Официальный сайт Одесского национального университета им. И.И. Мечникова 99
Адреса для листування: Філософський факультет, ОНУ, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна.. E-mail: philosofodessa@gmail.com 98(048) - 726-35-13
4 14 6
25
Философский факультет Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
24
23 Главная2 19
8 13 10
4 14 6
25
О  ФАКУЛЬТЕТЕ
24
23
Страничка декана
Деканат
Наукова діяльність
Міжнародна 
діяльність
История факультета
19
Сайты преподавателей
8 13 10
4 14 6
25
АБИТУРИЕНТАМ
24
23 19
 
8 13 10
4 14 6
25
Материалы научных конференций
24
23 19
Матеріали XVIІ - ХVIII Читань пам'яті Георгія Флоровського .
8 13 10
4 14 6
25
Студентам дневного отделения
24
23 19
Стипендия-2017
8 13 10
4 14 6
25
ЗАОЧНИКАМ
24
23
График сессий ( 2016-2017 )
Информация о
сессиях
19
Вопросы к зачетам и экзаменам
Госэкзамены
8 13 10
4 14 6
25
АСПИРАНТАМ
24
23
Для аспирантов философского
факультета
Положение о
контроле
Индивидуальный
план
19
Программы вступительных
экзаменов
Программы кандидатских
экзаменов
8 13 10
4 14 6
25
БИБЛИОТЕКА
24
23

Образцы
титульных страниц
дипломной работы

Методические
материалы
Хрестоматии
Книги
Лекции
Научные статьи
преподавателей
факультета
Диссертации
преподавателей
факультета
Научные статьи
Научные
переводы
Вестник ОНУ

Требования МОН
к учебникам
и пособиям

19
 
8 13 10
3 12 5
18
Вимоги МОН до посібників та підручників
17
16
 
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

м. Київ

27.06.2008 р. № 588

Щодо видання навчальної літератури
для вищої школи

На виконання рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки “Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи” (№ 3/1-4 від 21 березня 2008 року) та з метою підвищення якості навчальної літератури для вищих навчальних закладів, уніфікації вимог до змісту, обсягу навчальної книги, упровадження прозорих процедур у практику надання грифів підручникам і навчальним посібникам НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та тимчасовий Порядок надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України (додатки 1, 2).

2. Рекомендувати ректорам (директорам) підвідомчих вищих навчальних закладів:
2.1 Розробити та запровадити порядок попереднього розгляду навчальної літератури, яку пропонується видати з відповідним грифом міністерства, обґрунтуванням доцільності видання та визначенням офіційних рецензентів.

3. Головам науково-методичних комісій з вищої освіти при проведенні експертизи і прийнятті рішення про доцільність видання навчальної книги з відповідним грифом міністерства керуватися такими критеріями:
- відповідність сучасним педагогічним технологіям і вимогам до навчальної книги;
- науково-методичний рівень і оригінальність;
- забезпеченість навчальної дисципліни відповідною сучасною україномовною літературою.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.І.):
4.1 Забезпечити дієвий контроль за прозорістю процедури проходження та якістю матеріалів, наданих вищими навчальними закладами і видавництвами для отримання грифів.
4.2 Запровадити до 1 вересня 2009 року єдиний реєстр навчальної літератури, якій надані грифи “підручник”, “навчальний посібник”.
Регулярно публікувати в газеті “Освіта України” перелік навчальних книг, яким надані відповідні грифи.
4.3 При формуванні річних планів видання навчальної літератури, визначати ті книги, що мають бути видані першочергово.
Затверджені міністерством плани видань навчальної літератури доводити до відома навчальних закладів, науково-методичних комісій, видавництв та розміщувати на сайті міністерства.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.Д. Шинкарука.

Міністр І.О. Вакарчук

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА ОБСЯГІВ ПІДРУЧНИКІВ І
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Методичні рекомендації розроблені з урахуванням законів України “Про видавничу справу” , “Про вищу освіту”, Державного стандарту України “Видання. Основні види. Терміни та визначення”, якими необхідно керуватися під час підготовки підручників та навчальних посібників.

