Матеріали з дисципліни «Культура спілкування та етикет»
для студентів ІІІ-го курсу денної форми навчання
 (спеціальності «філософія» та «культурологія),
викладач – к.філос.н., доц. Сумченко І.В.

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ модуль I. Спілкування: природа явища та його особливості
Тема 1. Спілкування як соціальна і психологічна проблема. Ділове спілкування, його види і форми
Тема 2. Характеристика складових спілкування.
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ. Особливості ділового спілкування.
Тема 3. Характеристика основних форм ділового спілкування.
Тема 4. Культура публічного виступу.
Тема 5. Невербальні особливості ділового спілкування.
Тема 6. Культура дискусії і полеміки.
Тема 7. Конфлікти і конфліктні ситуації, культура їх розв’язання.
Тема 8. Культура створення іміджу.
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ. Культура поведінки. Етикет.
Тема 9. Етикет як феномен і надбання культури.
Тема 10. Етикет: історія його створення і розвитку.
Тема 11. Повсякденний етикет.
Тема 12. Діловий етикет.

 

Питання для повторення.

1. Спілкування як соціальна і психологічна проблема. Визначення спілкування.
2. Формування першого враження.
3. Основні механізми пізнання іншої людини в процесі спілкування.
4. Самопрезентація.
5. Бар’єри нерозуміння, що виникають під час спілкування.
6. Прийоми управління увагою.
7. Теорія трансакції.
8. Стилі спілкування.
9. Характеристика основних етапів ділової бесіди.
10. Культура проведення переговорів.
11. Національні стилі проведення ділових переговорів.
12. Правила проведення засідання (зборів).
13. Культура публічного виступу.
14. Кінетичні особливості невербального спілкування.
15. Проксемічні особливості невербального спілкування.
16. Візуальній контакт під час спілкування. Види поглядів, їх тлумачення.
17. Основні фактори, що впливають на характер дискусії.
18. Індивідуальні особливості учасників дискусії.
19. Національні і культурні традиції проведення дискусії.
20. Класифікація конфліктів.
21. Конфліктогени. Конфліктна ситуація. Інцидент.
22. Типи поведінки людей в конфліктній ситуації.
23. Стратегія поведінки в конфліктній ситуації.
24. Стресові ситуації і прийоми виходу із них.
25. Імідж. Проблема створення адекватного іміджу.
26. Тілесний імідж.
27. Психологічний імідж.
28.  Поняття «стиль керівництва».
29. Проблема вибору оптимального стилю керівництва: ситуаційний підхід.
30. Етикет. Історія його створення.
31. Сімейний та домашній етикет.
32. Повсякденний етикет (знайомства, привітання, прощання та ін.)
33. Особливості чоловічого та жіночого етикетів.
34. Гостьовий етикет.
35. Подарунковий етикет.
36.  Одяг та етикет.
37. Феномен моди та вимоги до ділового костюму.
38. Культура поведінки за столом.
39. Етикет в громадських місцях (театр, кіно, виставка, музей, бібліотека та ін.).
40. Культура поведінки за кордоном (Європа).
41. Культура поведінки за кордоном (США).
42. Діловий етикет.
43. Культура кореспонденції.
44. СЕТІКЕТ (правила поведінки в мережі Інтернет).

 

Тематика контрольних завдань

 

 1. Класифікація теорій, що пояснюють феномен спілкування.
 2. Мова, символ, знак в процесі спілкування.
 3. Як покращити формування «першого враження».
 4. Класифікація бар’єрів, що виникають під час спілкування.
 5. Характеристика основних прийомів управління уваги під час спілкування.
 6. Особливості прийомів концентрації уваги під час спілкування.
 7. Характеристика «позитивних» невербальних жестів під час спілкування.
 8. Характеристика «негативних» невербальних жестів під час спілкування.
 9. Характеристика пріоритетних якостей при створенні іміджу.
 10.  Особливості західноєвропейських (англійської, німецької, французької) традицій проведення переговорів.
 11. Особливості азійських (японської, китайської, турецької) традицій проведення переговорів.
 12. Особливості американських традицій проведення переговорів.
 13.  Характеристика типів конфліктогенів, що виникають під час спілкування.
 14.  Інцидент та конфліктна ситуація: проблема взаємовідношення.
 15.  Характеристика основних типів поведінки людей в конфліктній ситуації.
 16.  Характеристика основних комунікативних ситуацій, що приводять до стресу і прийоми виходу з нього.
 17.  Прийоми покращення іміджу.
 18.  Особливості етикету в країнах Давнього Сходу.
 19. Етикет в античній культурі.
 20.  Лицарський етикет.
 21.  Придворний етикет при французькому дворі.
 22. Дипломатичний етикет.
 23.  Західноєвропейський етикет в епоху Ренесансу.
 24. Західноєвропейський етикет в епоху Нового часу.
 25.  Особливості гостьового етикету.
 26.  Особливості жалобного етикету.
 27.  Особливості повсякденного етикету.
 28.  Культура поведінки за столом.
 29. Особливості сучасного дипломатичного етикету.
 30.  Особливості етикету службової розмови по телефону.
 31.  Порівняльна характеристика західноєвропейського та американського ділового етикету.
 32.  Загальна порівняльна характеристика західного та східного етикету.
 33.  Особливості етикетних норм в громадських місцях.
 34. Одяг як артефакт культури.
 35. Етикет  спілкування у виробничому колективі.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т 10

