Матеріали

з дисципліни «Російська філософія»

для студентів ІІІ-го курсу заочної форми навчання

 (спеціальність «філософія»),

викладач – к.філос.н., доц. Сумченко І.В.

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль №1. Проблеми вивчення російської філософії. Розвиток російської філософії X – першої половини XIX ст.

 

Тема № 1.Проблеми вивчення російської філософії

Тема № 2. Становлення російської філософії (X - XVII ст.)

Тема № 3. Філософська думка епохи російського просвітництва (XVIII ст.)

Тема № 4. Становлення національної російської філософії в першій половині XIX ст.: провідні ідеї і парадигми. Слов'янофільство.

Змістовий модуль №2. Філософія російського західництва у XIX ст.

Тема № 5. Філософія західництва: ліберальний та радикальний варіанти

Тема № 6. Філософія народництва

Тема № 7. Філософія марксизму та її напрямки.

Тема № 8. Філософські ідеї в природознавстві ХІХ – початку ХХ ст.

Тема № 9. Філософські засади російського космізму.

Змістовий модуль №3. Російська релігійна та консервативна філософія другої половини ХХ ст. Філософські погляди М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського, Л.М. Толстого

Тема № 10. Розвиток російської філософської думки в духовних академіях в ХІХ – на початку ХХ ст.

Тема № 11. Філософія неослов’янства і консерватизму

Тема № 12. Релігійно-філософські пошуки російської літератури: М.В. Гоголь, Ф.М. Достоєвський та Л.М. Толстой.

Змістовий модуль № 4. Філософія В.С. Соловйова. Розвиток російської філософії у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

Тема № 13. Філософія В.С.Соловйова

Тема № 14. Персоналістична метафізика, неогегельянство й неокантіанство в Росії (80 рр. ХІХ – початок ХХ ст.)

Змістовий модуль № 5. Російська філософія першої половини ХХ ст.

Тема № 15. Російське релігійно-філософське відродження початку ХХ ст.

Тема № 16. Розвиток російської релігійної філософії та філософії права першої половини ХХ ст.

Тема № 17. Розвиток російської філософії першої половини ХХ ст. інтуїтивізм, екзистенціалізм, євразійство.

Тема № 18. Філософська думка радянської Росії.

 

 

 

 

 

Питання для повторення.

 

1.     Різноманітність підходів щодо оцінки російської філософії та її історії. Проблема самобутності російської філософії. Російська філософія і світова філософська думка.

2.     Характерні риси російської філософії. Проблема «початку» російської філософії. Періодизація російської філософії.

3.     Ідейні витоки російської філософії.

4.     Філософські ідеї в літературі Київської Русі.

5.     Філософські погляди мислителів Московської держави.

6.     Особливості філософських ідей  в російській думці XVII ст.

7.     Світська філософія епохи російського просвітництва.

8.     Філософія О. Н. Радищева.

9.     Релігійна філософія епохи російського просвітництва. Масонство.

10.                       Суспільно-політична ситуація Росії першої половини XIX ст. Філософські погляди декабристів. Гурток любомудрів.

11.                       Філософія Чаадаєва П.Я.

12.                       Загальна характеристика й основні ідеї слов’янофільства.

13.                       Філософські погляди Хом’якова О.С. та Киреєвського І.В.

14.                       Філософські погляди Аксакова К.С. і Аксакова І.С., Самаріна Ю.Ф.

15.                       Загальна характеристика західництва. Гурток Станкевича.

16.                       Російський лібералізм. Філософські погляди Кавеліна К.Д.

17.                       Філософські погляди Чичеріна Б.М.  та Кареєва М.І.

18.                       Філософія Герцена О.І., його твори «Дилетантизм в науці», «Листи про вивчення природи».

19.                       Теорія «російського соціалізму» у Герцена О.І. та Огарьова М.П.

20.                       Еволюція філософських поглядів Бєлінського В.Г.

21.                       Філософські погляди Писарева Д.І. Нігілізм.

22.                       Філософія Чернишевського Н.Г., його інтерпретація теорії «розумного егоїзму».

