-третє, започаткування в Україні нового наукового напряму – соціальна екзистенційна онтологія, що синтезує гуманістичний персоналістсько-екзистенційний філософсько-світоглядний погляд з елементами номіналізму та антропологізму. Обґрунтовано дослідницьку гіпотезу, яка була висунута на попередньому етапі вивчення джерельної бази щодо приналежності ідей вченого до однієї з вагомих філософських шкіл сучасної вітчизняної філософії – світоглядно-антропологічної школа (В. Шинкарук, С. Кримський, В. Табачковський та ін.). 
На підставі дослідження спадщини видатного філософа та логіка сучасності, голови Одеської філософської школи системних досліджень, професора кафедри філософії природничих факультетів ОНУ, вченого зі світовим ім`ям – А. І. Уйомова (1928 – 2012), створення його персонального архіву, який буде зберігатися в НБ ОНУ,  обґрунтовано висновок про  основні наукові результати діяльності А.І.Уйомова та його школи: а) створення загальної теорії висновків по аналогії, виділення формальних типів умовиводів відповідного типу; б) створення параметричної загальної теорії систем; в) створення мови тернарного опису (МТО) в межах некласичної формальної логіки. Теоретичні напрямки, які розробляв А.І.Уйомов, складають концептуальну базу дослідження теми.  Вони вперше узагальнені у монографії «Философ Уёмов/ Под ред. А. Горальского и А. Цофнаса. – Варшава:  Wydawnictwo Universitas rediviva, 2014. – 374 с. Нове сучасне наповнення започаткованої славетним вченим традиції здійснюється в межах  щорічних наукових читаннях пам’яті професора А.І.Уйомова. 
В рамках досліджень із параметричної загальної теорії систем учнями та послідовниками проф.. А. І. Уйомова проведене епістемологічне розмежування між параметричною загальною теорією систем, системно-параметричною методологією, системно-параметричним методом і мовою тернарного опису. Показано, що системно-параметрична методологія та системно-параметричний метод є дериватами параметричної загальної теорії систем, а мова тернарного опису є окремим формально-логічним методом параметричної загальної теорії систем. Також в рамках досліджень із параметричної загальної теорії продовжено уточнення та систематизацію низки отриманих за всю історію параметричної загальної теорії систем результатів (наприклад, уточнення понять «системний суперпараметр», «твенова система», «жорстка система», «тоталітарна система»).
Науково-теоретична та науково-практична діяльність д.іст.наук, проф. кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання П. К. Лобазова (1923 – 2014) була спрямована на вивчення сутності та специфіки релігійних процесів в сучасній Україні і в Одеському регіоні, на обґрунтування концепції релігійно-світської згоди та міжконфесійного діалогу, яка була реалізована на практиці у діяльності створених вченим Південноукраїнського  центра релігієзнавства, фундації церковно-світської згоди, та Міського центру релігійних досліджень. Наукові та науково-педагогічні розробки П. К. Лобазова також є теоретичним підґрунтям наукової теми філософського факультету.
Таким чином визначений смисловий центр і тематичне ядро, навколо якого змістовно сконцентрована наукова робота філософського факультету. Ії змістовне тематичне ядро складають праці представників одеської філософської школи. Поряд з М.М.Верніковим,  А.І.Уйомовим, П. К. Лобазовим  обрані видатні вчені - філософи, культурологи, богослови історико-філологічного факультету Новоросійського університету: М.Я.Грот, М.М.Ланге, Н.М. Кондаков, Ф. І. Успенський, П.М.Біцілі, Г.В.Флоровський та ін. Комплекс джерел, який пов’язаний з їх науковими доробками вивчається в межах роботи науково-дослідного та освітнього центру імені Г. В. Флоровського. Так, у березні  2014 р. був проведений семінар на тему «Досвід інтелектуала в світі, що руйнується: випадок П.М. Біциллі» (проф. О. А. Довгополова) в межах комплексної наукової програми ОНУ «Феномен тоталітаризму та шляхи його подолання». В жовтні 2014 р. відбулось засідання науково-дослідного та освітнього центру ім. Г. В. Флоровського «Невідомий Флоровський. Спадщина вченого в архівах США» за підсумками гранту Програми Фулбрайт (проф. І. В. Голубович). 
Колектив викладачів та аспірантів філософського факультету підготував розділ по історії філософського факультету ОНУ та філософської традиції в Одеському (Новоросійському) університеті для колективної монографії по історії Одеського (Новоросійського) університету, де також були концептуально узагальнені та систематизовані теоретичні доробки одеської філософської школи. Цей напрямок дослідження отримав розвиток під час роботи над колективною монографією, присвяченої одеському періоду творчості видатного філософа і психолога М.Я. Грота. Монографія входить в ювілейну серію видань до 150-ті річчя Одеського (Новоросійського) університету і є результатом міжфакультетського  наукового співробітництва (історичний факультет - проф. В. М. Хмарський, психологічне відділення -  проф. В. І. Подшивалкина, наукова бібліотека – М. О. Подрезова).
Дослідницька увага виконавців теми, таким чином, сконцентрована не лише навколо абстрактних теоретичних ідей, вона має «персоноцентричну» спрямованість, вона ґрунтується на детальному вивченні інтелектуальної біографії, збереженні архівної спадщини мислителів, що стали фундаторами філософської традиції в Одеському університеті і засновниками філософського факультету. В 2014 році сумісно с Науковою бібліотекою ОНУ продовжувалася робота по створенню в НБ ОНУ персонального архівного фонду А. І. Уйомова.
Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів пізнання й знання ще ніколи не здійснювалось під кутом зору філософсько-культурологічної традиції Одеського (Новоросійського) університету як цілісного феномену. Це, головним чином, й обумовлює наукову новизну теми, її значущість для розвитку вітчизняної філософії, філософської та гуманітарної освіти в сучасній Україні. 
Практичне застосування отримали наукові розробки а) проблематики культурних просторів  пограниччя  і подолання конфліктів в негомогенному суспільстві в рамках співробітництва з науковим семінаром «Границі в Європі», що об’єднує дослідників Норвегії, України, Німеччини, Румунії; б) реверсної методології у нейронауках, що  сприяє розвитку біомедичних технологій, ця методологія була представлена на щорічній конференції Американської Асоціації нейрохірургів в Сан-Франциско, квітень 2014 р.; в) рекомендацiй для вивчення iндивiдуальних цiннiсно-символiчних унiверсумiв  студентів, де ці унiверсуми постають своєрiдним ситом, що пропускає (легiтимує) новi знання, сприяє (або – протистоïть) освiтньому процесу; е) проблематики філософської архівістики, доробки якої втілені в діяльності комплексної наукової програми ОНУ «Феномен тоталітаризму та шляхи його подолання» та Громадської Ради Одеського обласного державного архіву.

