Официальный сайт Одесского национального университета им. И.И. Мечникова 99
Адреса для листування: Філософський факультет, ОНУ, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна.. E-mail: philosofodessa@gmail.com 98(048) - 726-35-13
4 14 6
25
Философский факультет Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
24
23 Главная2 19
8 13 10
4 14 6
25
О  ФАКУЛЬТЕТЕ
24
23
Страничка декана
Деканат
Наукова діяльність
Міжнародна 
діяльність
История факультета
19
Сайты преподавателей
8 13 10
4 14 6
25
АБИТУРИЕНТАМ
24
23 19
 
8 13 10
4 14 6
25
Материалы научных конференций
24
23 19
Матеріали XVIІ - ХVIII Читань пам'яті Георгія Флоровського .
8 13 10
4 14 6
25
Студентам дневного отделения
24
23 19
Стипендия-2017
8 13 10
4 14 6
25
ЗАОЧНИКАМ
24
23
График сессий ( 2016-2017 )
Информация о
сессиях
19
Вопросы к зачетам и экзаменам
Госэкзамены
8 13 10
4 14 6
25
АСПИРАНТАМ
24
23
Для аспирантов философского
факультета
Положение о
контроле
Индивидуальный
план
19
Программы вступительных
экзаменов
Программы кандидатских
экзаменов
8 13 10
4 14 6
25
БИБЛИОТЕКА
24
23

Образцы
титульных страниц
дипломной работы

Методические
материалы
Хрестоматии
Книги
Лекции
Научные статьи
преподавателей
факультета
Диссертации
преподавателей
факультета
Научные статьи
Научные
переводы
Вестник ОНУ

Требования МОН
к учебникам
и пособиям

19
 
8 13 10
3 12 5
18
Вестник Одесского национального университета
17
16
 
  Для просмотра страниц вам потребуется Adobe Reader

 


ТИМЧАСОВІ ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬСЯ В ЖУРНАЛ
"ВІСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА. ФІЛОСОФІЯ"

 1. Наукові статті до редколегії “Вісника Одеського національного університету” (випуск “Філософія”) подаються тільки у відповідності до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003 р. № №7-05/1.