23.                       Суспільно-політична ситуація в Росії в другій половині XIX ст. Народництво. Нечаївщина. Анархізм.

24.                       Філософія Бакуніна М.О. Анархо-комунізм П.О. Кропоткіна.

25.                       Філософія Михайловського М.К.

26.                       Філософія Лаврова П.Л.

27.                       Філософські погляди Ткачова П.Н.

28.                       Виникнення філософії марксизму, її ідейно-теоретичні джерела та зміст..

29.                       Визвольний рух в Росії та марксизм.

30.                       Філософія Плеханова Г.В.

31.                       Філософські погляди Ленина В.І.

32.                       «Легальний марксизм» (Струве П.Б., Туган-Барановский М.І., Булгаков С М., Бердяєв М.О.).

33.                       Марксизм та емпіріокритицизм. Філософські погляди Луначарського А.В., Валентинова В.В.

34.                       Емпіріомонізм Богданова О.О. Емпіріосимволізм Юшкевича П.С.

35.                       Філософські ідеї в творчій спадщині І.М. Сєченова.

36.                       Філософські аспекти  фізіологічних вчень  І.П. Павлова та М.Є. Введенського, рефлексології В.М. Бехтерєва.

37.                       Вчення про ортобіоз І.І. Мечникова.

38.                       Філософські та соціальні погляди Д.І. Менделєєва  та К.А. Тімірязєва.

39.                       Уявлення про космізм як про філософський напрямок. Основні варіанти російського космізму:

40.                       Космічна філософія К.Е. Ціолковського.

41.                       Філософські ідеї в роботах В.І. Вернадського.

42.                       Філософія «спільної справи» Н.Ф. Федорова.

43.                       Відродження релігійно-ідеалістичної філософії в Росії наприкінці XIX – на початку XX ст. Основні представники духовно-академічної традиції.

44.                       П.Д.Юркевич та його критика матеріалізму. Антропологія. Вчення про серце.

45.                       Гносеолонічний реалізм Ф.А. Голубинського.

46.                        О.М. Бухарєв про богослов’я культури.

47.                       Антропологія М.М. Тареєва та В.І. Несмєлова.

48.                       Ідеологія офіційного монархізму: М.М. Катков, К.П. Победоносцев, Л.О. Тихоміров.

49.                       Філософсько-історична концепція Данилевського М.Я.

50.                       Філософія Леонтьєва К.Н.

51.                       Філософічність класичної російської літератури ХІХ ст.

52.                        Філософський контекст духовної спадщини М.В. Гоголя.

53.                       Діалектика філософських пошуків Ф.М. Достоєвського. Грунтівництво.

54.                       Релігійно-моральне вчення Л.М. Толстого. Толстовство.

55.                       Основні етапи духовної еволюції В.С. Соловйова. Ранній період творчості філософа.

56.                       Вчення Соловйова про всеєдність.  Проект «позитивного синтезу». Твір «Читання про боголюдство».

57.                       Концепція цільного знання в творчості Соловйова. Гносеологічні принципи в «Теоретичній філософії».

58.                       Філософська антропологія та етика Соловйова. Твори «Виправдання добра», «Сенс любові».

59.                       Філософсько-історична концепція Соловйова. Ідея боголюдства. Проект вселенської теократії. Роль Росії у всесвітній історії.

60.                       Філософське вчення Соловйова в пізній період. Есхатологічна метафізика. Твір «Три розмови про війну, прогрес і кінець всесвітньої історії».

61.                        Російські персоналісти.

62.                        Російські неокантіанці.

63.                        Російські гегельянці.

64.                        Зміни в світовідчутті певної частини інтелігенції на початку ХХ ст. Фактори формування основних ідей і концептів релігійно-філософського ренесансу. Дві складові релігійно-філософський ренесансу в Росії: філософська та культурно-естетична.

65.                        Концепція «нової релігійної свідомості». Богошукання Д. С. Мережковського.

66.                        Становлення і еволюція поглядів В.В. Розанова.

67.                       Збірники «Проблеми ідеалізму», «З глибини». Полеміка навколо збірника «Віхи».

68.                       Художня інтелігенція і філософські шукання початку XX ст. (В.І. Іванов, Д.С. Мережковський, В.В. Розанов, М.О. Горький).