Т 11

Т 12

100

6

20

6

6

8

6

6

6

8

8

8

12

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

Базова

Андреев В.И. Конфликтология. Искусство ведения спора, переговоров. - Казань, 1992.
Бугай Н.І. Український етикет: Пос.– К., 2000.
Венедиктова В.И. Деловая репутация: личность, культура, этика, имидж делового человека. - М., 1996.
Данильчук Л. Основы имиджа и этикета: Уч. пос. – К., 2004.

 1. Ділове спілкування: Навч. посіб. / уклад.: В. Я. Яковенко, А. В. Яковенко. – Донецьк: Вид.-во Дон. нац. ун-ту, 2002. – 166 с.

Деловое общение. Деловой этикет / Сост. И.Н. Кузнецов. – М., 2004.
Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Навч. посіб. – К.: 1998.

 1. Зубенко Л. Г., Нємцов В. Д. Культура ділового спілкування: Навч. посіб. – К., 2002.

Зусін В.А. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. пос. – К., 2005.
Крикунова И. Создай свой имидж. - СПб., 1997.
Павлова Л.Г, Спор, дискуссия, полемика. - М., 1991.
Хміль Ф. І. Ділове спілкування: Навч. пос.. – К., 2004.

 1. Чмут Т.К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб.- К., 2003.

Шеломцев В. Етикет і сучасна культура спілкування. – К., 2003.
Язык делового общения. - Гомель, 1994.

Допоміжна

Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів,1994.
Аристотель. О софистических опровержениях // Аристотель. Соч. в 4-х тт. - М., 1976. - Т.2.
Арредондо Лэни. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. - Челябинск, 1998.
Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. - Минск, 2000.
Берков В.Ф. Взаимодействие лектора и слушателей. - М., 1986.
Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческой судьбы. Пер. с англ. - М., 1998.
Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1982.
Брудный А.А. Понимание и общение. - М.. 1989.
Браун Д. Имидж - путь к успеху. - СПб, 1996.
Бройнич Г. Руководство по ведению переговоров. – М., 1996.
Все об этикете. Книга о нормах поведения в любых жизненных ситуациях.- Рн/Д., 1995.
Вилсон Глен, Маккафлин Крис. Язык жестов. - СПб., 1999.
Гах Й. Етика ділового спілкування: Навч. пос. - К., 2005.
Дебольский М. Психология делового общения. - М., 1992.
Джейм М., Джонгвард Д. Рожденные выигрывать: трансакционный анализ с гештальтупражнениями. - М., 1993.
Жуков Ю.М. Диагностика и развитие компетентности в общении. - М., 1990.
Кондаленко Л.К., Симонова С.М. Культура этикета. – Минск, 2002.
Корнелиус Х. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты . – М., 1992.
Кузнецов И.Н. Деловой этикет от "А" до "Я". Уч. пос. – М., 2006.
Мицич П. Как проводить деловые беседы. - М., 1983.
Неренберг Г., Калеро Дж. Читать человека - как книгу. - М., 1994.
Онелл Ф. Искусство делового общения. - М., 1990.
Пиз А. Язык телодвижений: как читать мысли людей по их жестам. - Новгород, 1992.
Ребрик С. Презентация: 10 уроков. – М., 2006.
Скотт Дж. Конфликты, пути их преодоления. - Киев, 1991.
Стешов А.В. Как победить в споре: О культуре полемики. - Л., 1991.
 Фрюлинг Р., Лаком Ж. Взаимодействие ради результата: Практикум делового общения. - Ростов на Дону, 1997.
Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. - М., 1994.

 

Інформаційні ресурси

 1. www.onu.edu.ua
 2. www.philosof.onu.edu.ua
 3. http://www.courier.com.ru/humanities/
 4. www.countries.ru/library/ethic/etiket.htm  
 5. www.pozdravilki.ru/etiket/obshenie_etiket.html  
 6. www.training.com.ua/print/actionopen/2/Osnovy_biznes_etiketa_i_delovogo_obsc
 7. www.tisit.edu.ua/study/online/etyka_dil_spil/literatura.html  
 8. http://www.fun.radx.ru/radios_zetiket
 9. www.jobs.ua/ukr/articles/21/579/