 1. Загальні положення
 2. Підручники та навчальні посібники – основні книги для навчальної діяльності студентів. Підручник – навчальне видання, що містить систематизоване викладення навчальної дисципліни, відповідає програмі дисципліни та офіційно затверджене як такий вид видання. Навчальний посібник - навчальне видання, що частково або повністю замінює або доповнює підручник та офіційно затверджене як такий вид видання. Вони затверджуються Міністерством освіти і науки як нормативні видання з відповідним грифом. Присвоєння грифа означає, що підручник або навчальний посібник відповідає встановленим вимогам, зокрема, змісту навчальної програми дисципліни, дотримання умов щодо обсягу, належне технічне оформлення.
  При створенні підручників та навчальних посібників необхідно враховувати наступне:

  • навчальні книги повинні мати високий науково-методичний рівень, містити необхідний довідковий апарат;
  • підручники та навчальні посібники мають бути написані в доступній формі, навчальний матеріал має бути пов’язаний з практичними завданнями, в книзі повинні просліджуватися тісні міжпредметні зв’язки;
 3. Структура навчальної книги
 4. Структура підручників та навчальних посібників:

  • зміст (перелік розділів);
  • вступ (або передмова);
  • основний текст;
  • питання, тести для самоконтролю;
  • обов’язкові та додаткові задачі, приклади;
  • довідково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми тощо);
  • апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, іменний покажчики).

  2.1 Зміст

  Зміст – це перелік заголовків рубрик у книзі. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті. Скорочувати заголовки у змісті або давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками у тексті не дозволяється.
  До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки рукопису, за винятком підзаголовків, розташованих у підбір з текстом.
  Позначення ступенів прийнятої рубрикації (“частина”, “розділ”, “параграф” та їхні порядкові номери) пишуться в один рядок з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою.
  Всі заголовки у змісті починаються з прописної літери без крапки на кінці. Останнє слово кожного заголовка з’єднують крапками з відповідним номером сторінки у правому стовпчику змісту.
  Номери сторінок у змісті рекомендується проставляти простим олівцем.

  2.2 Вступ (передмова)

  Вступ (передмова) у навчальній книзі повинен відповідати таким основним вимогам: характеризувати роль та значення дисципліни (виду занять) у підготовці фахівця, показувати місце даного курсу (його частин) серед інших дисциплін, містити формулювання основних задач, що стоять перед студентом при вивченні навчальної дисципліни. Обсяг передмови – 0,1-0,2 авт.арк.

  2.3 Основний текст

  Основний текст підручника (навчального посібника) – це дидактично та методично оброблений і систематизований автором навчальний матеріал.
  Викладання матеріалу в навчальній книзі повинно відрізнятися об’єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідовністю. Композиція підручника, подання термінів, прийоми введення до тексту нових понять, використання засобів наочності повинні бути направлені на те, щоб передати студентові певну інформацію, навчити його самостійно користуватися книгою, захопити його, викликати інтерес до предмета, що вивчається.

  2.4 Питання, тести, задачі, завдання

  Питання та завдання (для самоперевірки та контролю засвоєння знань) у навчальній книзі дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. Такі контрольні питання та завдання, що розміщуються наприкінці кожної структурної частини книги (глави, параграфа), мають сприяти формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.
  Необхідно пам’ятати, що методично вірно поставлені питання та завдання є запорукою того, що процес засвоєння знань у ході самостійної роботи з книгою приведе до їх практичного застосування. У ході виконання контрольних завдань бажано передбачити використання обчислювальної техніки, аудіовізуальних засобів навчання, забезпечити умови обов’язкового використання нормативної та довідкової літератури.
  Під час написання навчальних книг необхідно орієнтувати студента на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю та вміння розв’язувати задачі. У кожному підручнику, посібнику мають бути приклади, питання, задачі.