69.                       Філософсько-естетичні пошуки в російському мистецтві початку XX ст. (О. Білий, В. Іванов). Філософія символізму.

70.                       Філософія братів Трубецьких.

71.                       Філософія С.М. Булгакова.

72.                       Філософія  історії Л.П. Карсавіна.

73.                        Релігійно-філософська спадщина П.О. Флоренського.

74.                        Філософія В.Ф. Ерна.

75.                       Релігійна філософія Г.В. Флоровського.

76.                        Філософія культури Г.П. Федотова.

77.                        Російська філософія права. П.І. Новгородцев та І.О. Ільїн.

78.                        Філософія Н.О. Лосського.

79.                        Філософська концепція С.Л. Франка.

80.                        Філософія М.О. Бердяєва.

81.                        Філософія Лева Шестова.

82.                        Євразійський рух та його опоненти.

83.                        Філософські дискусії в СРСР у 20-30-ті рр. ХХ ст.

84.                       Феноменологічна філософія Г. Г. Шпета.

85.                       Філософія діалогу М.М. Бахтіна.

86.                       Філософія О.Ф. Лосєва.

87.                       «Роза світу» Д.Л. Андреєва.

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

 

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

10

12

10

12

10

10

12

12

12

3.       Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль  4

Змістовий модуль 5

10

100

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Рекомендована література

 

Базова

1.                Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия ІХ – ХІХ вв. – 2-е изд. -  Л., 1989.

2.                Евлампиев И.И. История русской философии. - М., 2002.

3.                Замалеев А.Ф. Курс  истории русской философии. – М., 1996.

4.                Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии. – СПб, 1995.

5.                Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси (ХI – XVI в.в.). – Л., 1987.

6.                Зеньковский В.В. История русской философии. – В 4 частях. – Т. I-II. – Л., 1991.

7.                Зернов Н. Русское религиозное возрождение ХХ века. – Париж, 1974.

8.                История русской философии:Учебник для вузов. - М., 2001.

9.                Кувакин В.А. Мыслители России: Избр. лекции по истории рус. философии. - М., 2005.

10.           Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. - М.,1996.

11.           Лосский Н.А. История русской философии Х-ХХ веков. – М.:, 1991

12.           Новиков А.И. История русской философии Х-ХХ веков. – СПТб., 1998

13.           Русская философия. Малый энциклопедический словарь. - М., 1995.

14.           Русская философия: Словарь //Под общей редакцией М.А. Маслина - М., 1995 (1999).

15.           Русская философия: Энциклопедия/ Под общ. ред. М.А.Маслина. - М.., 2007.

16.           Сербиненко В.В. История русской философии ХІІХ веков. - М.,1993.

17.                    Сухов А.Д. Русская философия. Пути развития: Очерки теоретической истории. - М., 1989.

 

Допоміжна

1.     Акулин В.Н. Философия всеединства. – Новосибирск, 1990.

2.     Алексеев А.Д. Литература русского зарубежья. Книга 1917 – 1940 гг. Материалы к библиографии. – СПб, 1993.

3.     Белов П.Т. Философия выдающихся русских естествоиспытателей 2-ой половины ХІХ – начала ХХ в. – М.,1970.

4.     Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ – начала ХІІ в. – К., 1988.

5.     Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль Х – ХVII вв. – М., 1990.

6.     История философии в СССР. – Т. 3. – М., 1968.

7.     Карякин Ю. Достоевский в канун ХХІ века. – М.,1989.

8.     Пустарников В.Ф. «Капитал» К. Маркса и философская мысль в России (конец ХІХ. – начало ХХ века). – М.,1974.

9.     Религиозно-идеалистическая философия в России ХІХ – начала ХХ в.). – М., 1989.

10.           Русская философия второй половины ХIХ в. – Часть І. Хрестоматия. – Свердловск, 1991.

11.           Социологическая мысль в России: Очерки истории немарксистской социологии последней трети ХІХ – начала ХХ в. – М., 1989.

12.           Философия в России ХІХ – начала ХХ в.: преемственность идей и поиски самобытности. – М.,1991.

