Философский факультет, ОНУ


Завідувач кафедрою доктор філософських наук, доцент
Соболевська Олена Костянтинівна

 

 

 

 

Кафедра культурології була створена на філософському факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова 1 липня 2002 року. За перші роки існування кафедрою були підготовлені нові фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни: «Історія зарубіжної культури», «Культура ХХ століття», «Філософія культури», «Історія зарубіжної літератури», «Історія образотворчого мистецтва», «Історія музики», «Історія театру», «Історія кіно», «Культура регіонів», «Культурологічна антропологія», а також спецкурси: «Типологія та хронологія культури», «Культура і право», «Менеджмент у невиробничій сфері», «Підприємництво і шоу-бізнес», «Організація і методика проведення шоу-проектів», «Організація і методика проведення рекламних кампаній», «Організація і методика проведення презентацій», «Основи режисури театралізованих форм дозвілля», «Основи сценарної майстерності», «Основи сценічної мови», «Організація культурних проектів», «Львівсько-Варшавська філософська школа», «Історія української культури», «Типологія та хронологія культури» та інші.

За останні роки  кафедрою удосконалено фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни та спецкурси, а також підготовлено нові спецкурси: «Культура Срібного віку», «Філософія і література», «Методологія та стилістика написання наукової роботи», «Символ і міф у кінематографічному мистецтві ХХ століття», «Організація і методика проведення рекламних кампаній» та інші.

Кафедра забезпечує багато курсів на філософському факультеті та культурологічні курси на всіх факультетах й інститутах для майбутніх бакалаврів й магістрів.

Крім теоретичних знань студенти-культурологи мають можливість застосувати та перевірити свої знання на практиці. Кафедрою розроблено програми та проводиться 3 види практики: ознайомча практика, яка відбувається в Києві й Одесі (підчас якої студенти знайомляться з центрами національної культури); музейна практика (яка проводиться на базі музеїв міста Одеси), педагогічна практика (яка проводиться на базі середніх навчальних закладів).

Кафедра уклала угоди про співробітництво з усіма Центрами культури міста Одеси (Центром Української культури, Центром Російської культури, Баварським Домом, Арабським культурним центром, Центром Єврейської культури, Центром Грецької культури, Центром реабілітації), а також з творчими союзами (Союзом театральних діячів, Союзом літераторів, Союзом журналістів) і усіма театрами Одеси.

Спеціальність  «Культурологія» акредитована за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» й «Магістр».

На кафедрі є аспірантура за спеціальностями 09.00.04 – «Філософська антропологія, філосо­фія культури» і 26.00.01 – «Теорія та історія культури».

Викладачі кафедри очолюють такі наукові центри й семінари факультету:

Центр дослідження культури імені Степана Балея: керівник – професор Верников М. М. (до 2011 року);

 • Семінар «Філософія багатовимірності»: керівник – професор Богата Л. М.;
 • Науково-культурологічний семінар «Максиміліан Волошин і культура Срібного віку»: керівник – завідувач кафедри, доцент Соболевська О. К.;
 • Художньо-освітній проект: керівник – доцент В. В. Савченко (до 2014 року), доцент В. Л. Левченко.

Викладачі кафедри активно беруть участь у виконанні факультетської наукової комплексної теми «Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів пізнання та знання» (термін виконання 01.06.2011 – 31.12.2015, № комплексної темі – 224, № наказу 1268-Р від 13.05.2011, № держреєстрації – 011U005724). Науковий керівник теми – завідувач кафедри, декан філософського факультету, доцент О.В.Чайковський, відповідальний виконавець – проф. Голубович І.В.).