  2.5 Ілюстрація у навчальній книзі

  Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить перед собою автор.
  Можна сформулювати такі загальні рекомендації авторам по ілюструванню навчальних книг:
  - ілюстрації мають використовуватися тільки у тих випадках, коли вони розкривають, пояснюють або доповнюють інформацію, що міститься у книзі. Наявність їх дозволяє авторам передати більш чітко, точно та образно програмні матеріали, що викладаються;
  - вигляд ілюстрацій має відповідати ступеню підготовленості студентів. Так, у підручниках для студентів молодших курсів ілюстрації мають відрізнятися більшою образністю, ніж ілюстрації для студентів старших курсів, які можуть вільно читати креслення та складні схеми;
  - під час підготовки ілюстрацій слід враховувати можливості відтворення їх типографією та інші фактори. Ось чому на цьому етапі важливою є спільна робота автора та редактора. Автор повинен чітко уявляти, як буде виглядати майбутнє видання;
  - ілюстрації у вигляді схем не повинні повторювати матеріалу основного тексту або містити зайву інформацію, що відволікає читача від засвоєння теми;
  - подані в підручниках та посібниках технічні креслення, що пояснюють устрій та принципи роботи машин, їх механізмів та вузлів, не повинні містити малозначущих подробиць;
  - однотипні ілюстрації у підручнику мають бути виконані однією технікою;
  - при поданні статистичних даних доцільно використовувати графіки та діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації між величинами і явищами, що вивчаються;
  - доцільно використовувати кольорові ілюстрації, які не тільки збагачують інформацію, а й акцентують увагу читачів на основних ідеях ілюстрованого матеріалу.

  2.6 Бібліографічний опис

  У підручниках (навчальних посібниках) мають бути приведені джерела, з яких отримано фактичний матеріал, що вказуються у відповідних посиланнях та у бібліографічному списку.
  У підручниках (посібниках) необхідно використовувати лише дані, допущені до опублікування у відкритому друці.
  У розділі “Бібліографічний список” підручника (посібника) необхідно вказати основну використану та рекомендовану літературу для поглибленого вивчення курсу.
  Основними елементами бібліографічного опису є прізвище автора, назва твору, місце випуску, назва видавництва, рік випуску, кількість сторінок. Бібліографічні посилання необхідно давати на останнє видання даного твору або зібрання творів.

  2.7 Покажчики

  Покажчики мають стати обов’язковим структурним елементом підручників та навчальних посібників. Вони полегшують користування книгою. До предметного покажчика необхідно включати основні терміни і поняття, що зустрічаються у книзі, а до іменного – прізвища та ініціали тих осіб, відомості про яких можна знайти в книзі. Поруч з терміном у предметному покажчику або прізвищем у іменному покажчику через кому проставляються номери сторінок, на яких цей термін або прізвище зустрічаються.
  Терміни у предметному покажчику та прізвища в іменному покажчику пишуться в один стовпчик та розташовуються строго в алфавітному порядку.
  Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери, відділяють від наступної групи пробілом.

  2.8 Додатки

  Додатки є важливим засобом збагачення змісту навчальної книги. У вигляді додатків доцільно давати різні матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст. Додатки за своїм характером та змістом повинні стосуватися всієї книги в цілому або її окремих частин, а не окремих часткових питань.Не допускається включати додатки, що не мають безпосереднього відношення до теми книги.
 1. Обсяг навчальних видань

Обсяг навчальної книги визначається в авторських аркушах.
Авторським аркушем називається одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл між словами.
У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за один авторський аркуш 22 сторінки комп’ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman № 14 на стандартному аркуші формату А4.
Обсяг підручників та навчальних посібників повинен визначатися кількістю годин за навчальним планом, що відводиться на вивчення дисципліни, реальним бюджетом часу студента для самостійного вивчення навчального матеріалу та продуктивністю засвоєння інформації студентом.

Обсяг навчального видання рекомендується визначати за формулою:

V п/нп/ = К п/нп/ * 0,14 ( Ta + T cpc),
де V п/нп/ - обсяг підручника (навчального посібника) в авторських аркушах;
К п/нп/ - коефіцієнт виду видання:
підручника /К п/, навчального посібника /К нп/.
Для підручника К п=1, а для навчального посібника
0,5 < К нп < 1. Величина К нп визначається тією часткою навчальної програми, яку замінює або доповнює навчальний посібник.
Наприклад, автори планують написати навчальний посібник, який на їхню думку, буде замінювати приблизно 50% існуючого підручника. У цьому випадку К нп= 0,5. Якщо підручника немає, а автори створюють навчальний посібник, що забезпечує 70% програми, то К нп = 0,7 і т.д.
0,14 /авт.арк./год/ - коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння 1 авт.арк. навчальної інформації студентом за одну годину самостійної роботи з літературою, розв’язання задач, прикладів тощо.
Ta - кількість годин у навчальному плані, відведених на дисципліну для аудиторних занять;
T cpc – кількість годин у навчальному плані, відведених для самостійної роботи студентів.
При наявності підручників з дисципліни навчальні посібники слід випускати для доповнення або заміни на основі нових методичних підходів будь-якої частини підручника, не допускаючи його дублювання.
Підготовка та випуск навчальних книг, які орієнтовані на активізацію самостійної творчої роботи студента, на формування професійно значущих умінь дозволяють створити необхідні умови для успішної навчальної діяльності.