  Ці вимоги визначають таку структуру статті:
  1.1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  1.2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  1.3. формулювання цілей статті (постановка завдання);
  1.4. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  1.5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 2. Мова видання – українська, російська або англійська.
 3. Оформлення рукопису, обсяг, послідовність та розташування обов’язкових складових статті:
  3.1. Стаття подається за електронною адресою редакції (sumirin@yandex.ru). Редактор Word-95 або наступні версії. Шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5. Поля: зверху, зліва, знизу – 20 мм, справа - 12 мм. Абзац – 1,25 мм. Без переносів. Сторінки не нумеруються.
  Один примірник на паперовому носії надається до редакції доценту Сумченко Ірині В’ячеславівні.
  3.2.   Обсяг рукопису наукової статті (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів до них, анотацій, списку літератури) – 6-12 сторінок друкованого тексту, рецензій – до 3 сторінок, коротких повідомлень – до 2 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються до журналу тільки після попереднього узгодження з редколегією.
  3.2.   Послідовність друкування окремих складових наукової статті має бути такою:
  3.2.1. На початку статті (в лівому верхньому кутку): УДК (перший рядок), прізвище та ініціали автора (авторів) мовою статті (другий рядок), вчений ступінь та посада (а також аспірант, докторант) (скорочено) (третій рядок), повна назва ВНЗ, повна назва кафедри) (наступні 1-3 рядки).
  3.2.2. Назва матеріалів (великими літерами; рівняння по центру).
  3.2.3. Анотація (коротка стисла характеристика змісту праці) мовою оригіналу (3-6 рядків).
  3.2.4. "Ключові слова" – 4-8 слів (мовою оригіналу).
  3.2.5.Текст статті (основні обов’язкові складові статті див.п.1).
  3.2.6.Список літератури (Вимоги по оформленню списку літератури та її опису див. п. 6).
  3.2.7. Анотації російською (або українською) та англійською мовами, які за змістом мають бути ідентичними анотації мовою оригіналу та оформлені наступним чином: прізвище та ініціали автора (авторів), вчений ступінь та посада (а також аспірант, докторант), повна назва ВНЗ і кафедри, назва статті. Далі – текст анотації. Після кожної анотації – ключові слова відповідною мовою.
  3.2.8. Авторська картка на окремому файлі та паперовому носії: повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова і домашня), телефони. Адреса електронної пошти автора – обов’язково. Листування – тільки електронною поштою.
 4. Умовні скорочення та мовне оформлення тексту:
  4.1. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту, за правильну і адекватну наукову і спеціалізовану термінологію.
  4.2. Якщо часто повторювані у тексті словосполучення автор вважає за потрібне скоротити, такі абревіатури при першому вживанні обумовлюють у дужках.
 5. Рецензування і перевірка матеріалів:
  5.1. Стаття проходить оцінку її відповідності профілю журналу. У разі невідповідності автор повідомляється про це електронною поштою.
  5.2. Стаття проходить перевірку її відповідності вимогам ВАК й оформленню. У необхідних випадках автор повідомляється про те, які недоліки статті мають бути усунені.
  5.3. Аспірант, пошукувач або випускник аспірантури без наукового ступеня разом із текстом статті має подати коротку рецензію із рекомендацією до друку від свого наукового керівника. Викладачі що не мають наукового керівника, подають рецензію, як правило, доктора філософських наук.
  5.4. Стаття рецензується членами редакційної колегії серії «Філософія», а також рецензентами, які можуть бути запрошені науковим редактором.
  5.5. Наслідки рецензування можуть бути такими: стаття рекомендується до друку; статтю необхідно доробити у відповідності до зауважень рецензента; стаття не рекомендується до друку. Редколегія залишає за собою право не мотивувати відмову від рекомендації до друку.
  5.6. Інші матеріали оформляються у відповідності до п. 2 цих вимог.
  5.7. У всіх випадках матеріали автору не повертаються.
 6. Вимоги по оформленню списку літератури та її опису:
  6.1. Посилання на літературу подаються у тексті статті, де в квадратних дужках позначається позиція (номер праці у списку літератури) та сторінка, наприклад [5, c. 100] або [5, c. 100; 8, c. 67]. При посиланні на конкретні сторінки (як у даному випадку) вживається маленька літера "с". Якщо ж згадується твір у цілому, то сторінки вказувати не потрібно, наприклад [5, 6]. Якщо твір цитується не за оригіналом, то потрібно це зазначити: [Цит. за: 5, с. 234].
  6.2. Список літератури наводиться наприкінці тексту за порядком цитування (з використанням опції "виноска" програми Word) і друкується мовою оригіналу відповідної праці. Він називається: "Література" (рівняння по центру) і повинен включати тільки ті джерела, на які автор посилається у тексті. При бібліографічному описі літератури, коли вказується кількість сторінок у книзі використовується мала літера "с", також не ставляться лапки і не застосовуються римські цифри, якщо вони не входять у назви робіт.
  6.3. Правила і приклади опису літератури:
  КНИГА ОДНОГО- ТРЬОХ АВТОРІВ.
  Прізвище, ініціали автора. Заголовок книги: Відомості, що пояснюють заголовок/ відомості про переклад. – Повторність видання. – Місто видання: Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.
  Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: Историко-философские очерки и портреты. - М.: Политиздат, 1991. - 464 с.
  КНИГА ПІД ЗАГОЛОВКОМ (БЕЗ АВТОРА):
  Заголовок книги: Відомості, що пояснюють заголовок/ Ініціали, прізвища авторів;  відомості про переклад; Редактори, упорядники. – Відомості про перевидання. - Місто видання: Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.
  На переломе: Философские дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение / Сост. П.В. Алексеев. - М.: Политиздат, 1990. - 528 с.
  ЧАСТИНА (ТОМ, КНИГА) БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ:
  Платон. Апология Сократа // Собрание сочинений в 4 т. Т. 1 - М.: Мысль, 1990. - С.70-96.
  ЗБІРКА СТАТЕЙ, НАУКОВИХ ПРАЦЬ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ:
  Заголовок збірки: Відомості, що пояснюють заголовок / Установа, яка видала збірку; Упорядники; Редактори. - Місто видання: Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.
  СЛОВНИК:
  Краткий словарь по философии / Под ред. И.В. Блауберга, И.К.Пантина. - 3-е изд. - М.: Политиздат, 1979. - 413 с.


  СТАТТЯ ЗІ ЗБІРКИ СТАТЕЙ
  Прізвище, ініціали автора. Заголовок статті // Назва збірки. – Місце видання:  Видавництво, рік. – Сторінки від - до.
  СТАТТЯ ПЕРІОДИЧНОГО, ПРОДОВЖУВАНОГО ВИДАННЯ:
  Прізвище, ініціали автора. Заголовок статті // Назва журналу (видання). - Рік. – Номер. - Сторінки від - до.
  Мамардашвили М. Как я понимаю философию // Вестник  высшей школы. - 1989. - № 2. - С. 80-87.
  СТАТЬЯ ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ:
  Спиркин А.Г. Философская антропология // Философская энциклопедия. - М.: Сов. энцикл., 1970. - Т. 5. - С. 354-359.
  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК:
  Ораторское искусство: Хрестоматия / Сост. А.Е. Михневич. - М.: Знание, 1986. - 256 с.
  ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ:Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :  http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm
15
7 11 9

3 12 5
18
План
мероприятий
философского
факультета
17
16 на январь – август
2017 года1
15
7 11 9
3 12 5
18 Индивидуальный
рабочий план
преподавателя
17
16 инструкция1 15
7 11 9
English Русский Український
Наши праздники

 

Слова песни о
философском факультете
3 12 5
18
ОТПРАВИТЬ
SMS
17
16


15
7 11 9
3 12 5
18
ПЕРЕВОД
ОНЛАЙН
17
16

с 

на

15
7 11 9
3 12 5
18
ПОИСК
17
16
Google


В интернете
На сайте
15
7 11 9
 
Copyright © 2001 - 20012 Философский факультет ОНУ| Одесса, Украина | Веб-мастер
статистика     Яндекс.Метрика
 
;