Викладачі кафедри приймали активну участь у виданні наукових праць та збірок:

 1. Балей Степан. Зібрання праць: У 5 т. [і 2 кн.] /С. Балей; [О.В. Чайковський (відп. ред. тому); М.М. Верніков (наук.-пошук. робота, укладання, заг. ред., теор. аналіз праць)]. − Т.1. – Львів – Одеса, 2002. – 488 с.;
 2. Балей Степан. Зібрання праць: У 5 т. [і 2 кн.] / C. Балей  [М.М. Верніков (наук.-пошук. робота, укладання, заг. ред., теоретич. аналіз праць]. − Т.2 − Львів: Львівська політехніка, 2009. − 512 с.
 3. Вісник Одеського національного університету. Серія «Філософія» /МОН України, Одеський Національний університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса.
 4. Докса /Δóξα. Збірник наукових праць з філософії та філології: Вип.1 – 16 / Одеський Національний університет ім. І. І. Мечникова; Одеська гуманітарна традиція; [В.Л. Левченко (гол. ред.)]. – Одеса, 2003 – 2011.
 5. Філософські пошуки: [Збірник наукових праць]. – Вип. XXVI / [М.М. Верников (гол. ред.)]– Львів-Одеса, 2007. – 230 с.; Філософські пошуки: [Збірник наукових праць]. – Вип. XXVIII. / [М.М. Верников (гол. ред.)] – Львів-Одеса, 2008. – 192 с.; Філософські пошуки: [Збірник наукових праць]. – Вип. XXХ. / [М.М. Верников (гол. ред.)] – Львів-Одеса, 2009. – 299 с. та ін.;
 6. Посвящения Марату: Сборник статей / [Л.Н. Богатая, С.М. Повторева (сост.); А.В. Чайковский та ін. (ред. кол.)]. – Одесса: Печатный дом, 2012. – 176 с.
 7. Философия мышления : [сборник статей] / [ред. кол. Л.Н. Богатая, И.С. Добронравова, Ф.В. Лазарев; отв. ред. Богатая Л.Н.] – Одесса : Печатный дом, 2013. – 444 с.

 

Надруковані таки монографії:

 1. Богата Л.Н.Гештальт сознания / Л.М. Богата. – Одесса:  Альянс-Юг, 2004. − 221 с.
 2. Богата Л.Н.На пути к многомерному мышлению / Л.М. Богата. – Одесса: Печатный дом, 2010. – 420 с.
 3. Соболевская Е. К. Искусство – Художник – Жизнь: неизбежность противоречий и пути примирений: Монография /Е. К. Соболевская. – Одесса: Астропринт, 2010. – 224 с.
 4. Уварова Т.І. Монолог як явище культури / Уварова Т.І. – Одеса: Астропринт, 2009. – 176 с.

Надруковані такі підручники та посібники:

 1. Багацький В.В. Історія України. Підручник з грифом МОН. 2 вид., доповнене і перероблене. – Київ: Алерта. 2010. – 388 с. (у співавторстві) [підручник містить декілька розділів з історії культури].
 2. Багацький В.В. Культурологія. Історія і теорія світової культури ХХ століття: Навчальний посібник: Рекомендовано МОН України для студентів ВНЗ. – 2 вид., доповнене та перероблене. – Київ: Кондор. – 2008. – 300 с. (у співавторстві).
 3. Наконечна Е.В. Всевластье речи (Основы сценической речи / Основи сценічного мовлення): Учебное пособие / О.В.Наконечная. – Одесса: Artvision, 2010 – 202 с.
 4. Наконечна О.В. Основи сценічного мовлення: Навчальний посібник / О.В. Наконечна. – Одеса: Aстропринт, 2010 – 172 с.
 5. Овчиннікова А.П. Культурологія. Курс лекцій для студентів усіх форм навчання /під ред. А.Г. Баканурського, Л.Л. Сауленко і Г.Є. Краснокутського. – Одеса: АО БАХВА: Наука и і техніка, 2003. – С.20 – 31.
 6. Овчинникова А.П. Ораторское искусство. – Хрестоматия. – Одеса: Астропрінт, 2006. – 405 с.
 7. Овчинникова А.П. Современный театрально-драматический словарь. – Одесса: Студия «Негоциант», 2007. – 340 с.
 8. Овчиннікова А.П. П’ять кроків до гарної мови. Одеса: Фенікс, 2008. – 197 с.
 9. Овчинникова А.П. Хрестоматия по истории мировой культуры. – Харьков: Бурун книга, 2009. – 656 с.
 10. Овчинникова А.П. Правосознание и правовая культура. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник / под ред. Ю.Н. Оборотова.– Одеса: Фенікс, 2011. – С. 167-184. (436 с.)
 11. Уварова Т.І. Організація і методика проведення передвиборчих кампаній / Т. Уварова. – Одеса: Освіта України, 2013. – 312 с.
 12. Ушакова К. В. Типологія та хронологія культури: Навчально-методичний посібник / К. Ушакова. – Одеса: Астропринт, 2009. – 64с.