З урахуванням змін до Наказу № 588 від 27.06.08 р. затверджених Наказом МОН № 11 від 10.01.2009 р. Зміни стосуються п.1.5. "Тимчасового Порядку надання навчальній літературі грифів МОН".

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
надання навчальній літературі
грифів Міністерства освіти і науки України

Цей Порядок визначає систему організаційної та науково-методичної ро­боти Міністерства освіти і науки України щодо оцінки науково-методичного рівня навчальних видань, офіційного підтвердження доцільності їх використання у навчально-виховному процесі в навчальних закладах України. Він ґрунтується на положеннях і нормах Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про видавничу справу", "Про нау­кову і науково-технічну експертизу", "Про авторське право і суміжні права" та інших нормативно-правових актах, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо науково-методичного забезпечення системи освіти України.

1. Загальні положення

1.1 Офіційне визнання відповідності навчальної і навчально-методичної літератури вимогам державних стандартів освіти, навчальних планів і програм, інших нормативних документів, що регламентують зміст освіти, реалізується через процедуру надання Міністерством освіти і науки України відповідного Грифа (далі - Гриф).
1.2 Гриф Міністерства освіти і науки України надається таким навчальним виданням.

1.2.1 Підручникам - навчальним виданням, які систематизовано відтворюють зміст навчальної дисципліни відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми;
1.2.2 Навчальним посібникам - навчальним виданням, які доповнюють або частково замінюють підручник у викладі навчального матеріалу з певної дисципліни;
1.2.3 Навчально-наочним посібникам - навчальним виданням, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викла­данню дисципліни, засвоєнню їх змісту.
1.2.4 Навчально-методичним посібникам - навчальним виданням з методики викладання навчальних дисциплін;
1.2.5 Хрестоматіям - навчальним виданням літературно-художніх, історичних, наукових, мистецьких чи інших творів або їх частин, які є об'єктом вивчення певної навчальної дисципліни відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми;
1.2.6 Словникам, енциклопедіям і довідникам -навчальним виданням довідкового характеру, які містять упорядкований перелік відомостей про певну галузь знань або мовні одиниці (слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття тощо);

1.3. Міністерство освіти і науки України встановлює два види Грифів:
- “Затверджено Міністерством освіти і науки України”;
- “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”.
1.4 Гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки України" надають за результатами експертизи підручникам, які попередньо були видані як навчальні посібники і отримали схвальні відгуки фахівців.
1.5 Гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки України" надається підручникам, гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" надається усім іншим видам навчальної і навчально-методичної літератури. Рішення про надання грифів "Затверджено" і "Рекомендовано" ухвалює Міністр на підставі висновків відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України."
1.6 Текст Грифа містить також таку інформацію про призначення навчального видання: вид навчального видання, адресацію використання (тип навчального закладу відповідно до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, напрям підготовки або спеціальність). Він зазначається на титульному аркуші під назвою навчального видання. На звороті титульного аркуша вказують вихідні дані документа, на підставі якого прийнято рішення про надання Грифа (номер і дата листа мі­ністерства, а також номер і дата протоколу комісії НМР міністерства, на підставі якого було прийняте рішення про надання Грифа).
1.7 До Планів випуску навчальної літератури Міністерства освіти і науки України за державне фінансування можуть уноситися лише навчальні видання, які отримали відповідний Гриф.