13.           Хрестоматия по истории философии (русская философия). Учеб. пособие для вузов: В 3 ч. – М., – 2001. – Ч.3.

 

 

Теми контрольних робіт для заочної форми навчання.

 

Контрольна робота виконується на основі обраного із запропонованого списку літератури тексту першоджерела (обсяг першоджерела - 100 - 120 стор.). Завдання студента - продемонструвати знання тексту першоджерела
і вміння оперувати найважливішими поняттями та ідеями, представленими в тексті. Контрольна робота є найважливішою складовою в процедурі
здачі заліку та іспиту.

Список першоджерел для контрольної роботи.

1.                     Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской мысли. Философия русского октябрьского зарубежья. - М., 1990.

2.                     Введенский Н.А., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. — Свердловск, 1991. - С. 26-73, 90-123, 200-201.

3.                     Зеньковский В. В. История русской философии. - Л., 1990.

4.                     Илларион. Митрополит Киевский. Слово о законе и благодати; Феодосии Печерский. Слово о вере христианской и латинской; Владимир Мономах. Поучение // Златоструй. Древняя Русь Х - XIII в. Антология. -М.,1990.

5.                     Повесть временных лет // Памятники литературы древней Руси. XI - начало XII в. - М., 1978.

6.                     Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву (любое издание).

7.                     Радищев А.Н. О человеке, о его смертности и бессмертии (отрывок), ода «Вольность» // Русская философия второй половины XVIII в. Хрестоматия. - М.,

8.                     Аксаков К.С. Записка «О внутреннем состоянии России» // Очерк русской философии истории. - М., 1996.

9.                     Аксаков К.С. О русском воззрении; Еще раз о русском мировоззрении // Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. - М., 1981.

10.                Избранные социально-политические и философские произведения декабристов в 3-х тт. М., 1951.

11.                Киреевский И.В. XIX век; О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России; О необходимости новых начал для философии //Киреевский И.В. Критики и эстетика. - М., 1991.

12.                Хомяков А.С. О старом и новом; О возможности русской художественной школы // Хомяков А.С. О старом и новом. Статьи и очерки. - М.,1988.

13.                Хомяков А.С. Церковь одна // Хомяков А.С. Сочинения в 2-х тт. - Т.2. - М., 1994.

14.                Чаадаев П.Я. Первое философическое письмо; Апология сумасшедшего; Письма к Ф.Шеллингу (1832) и гр.А.Сикуру (1846) // Чаадаев П.Я. Сочинения. - М., 1989

15.                Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года; Письмо к Н.В. Гоголю (15 июля 1847года) // Белинский В.Г. Полн. Собр. соч. в 13-ти тт. - Т. 10. - М., 1956.

16.                Белинский В.Г. Россия до Петра Великого // Там же. - Т. 5. - М., 1954.

17.                Белинский В.Г. Письмо к В.П. Боткину (8 сентября 1841 года) // Там же. — Т. 12. - М., 1956.

18.                Герцен А.И. Дилетантизм в науке // Герцен А.И. Собр. соч. в 9-ти тт.

19.                Огарев Н.П. Русские вопросы; Крестьянская община // Огарев Н.П. Избранные социально-политические и философские произведения в 2-х тт. - Т. 1. — М., 1952.

20.                Герцен А.И. Письма об изучении природы // Там же. - Т. 2. - М., 1954.

21.                Герцен А.И. С того берега // Там же. - Т. 6. - М., 1956.

22.                Огарев Н.П. Русские вопросы; Крестьянская община // Огарев Н.П. Избранные социально-политические и философские произведения в 2-х тт. — т.1. -  М., 1952-1956.

23.                Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии; Характер человеческого знания // Чернышевский Н.Г. Избранные философские сочинения в 3-х тт. - Т.З. - М., 1950.

24.                Чернышевский Н.Г. Критика философских предубеждений против общинного владения; Экономическая деятельность и законодательство; Суеверие и правила логики // Там же. - Т.2. - М., 1950.

25.                Чернышевский Н.Г. Эстетическое отношение искусства к действительности (диссертация) // Там же. - Т.1. -М.,1950.