Впровадження результатів.
Результати наукової роботи факультету сприяють удосконаленню діяльності науково-дослідних центрів та груп, які працюють на філософському факультеті:

 • Центр "Логіки та методології науки": керівники  - професор Уйомов А.І. (до 2012 р.), проф. Терентьєва Л. М.
 • Центр релігійно-світської згоди: керівник – професор Лобазов П. К. (до серпня 2014 р.)
 • Центр компаративістських досліджень релігії: керівник -  доцент Мартинюк Е.І.
 • Центр дослідження німецької філософії: керівник - доцент Секундант С.Г.
 •  Науково-дослідний й освітній Центр імені Георгія Флоровського:   керівники – доцент О.С.Петриківська, проф. І.В.Голубович.
 • Науковий семінар „Філософія багатомірності”: керівник  -  проф. Богата Л.М.
 • Науково-освітній семінар з візантиністки та патристики: керівник  -   доцент Шевцов С. Г.
 •  Науково-освітній семінар „Есхатос: філософія історії в контексті ідеї „межі”: керівник – проф. О. А. Довгополова.
 • В 2010 році на факультеті створено факультатив з юдаїки  (партнери проекту (договір про співробітництво з ОНУ) – Ізраїльський культурний центр м. Одесі, Центр Чейза з розвитку юдаїки (Єврейський університет Єрусалима), Інститут сходознавства Російської академії наук. Керівники: проф. Довгополова О. А., доцент Петриківська О. С. 
 •  Філософська спілка м. Одеси (сумісно з Будинком Вчених м. Одесі): керівники  – проф.. А. І. Уйомов (з 1968 р. до 2012 р.),  проф.. Л. М. Терентьєва.