2. Організація експертизи навчальної літератури

2.1 Для одержання Грифа вищий навчальний заклад, видавництво або інша установа чи організація, яка здійснюватиме видання книги звертається з листом-клопотанням про проведення експертизи до Міністерства освіти і науки України;
2.2 У листі-клопотанні зазначають: повну назву навчальної книги, автора (авторів), вид та адресацію навчального видання (кому адресована книга. тип навчального закладу відповідно до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальність), відповідність навчальній програмі із зазначенням дисципліни, для якого призначене видання, джерела фінансування видання, навчальної книги. До листа додають:
- попередньо відредагований рукопис, підготовлений державною мовою;
- рецензії на рукопис двох-трьох фахівців;
- відповідь автора (авторів) на зауваження рецензентів;
- висновок фахового редактора (якщо рукопис подає видавництво), у якому дається оцінка якості рукопису, його відповідність навчальній програмі, зазначається актуальність та оригінальність навчальної книги;
- витяг з протоколу рішення Вченої ради навчального закладу з рекомендацією рукопису підручника (навчального посібника) до друку, програма дисципліни, копія навчального плану;
- відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, контактний телефон);
- обгрунтування доцільності видання навчальної книги.
2.3 Після реєстрації поданих матеріалів в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти їх надсилають у тижневий термін до відповідної комісії Науково-методичної ради міністерства, яка протягом одного місяця проводить експертизу рукопису (в окремих випадках термін експертизи може бути продовжений керівником відділення НМР, до якого належить комісія) і виносить рішення про доцільність його видання з відповідним грифом.
2.4. Після прийняття комісією рішення щодо поданого рукопису голова комісії у тижневий строк повертає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти розглянуті матеріали разом із випискою з протоколу засідання комісії. У разі прийняття комісією негативного рішення подається вмотивований висновок із зазначенням причин відмови в наданні Грифа. У таких випадках на вимогу замовника може призначатися додаткова незалежна експертиза. Розгляд її матеріалів повторно здійснює комісія Науково-методичної ради під контролем Бюро відповідного відділення, її рішення є остаточним.

3. Порядок скасування Грифа

3.1 У разі неякісної редакційної підготовки навчального видання або його поліграфічного виконання, переробки тексту оригіналу, недостовірного перекладу, щопризвело до пониження його наукового і науково-методичного рівня та якості, наданий Гриф може бути скасований.
3.2 Відмова автора, видавця доопрацювати рукопис відповідно до зауважень експертів або висновку комісії дає підстави на скасування наданого раніше Грифа.
3.3 Редакція Грифа не може самочинно змінюватися видавцем чи автором книги. У разі спотворення тексту Грифа він скасовуються Міністерством освіти і науки України. Порядок скасування наданого Грифа такий самий, як і його надання. Скасування здійснюється за рішенням Міністерства освіти і науки на підставі висновку комісії Науково-методичної ради або бюро відповідного відділення.
3.4 Усі спірні питання щодо надання Грифа розглядає бюро відповідного відділення Науково-методичної ради або спеціально створені комісії.

4. Термін дії Грифа

4.1 Термін дії наданого Грифа Міністерства освіти і науки України – 5 років з дня прийняття відповідного рішення. Якщо за цей час навчальна книга не видавалася, то Міністерство освіти і науки України обов'язково має підтвердити раніше нада­ний Гриф.
4.2 Дія наданого Грифа не поширюється на доповнені або перероблені більш як на 25 відсотків перевидання навчальної літератури, якщо вони здійснюються навіть у термін дії Грифа. У такому разі підготовленому до перевидання рукопису необхідно знову пройти експертизу комісії Науково-методичної ради і підтвердити раніше наданий Гриф.
4.3 Після завершення терміну дії Грифа навчальному виданню необхідно пройти нове затвердження з метою встановлення відповідності вимогам державних стандартів освіти, навчальних планів і програм.

 

 


15
7 11 9

3 12 5
18
План
мероприятий
философского
факультета
17
16 на январь – август
2017 года1
15
7 11 9
3 12 5
18 Индивидуальный
рабочий план
преподавателя
17
16 инструкция1 15
7 11 9
English Русский Український
Наши праздники

 

Слова песни о
философском факультете
3 12 5
18
ОТПРАВИТЬ
SMS
17
16


15
7 11 9
3 12 5
18
ПЕРЕВОД
ОНЛАЙН
17
16

с 

на

15
7 11 9
3 12 5
18
ПОИСК
17
16
Google


В интернете
На сайте
15
7 11 9
 
Copyright © 2001 - 20012 Философский факультет ОНУ| Одесса, Украина | Веб-мастер
статистика     Яндекс.Метрика
 
;