26.                Чернышевский Н.Г. Что делать? (любое издание).

27.                Бакунин М.А. Избранные философские сочинения и письма. - М., 1987.

28.                Бакунин М.А. Наука и народ; Наука и насущное государственное дело; Государственность и анархия // Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. - М., 1989.

29.                Кавелин К.Д. Взгляд на юридический быт древней России; Краткий взгляд на русскую историю; Взгляд на русскую сельскую общину // Кавелин К.Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. - М.. 1989.

30.                Лавров П.А. Исторические письма // Лавров П.А. Избранные сочинения на социально-политические темы в 8-ми тт. т. 1,- М., 1934.

31.                Лавров П.А. Философия и социология. Избранные произведения в 2-х тт. - М., 1965.

32.                Михайловский Н.К. Литературная критика. Статьи по русской литературе. - Л., 1989.

33.                Бердяев Н.А. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. - М.. 1998.

34.                Богданов А.А. Всеобщая организационная наука (тектология). - М.; 1990.

35.                Богданов А.А. Философия живого опыта. Популярные очерки. - Пг., М. - 3-е изд. - 1923.

36.                Ленин В.И. Карл Маркс // Полн. собр. соч. (ПСС) - Т.26.

37.                Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // ПСС. - Т. 18.

38.                Ленин В.И. О значении воинствующего материализма // ПСС. - Т.45.

39.                Ленин В.И. Философские тетради // ПСС.- Т.29.

40.                Луначарский А.В. Очерки реалистического мировоззрения // Луначарский А.В. Собр. соч. в 8 тт. - М., 1963-1967.

41.                Плеханов Г.В. Materialismus (ответ г. Богданову); О так называемых религиозных исканиях в России // Плеханов Г.В, Избранные философ. произведения в 5-ти тт. - Т.1.

42.                Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Там же. - Т.2.

43.                Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории // Там же. - Т.1.

44.                Струве П.Б. К характеристике нашего философского развития // Проблемы идеализма. - М., 1908.

45.                Юшкевич П.С. О материалистическом понимании истории. - 2-е изд. - Одесса, 1921.

46.                Юшкевич П.С. О сущности философии // Философские науки. - 1990. - № 9.

47.                Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. - М., 1989.

48.                Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988.

49.                Кропоткин П.А. Анархический коммунизм // Образ будущего... Избранные произведения. - М.. 1994.

50.                Кропоткин П.А. Этика: избранные труды. - М.. 1991.

51.                Менделеев Д.И. Заветные мысли. - М., 1995.

52.                Мечников И.И. Этюды о природе человека. - М., 1961.

53.                Мечников И.И. Этюды оптимизма. - М., 1964.

54.                Русская философия второй половины XIX в. - часть 1. Хрестоматия. - Свердловск, 1991.

55.                Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга // Сеченов И.М. Избранные философ. и психологич. произведения. - М., 1947.

56.                Сеченов И.М. Учение о не-свободе воли с практической стороны // Там же.

57.                Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы (гл. «Великий инквизитор», «Русский инок») // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30-ти тт. - Т.14. - М.. 1977.

58.                Достоевский Ф.М. Дневник писателя // Там же. - Т.26-28.

59.                Толстой Л.Н. В чем моя вера? // Толстой Л.Н. Соч. - - М.. 1911.

60.                Толстой Л.Н. Исповедь (любое издание).

61.                Толстой Л. Н. Критика догматического богословия // Толстой Л.Н. Соч. - М., 1911.

62.                Несмелов В.И. Наука о человеке.

63.                Федоров Н.Ф. Сочинения. - М., 1982.

64.                Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. - М., 1980.

65.                Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. - М., 1991; Спб., 1995.

66.                Леонтьев К.Н. Византизм и славянство; Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения; чем и как либерализм наш вреден; Письма к В.С. Соловьеву // Леонтьев К.Н. Избранное. - М.. 1993.

67.                Победоносцев К.Д. Великая ложь нашего времени. - М., 1993.

68.                Тихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного строя. - М.. 1992.

69.                Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. - СПб., 1993.

70.                Соловьев В.С. Кризис западной философии (против позитивистов) // Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. - М.. 1990. - Т.1.