 

Надруковані такі методичні розробки та вказівки:

 1. Білянська О.Ю. Методика викладання культурології у вищому навчальному закладі: Методичні вказівкидля студентів спеціальності «Культурологія» /ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2010.
 2. Богата Л.М.Основи маркетингу (для студентів культурологів філософського факультету). − Одеса. − 2007. − 36 с.
 3. Богата Л.М.Методика організації культурних проектів. − Одеса. − 2007. − 28 с.
 4. Наконечна О. В. Основи акторської майстерності: Метод. посібник для студентів-культурологів. – Одеса, Астропринт, 2009. – 22 с.
 5. Наконечна О. В. Театрознавство: Методичні вказівки для студентів-культурологів. – Одеса, Астропринт, 2009. – 24 с.
 6. Наконечна О. В. Методичні вказівки до курсу «Культурологія» для студентів спеціальності «Переклад» та «Іноземна мова»: Методичний посібник. – Одеса, Астропринт, 2011. – 17 с.
 7. Наконечна О. В. Методичні рекомендації до курсу «Історія театру» для студентів спеціальності 6.020101 «Культурологія» (згідно з вимогами кредитно-модульної системи) / О. Наконечна.  – Одеса: Освіта України, 2012. – 36 с.
 8. Русяєва М. В. Методичні вказівки і робоча програма до курсу «Основи естетики» для студентів філософського факультету згідно з вимогами кредитно-модульної системи"/ Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – 34 с.
 9. Савченко В. В. Методичні вказівки до курсу «Історія образотворчого мистецтва» для студентів-культурологів філософського факультету. Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2010. – 20 с.
 10. Савченко В. В. Методичні вказівки з курсу «Музеологія» для студентів спеціальності «Культурологія». – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. – 43 с.
 11. Соболевская Е/. К. Искусство и феноменологія: метод. указания для студ. гуман. факультетов. ­– Одесса: Астропринт, 2011. – 28 с.

 

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота відповідно до її наукового профілю. Основні напрями наукових досліджень:

 1. Актуальні проблеми сучасної культурології.
 2. Багатовимірність досліджень культури.
 3. Організація культурних проектів.
 4. Філософсько-субстанціональний аналіз культури.
 5. Філософська антропологія і філософія культури.
 6. Філософія мистецтва.

 

Участь науковців факультету у міжнародних заходах:

За роки керівництва М.М. Верникова кафедра встановлює постійні наукові зв’язки з зарубіжними науковими закладами, і зокрема з Інститутом філософії Жешувського університету (Польща). Кафедра бере активну участь у підготовці та проведенні міжнародних наукових філософсько-культурологічних конференцій, серед яких найбільш вагомими і плідними були: Міжнародна наукова конференція «Фі­лософська і культурологічна думка в Україні в контексті сучасного світового соціокультурного процесу» (24–25 червня, м. Одеса і 1–2 липня 2004 р., м. Львів); «Степан Балей і проблеми становлення сучасної культури виховання. Філософія, культурологія, психологія, педагогіка», Одеса – Львів, 2005; Міжнародна конференція філософів слов’янських країн «Філософія в культурах слов’янських народів» (2–5 червня 2007 р., Польща, м. Жешув).

 

1. Професор Богата Л.М. опублікувала статтю: О символе  и особенностях его функционирования // Symbol w kulturze rosyjskiej / Redakcja naukowa K. Duda, T. Obolevitch. – WAM: Krakow, 2010. – С. 355-376.