Результатом наукової роботи є подальший розвиток  інформаційно-комп’ютерного забезпечення діяльності факультету. Удосконалено зміст сайту філософського факультету, на сайті створено сторінку науково-дослідного та освітнього центру імені Г. В. Флоровського - http://www.philosof.onu.edu.ua /centre /index.htm. Створено сайт «Філософія багатомірності» (проф. Л. М. Богатая) - http://philosophy-multidimensionality.com/
Результати наукової роботи були використані викладачами факультету під час щорічної звітної конференції професорсько-викладацького складу, студентами та аспірантами філософського факультету під час виступів на XVIІ міжнародних ювілейних наукових читаннях пам’яті Г.В.Флоровського (жовтень 2014 р.), наукових  читань  пам’яті професора А.І.Уйомова, засідань та семінарів науково-дослідних центрів  і груп філософського факультету; щомісячних семінарів комплексної наукової програми ОНУ «Феномен тоталітаризму та шляхи його подолання», в діяльності спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по спеціальностям 09.00.02 – діалектика та методологія пізнання, 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії, яка працює на філософському факультеті.

Результати були також представлені на таких наукових форумах:

 • Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку. VI Міжнародна науково-практична конференція (15-16 травня 2014 року), Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
 • Науковий семінар «Людина в тоталітарному суспільстві» в межах комплексної наукової програми ОНУ «Феномен тоталітаризму та шляхи його подолання», 1 березня 2014 р.
 • Міжнародна наукова конференція «Політика і філософія. Долі мистецтва в ХХІ ст.», Одеса, Одеський національний політехнічний університет,  16-18 вересня 2014.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарне знання у соціально-правовому дискурсі» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Полтавський юридичний інститут, 31 жовтня 2014 р., м. Полтава).
 •  Засідання науково-дослідницького та освітнього центру імені Г. Флоровського «Співвідношення канону та архіву в історичній пам’яті: битви способів меморіалізації», 6 листопада 2014 р.
 •   П’ятий міжнародний  семінар дослідницької групи «Границі в Європі» (Університет Бергена, Норвегія) «Jewish Experience and European Crises: Negotiating Jewish-European Borders in History, Literature and Art», 27-28 травня ( м. Берген, Норвегія).
 •  Міжнародний науковий семінар «Людській вимір часу: антропологія історичного», 27-30 серпня 2014 на базі Пермського відділення Вищої Школи Економіки (Перм, Росія).
 • Міжнародний семінар «Норвезько-українське співробітництво в галузі вищої освіти», організованого норвезькою фундацією Eurasia Programme на базі НаУКМА при підтримці амбасади королівства Норвегія в Україні, жовтень 2014 р.
 • Четвертий щорічний міжнародний семінар пам`яті Г. В. Флоровського «Творіння і тварність. Доктрина творіння в традиції патристики», Принстонський університет, Принстон, США, лютий 2014 р.
 • Семінар «Російська еміграція та філософія історії. П. М. Біціллі і Г. В. Флоровський о євразійстві» Теологічної спілки імені Г. В. Флоровського, Принстонський університет, США, квітень 2014 р.
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція уявлень про злочини і покарання у суспільно-правовій думці (до 250-річчя праці Чезаре Беккаріа «Про злочини та покарання»). Харківська національна юридична академія, м. Харків,  24 травня 2014 року.
 •  Ювілейний  Х Міжнародний круглий  стіл: «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)», м. Львів, 12-13 грудня 2014 року.
 •  Щорічна наукова конференція Американськї Асоціації Неврологічних Хірургів (American Association of Neurological Surgeons),  Сан - Франциско (США), квітень 2014.
 •   Міжнародна наукова   конференція «Про природу сміху». Одеський національний політехнічний ун-т, квітень, 2014 р.
 •   ХVII Міжнародна науково-практична конференція «Середньовічна Русь. Значення спадщини Сергія Радонежзького».    Одеський Будинок-музей ім. М.К.Реріха. Одеса, 14 листопада 2014 р.
 •  Засідання науково-дослідного і освітнього Центру імені Г.В.Флоровського «Богослов’я у просторі культури: спадщина С.С. Аверінцева» (ОНУ, філософський ф-т), 20.02.14 р.
 •  Засідання науково-дослідного і освітнього Центру імені Г.В.Флоровського «Богослов’я у просторі культури: спадщина С.С. Аверінцева» (ОНУ, філософський ф-т), 20.02.14 р.
 •  Засідання науково-дослідного і освітнього Центру імені Г.В.Флоровського «Невідомий Флоровський. Спадщина мислителя в архівах США». (ОНУ, філософський ф-т), 06.10.14 р.
 • Науковий семінар ««Архів як феномен культури: влада, порядок дискурсу, пам'ять/забуття, консервація/утилізація»» в межах комплексної наукової програми ОНУ «Феномен тоталітаризму та шляхи його подолання», 1 березня 2014 р.