71.                Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. - М.. 1990. - Т.1.

72.                Соловьев В.С. Оправдание добра  // Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. - М.. 1990. - Т.1.

73.                Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. - М.. 1989. - Т.2.

74.                Соловьев В.С. Смысл любви // Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. - М.. 1989. - Т.2.

75.    Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. - М.. 1990. - Т.1.

76.                Белый А. Символизм как миропонимание. - М.. 1994.

77.                Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. - М., 1990.

78.                Иванов В.И. Родное и вселенское. - М.. 1994.

79.                Лапшин И.И. Философия изобретения и изобретение в философии. - М., 1998

80.                Мережковский Д.С. Собр. соч. в 4-х тт. - М.. 1990.

81.                Розанов В.В. Собр. соч. в 6-ти тт. - М..,1994-1995.

82.                Булгаков С.Н. Соч. в 2-х тт. - М., 1993.

83.                Карсавин Л.П. Религиозные философские сочинения. - М., 1992.

84.                Лосский Н.О. История русской философии. - М., 1991.

85.                Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. - М., 1995.

86.                Новгородцев П.И. Об общественном идеале. - М., 1991.

87.                Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. - М., 1994.

88.                Трубецкой С.Н. Сочинения. - М., 1994.

89.                Федотов Г.П. Судьба и грехи России. - СПб., 1991-1992. - Т.1-2.

90.                Флоренский П.А. Сочинения в 2-х тт. - М.. 1990.

91.                Флоровский Г.В. Пути русского богословия. - Киев, 1991.

92.                Франк С.Л. Духовные основы общества. - М.. 1992.

93.                Франк С.Л. Сочинения. - М., 1990.

94.                Эрн В.Ф. Сочинения. - М., 1991.

95.                Андреев Д Л. Роза Мира. Метафилософия истории. - М.. 19991.

96.                Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.. 1972.

97.                Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979.

98.                Бердяев Н..А. О назначении человека. - М., 1993.

99.                Бердяев Н.А. Философия свободного духа. -  М.,1994.

100.           Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. - М., 1995.

101.           Ильин И.А. Путь к очевидности. - М., 1993.

102.           Ильин И.А. Соч. в 2-х тт. - М., 1993-1994.

103.           Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. - М.. 1993.

104.           Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. - М., 1994.

105.           Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991.

106.           На переломе: Философия и мировоззрение: философские дискуссии 20-х годов. - М., 1990.

107.           Россия между Европой и Азией: Европейский соблазн. Антология. - М.. 1993.

108.           Шестов Лев. Соч. в 2-х тт. - М.. 1993.

109.           Шпет  Г.Г. Сочинения. - М., 1989.

 

Інтернет-видання

Повесть временных лет - http://www.vehi.net/oldrussian/povest.html

Слово о законе и благодати Митрополита Илариона - http://www.vehi.net/oldrussian/slovo.html

История философии: Запад-Россия-Восток (книга первая. Философия древности и средневековья). (Сборник)

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000004/

Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках - http://www.vehi.net/etrubeckoi/umozrenie.html

Лихачев Д. С. Крещение Руси и государство Русь  - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lih/Kre_Rus.php

Лихачев Д. Мифы о России старые и нове - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/lih_mif.php

Аверинцев С. Византийский культурный тип и православная духовность: некоторые наблюдения

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/aver/viz_kult.php

Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность.  - http://www.radischev.org.ru/lib/al/book/1774/

Радищев А.Н. О человеке, его смертности и бессмертии - http://www.rvb.ru/18vek/radishchev/01text/vol_2/01text/026.htm

Радищев А.Н. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего.

http://az.lib.ru/r/radishew_a_n/text_0080.shtml

Вильк Е. «Чудище стозевно» и Тифон («Путешествие...» А.Н. Радищева в контексте мистической литературы XVIII в. // Новое литературное обозрение. 2002, №55. - http://magazines.russ.ru/nlo/2002/55/vvilk.html

Кантор В.К. Откуда и куда ехал путешественник Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева) // Вопросы литературы. 2006.  - № 4.  - http://magazines.russ.ru/voplit/2006/4/ka5.html

Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. - http://www.vehi.net/berdyaev/khomyakov/index.html