2. Професор Овчиннікова А. П. опублікувала статті:

 1. Гуманитарное знание в сумерках культуры. Wspólnotowosc i Postawa Uniwersalistyczna. Roczniki PTU.– nr 6 / 2008–2009.– S. 115-124.
 2. Losy kyltury humani-styczney. Uniwersalizm i Twórrczosc. / Redakcja Jan Laszcyk.– Warszawa, 2009. (270 s).– S. 88-96
 3. Pedagogika i sztuka teatralna – analiza rownolegla. Filozofia i pedagogika tw?rczosci – gl?wne problemy, zasadnicze rozstrzygniecia / Redakcja Jan Laszczyk. – Wydawnictwo Universitas Rediviva. – 2011. – C. 245-251.
 4. Спасательный жилет иронии. Wspolnotowosc i postawa uniwersalistyczna. – Roczniki PTU. – nr 7 / 2010-2011. – Warszawa: druk – ZWP HEL. – S.122-127.

3. доцент Соболевська О. К.брала участь у ХVІ Волошинських читаннях: «Совопросник века сего…»: Международная научно-практической конференции. Коктебель (АР Крим), 23 – 29 травня 2011 р. (доповідь: «Ты еси как способ бытия художника-человека»); брала участь та виступала як один з організаторів Міжнародній науково-практичній конференції: «Вселенная свободы и любви». Коктебель (АР Крым), 13 – 19 травня   2013 р. (доповідь: «Типологичность культуры и Серебряный век как культурно-исторический тип»), очолювала секцію «Картина мира в культуре Серебряного века: символы и архетипы, реалии и творческие отражения»  и «Научно-практический семинар для студентов и аспирантов «Максимилиан Волошин и культура Серебряного века».

На кафедрі культурології з 2003 року здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальностями  «Теорія та історія культури», «Філософська антропологія та філософія культури». 

Аспіранти кафедри культурології, що захистили дисертацію

 • Білянська Олена Юріївна
 • Чорба Олена Павлівна
 • Тарасенко Андрій Андрійович
 • Наконечна Оксана Василівна
 • Уварова Тетяна Іванівна
 • Щокіна Олена Петрівна
 • Сагіна Юнія Володимирівна
 • Кравчик Марія Олександрівна
 • Жигалкіна Світлана Станіславівна

 

Після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації на кафедрі залишились працювати  5  викладачів: Чорба О.П. (09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»), Білянська О.Ю. (09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»),   Наконечна О.В. ( 26.00.01 «Теорія та історія культури») та Уварова Т.І. (26.00.01 «Теорія та історія культури»).  Соболевська О.К. пройшла при кафедрі докторантуру за спеціальністю  09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури», захистила докторську дисертацію та зайняла посаду завідувача кафедри культурології.

 

Iсторiя кафедри:

Кафедра культурології була відкрита на філософському факультеті 1 липня 2002 року. У жовтні 2002 року завідувачем кафедри було обрано доктора філософських наук, професора, академіка Української академії політичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, директора Інституту філософії, логіки і соціології Львівської філософської спілки Вєрнікова Марата Миколайовича. У 2006 року ОНУ імені І.І. Мечникова отримав  ліцензію МОН України на надання освітніх послуг та на підготовку фахівців за спеціальністю 7.02010101 «Культурологія». А вже через рік, в 2007 році, за ініціативою М.М. Вернікова, викладачів кафедри та філософського факультету була відкрита аспірантура за спеціальностями: 26.00.01 – теорія та історія культури, 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

Після М.М. Вернікова, у 2011 році, кафедру очолила відмінник освіти України, доктор мистецтвознавства, професор А.П. Овчиннікова. Під її керівництвом тривала робота в усіх означених напрямах, а також безпосередньо за участю кандидата філософських наук, заступника декана з культурологічного відділення доцента кафедри К.В. Ушаковой почалася підготовка документів для ліцензування магістратури за спеціальністю  8.02010101 «Культурологія». У січні 2014 р. успішно пройшла акредитація  магістратури. У лютому 2014 р. перші магістри-культурологи отримали дипломи.

На теперішній час, з вересня 2013 року, кафедру очолює кандидат філологічних, доктор філософських наук, доцент О.К. Соболевська. Вона веде активну наукову, методичну та навчальну роботу. Сфера її наукових інтересів стосується проблем теорії та філософії культури, і зокрема філософії культури Срібного віку. О.К. Соболевська має понад 50 наукових праць, у тому числі й за межами України.

© 2018 Офіційний сайт факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

webmaster