 • Засідання науково-дослідного і освітнього Центру імені Г.В.Флоровського «Класична арабо-мусульманська філософія. Сучасні альтернативні концепції її специфіки» (ОНУ, філософський ф-т, 16.12.14).
 •  Факультатив «Сучасна іудаїка та ізраїлезнавство» - спецкурс викладача Центра Чейз (Єврейський ун-т Єрусалиму) д-ра Йоєля Регева «Сучасна єврейська філософія», філософський факультет ОНУ, листопад 2014 р.
 •   Інтернет-конференція «Актуальні питання соціально-філософської думки»,  кафедра філософії та соціології Південноукраїнського національного університету ім.. К.Д. Ушинського, Одеса, 14 жовтня 2014 р.
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Роль суспільних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення», м. Дніпропетровськ, 5-6 грудня 2014 року.
 • Міжнародна конференція «Формалізація наукового пошуку: позитивні та негативні сторони», м. Київ, 27 вересня 2014 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень», м. Одеса, Україна, 10-11 жовтня 2014 року.
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності державами та міжнародними міждержавними організаціями», м. Дніпропетровськ, 9-10 травня 2014 року.
 •   Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії», м. Львів, 24-25 жовтня 2014 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція  «Пріоритети сучасних суспільних наук у трансформаційних умовах», м. Львів, 26–27 вересня 2014 року.
 •  Міжнародна науково-практична конференція  "Суспільні науки: виклики і сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, Україна, 1-2 серпня 2014 року.
 •  Міжнародна науково-практична конференція   «Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації», м. Львів, 30–31 травня 2014 року.
 •   Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки», м. Київ, 24-25 жовтня 2014 року.
 •   Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень», м. Дніпропетровськ, 3–4 жовтня 2014 року.
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті», м. Київ, Україна, 7-8 листопада 2014 року.
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук» м. Дніпропетровськ, 4–5 липня 2014 року.
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук», м. Одеса, Україна, 12-13 вересня 2014 року.
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи»,  м. Львів, 28-29 листопада 2014 року.
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні», м. Львів, 25-26 квітня 2014 року.
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ столітті», м. Львів, 15–16 серпня 2014 року.
 •  Другі Літні наукові читання, м. Київ, серпень 2014 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейська модель розвитку українського суспільства: стратегічні пріоритети розвитку та інноваційні рішення»: міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 12-13 грудня 2014 року).
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та перспективи розвитку», (м. Одеса, 01-12 жовтня 2014 року.
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві, транспорті», м. Одеса, 16-26 грудня 2014 року.
 •   Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії»: міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 24-25 жовтня 2014 року.
 • Міжнародна конференція  «Формування обивательського мислення: значення науки»: міжнародна конференція, м. Київ, 31 липня 2014 року.
 •  Міжнародна конференція «Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problemtyka», м. Варшава, Польща, 30-31 липня 2014 року.
 •  Міжнародна конференція «Informacja naukowa i techniczna w planowaniu oraz realizacji badan i wdrozen projektów», м. Варшава, Польща, 29-30 вересня 2014 року.
 •  Міжнародна конференція «Knowledge Society», м. Лодзь, Польща, 30-31 жовтня 2014 року.
 •  Міжнародна конференція «Nauka dzisiaj. Oferty», м. Щецин, Польща, 29-30 листопада 204 року).
 • Дні науки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, КНУ, 15-16 квітня 2014 р.
 • Міжнародна конференція «Перехрещення цивілізацій: Відповіді та відповідальність системних наук», Bertalanffy Center for the Study of Systems Science, Відень, Австрія, 22-15 квітня 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання», Південноукраїнський національний педагогічний університет, м. Одеса, травень 2014 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція  «Кооперация и бизнес: пути модернизации и партнерства», м. Волгоград, Росія, 25 лютого 2014 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційний розвиток сучасної науки», м. Уфа, Башкирія, Росія, січень 2014 р. 
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства», м. Одеса, 14-15 лютого 2014 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень», м. Херсон, 17-18 жовтня 2014 р.

© 2018 Офіційний сайт факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

webmaster