Зеньковский В.В. [П.Я. Чаадаев] - http://www.vehi.net/chaadaev/zenkovs.html

Письмо А. С. Пушкина к П. Я. Чаадаеву - http://www.united-students.org/culture/recommended/5

Хомяков А. С. Сочинения. - http://www.philosophy.ru/library/catalog.html)

Чаадаев П.Я. Философические письма - http://www.vehi.net/chaadaev/filpisma.html

Чаадаев П.Я. Апология сумасшедшего - http://www.vehi.net/chaadaev/apologiya.html

Белинский В.Г. Ответ Москвитянину. - http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0270.shtml
Белинский В.Г. Письмо Гоголю - http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_3890.shtml

Герцен А.И. Дилетантизм в науке - http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0174.shtml

Герцен А.И. Концы и начала - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/intell/ger_konnach.php

Герцен А.И. Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 года (пятая глава из трактата «О развитии революционных идей в России») - http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0320.shtml

Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности. - http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0100.shtml

Чернышевский Н.Г. Критика философских предубеждений против общинного владения - http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0460.shtml

Чернышевский Н.Г. Русский человек на rendez-vous - http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0260.shtml

Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы - http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0210.shtml

Чернышевский Н.Г. О причинах падения Рима (Подражание Монтескье) - http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0600.shtml

Кантор В.К. Срубленное древо жизни. Можно ли сегодня размышлять о Чернышевском? // Октябрь. 2000. № 2.

http://magazines.russ.ru/october/2000/2/kantor.html

Данилевский Н. Я. Россия и Европа . - http://www.vehi.liter.ru:8010.html

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Baht_PrPoet/index.php

Бердяев Н.А. Лев Толстой. - http://www.vehi.net/berdyaev/tolstoi.html

Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского - http://www.vehi.net/berdyaev/dostoevsky/index.html
Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского - http://www.vehi.net/berdyaev/otkrov.html

Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями  - http://orel.rsl.ru/nettext/russian/gogol/vibrannie_mesta.htm

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т.  - http://www.philosophy.ru/library/catalog.html

Кантор В.К. Кого и зачем искушал черт. Иван Карамазов и соблазны «русского пути». - http://magazines.russ.ru/voplit/2002/2/kan.html

Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского. - http://www.vehi.net/soloviev/trirechi.html

Толстой Л.Н. В чем моя вера? - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Fiction/tolstoi/vera.php

Толстой Л.Н. Исповедь. - http://zhurnal.lib.ru/k/koncheew/ispoved.shtml

Толстой Л.Н. Исследование догматического богословия. - http://tolstoy.niv.ru/tolstoy/religiya/issledovanie-bogosloviya/dogmaticheskoe-bogoslovie.htm

Толстой Л.Н. Не могу молчать - http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1220.shtml

Троцкий Л.З. Лев Толстой. - http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl480.htm

Федоров Н.Ф. Толстой и  братское единение - http://www.magister.msk.ru/library/philos/fedorov/fedor006.htm

Флоровский Г.В. Религиозные темы Достоевского - http://www.vehi.net/florovsky/dost.html

Франк С.Л. Достоевский и кризис гуманизма (к 50-летию смерти Достоевского) - http://www.vehi.net/frank/dost1.html

Шестов Л.И. Добро в учении гр. Толстого и Ницше (философия и проповедь). - http://www.vehi.net/shestov/dobro.html

Твори Соловйова  http://www.vehi.net/soloviev/

Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С. Соловьева - http://www.vehi.net/etrubeckoi/soloviev/101.html

Розанов В.В. Памяти Вл. Соловьева. - http://www.vehi.net/rozanov/pamyati.html

Кантор В.К. Владимир Соловьев: имперские проблемы всемирной теократии // Вопросы философии. 2004. № 4.

http://magazines.russ.ru/slovo/2007/54/ka16.html

Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции  - http://www.vehi.net/vehi/index.html

Бердяев Н.А. О книге С.Л.Франка "Непостижимое" - http://www.vehi.net/frank/berdyaev.html

Франк С.Л. Крушение кумиров. - http://www.vehi.net/frank/kumiry.html