Матеріали
з дисципліни «Кризові явища в культурі та шляхи їх подолання».
для студентів-магістрів денної форми навчання
(спеціальність «культурологія),
викладач – к.філос.н., доц. Сумченко І.В.

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ модуль I. Криза: аналіз її природи. Західна культурологія про культурну кризу.
Тема 1.  Проблема дослідження культурної динаміки. Криза: природа та особливості інтерпретації.
Тема 2. Осмислення кризи культури: східна та західна парадигма.
Тема 3. Криза ХХ століття: прогнози і передчуття.
Тема 4. Осмислення кризи культури як занепаду аксіологічних засад європейської цивілізації.
Тема 5. Криза культури як антропологічна криза.
Тема 6. Аналіз кризових явищ культури як інтерпретація кризи суспільства й кризи влади.
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ. Представники російської та вітчизняної культур філософії про кризові явища в культурі та шляхи їх подолання.
Тема 7. Есхатологія і утопія в російській та вітчизняній культурфілософській думці кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Тема 8.  Осмислення кризи культури крізь історичний песимізм.
Тема 9. Майбутнє сучасного мистецтва.
Тема 10. Соціокультурна криза та шляхи її подолання.

Тематика контрольних запитань

1.Проблема дослідження культурної динаміки та феномен соціокультурної кризи.
2.Феномен кризи як соціокультурного явища: природа та особливості інтерпретації.
3. Есхатологія як крайній вираз кризового світовідчуття.
4. Апокаліптичні настрої та кризова свідомість в історії духовної культури людства.
5. Осмислення кризи культури: східна та західна парадигма.
6. Феномен кризи в китайській та індійській думці.
7. Криза основних принципів європоцентризму та його відображення в мистецтві.
8. Криза ХХ століття: прогнози і передчуття представників західної культурології на початку ХХ ст.
9. Освальд Шпенглер: культура і цивілізація.
10. Георг Зіммель: конфлікт сучасної культури.
11. Теодор Лессінг: протиборство «духу» і «життя».
12. Альфред Вебер: доля Європи.
13. Йохан Хейзінга: прогресуюче розкладання культури.  
14. Арнольд Тойнбі: криза цивілізації західного християнства.
15. Едмунд Гуссерль: криза європейського людства.
16. Пітірім Сорокін: трагедія чуттєвої культури.
17. Альберт Швейцер: криза світогляду - криза культури.
18. Артур Онеггер: індустрія музики.
19. Макс Вебер: конфлікт сучасної науки.
20. Криза культури як антропологічна криза: концепції Карла Ясперса, Хосе Ортега-і-Гассета, Карла Манхейма.
21. Криза європейської людини Нового часу в концепціях Романо Гвардіні,  Мартіна Бубера, Емманюеля Муньє, Ернста Юнгера та Пауля Тілліха.
22. Аналіз кризових явищ культури як інтерпретація кризи суспільства й кризи влади в роботах Карла Поппера та Фрідріха А. Хайєка,
23. Революція в політиці та культурі як засіб подолання соціокультурної кризи: Ернст Юнгер та Емманюель Муньє.
24. Есхатологія і утопія в російській та вітчизняній культурфілософській думці кінця ХІХ - початку ХХ ст.
25. Криза європейської культури та прогнози на майбутнє Миколи Данилевського та Костянтина Леонтьєва.
26.  Проблема кризи культури в творчості Миколи Бердяєва.
27. Осмислення кризових явищ сучасної культури в роботах Семена Франка та Євгена Трубецького.
28. Михайло Гершензон,  Дмитро Мережковський та Георгій Федотов про причини та наслідки  «банкрутства» культури.   
29. Осмислення кризи культури крізь історичний песимізм: Микола Устрялов й Олександр Кожев.
30. Володимир Вейдле  про «вмирання мистецтва».
31. «Срібний вік» російської культури - передчуття Апокаліпсису: Василь Розанов та В'ячеслав Іванов.
32.  Микола Метнер: «прірва» в історії музики.
33. Андрій Білий: криза культури як вічне повернення.
34. Шляхи подолання соціокультурної кризи: виникнення постгуманістичної глобальної культури або ж повернення до сакрального в культурі.
35. Концепція «сталого розвитку»  як пошук виходу з соціокультурної кризової ситуації.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

 

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

Базова

 1. Абрамович С.Д. Культурологія. Навч.пос. – К., 2007.
 2. Найдорф М. И. Введение в теорию культуры: Основные понятия культурологии. – Одесса, 2005.
 3. Подольська Є.А., Лихвар В.Д. Іванова К.А. Культурологія: Навч. посібник. – К., 2003.  
 4. Сидорина Т.Ю. Философия кризиса // Философия / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  - М., 2007.
 5.  Шендрик А.И. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. – М., 2002.

 

Допоміжна

 1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - М., 1992.
 2. Башляр Г. Новый рационализм. - М., 1987.
 3. Бердяев Н. А. Кризис искусства. (Репринтное изд-е).— М., 1990.
 4. Бердяев Н.А. Новое средневековье. – М., 1991.
 5. Бердяев Н.А. Предсмертные мысли Фауста // Бердяев Н.А. Смысл творчества (сборник). – М., 2002.
 6. Бердяев Н. А. Социальный кризис культуры // Новый Град. - 1932. - №3. - С. 46-53.
 7. Ве­бер А. Гер­ма­ния и кри­зис ев­ро­пей­ской куль­ту­ры // Куль­ту­ро­ло­гия. ХХ век: Ан­то­ло­гия. - М., 1995. 
 8. Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. - СПб., 1998.
 9. Вейдле В.В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества // Вейдле В.В. Умирание искусства. – Спб., 1996.
 10. Гвар­ди­ни Р. Ко­нец Но­во­го вре­ме­ни // Вопросы философии.  -1990.  - № 4.  - С. 127-163.
 11. Гус­серль Э. Кри­зис ев­ро­пей­ско­го че­ло­ве­че­ст­ва и фи­ло­со­фии // Культурология. ХХ век: Ан­то­ло­гия. - М., 1995.
 12. Зим­мель Г. Фи­ло­со­фия куль­ту­ры: В 2 т. - М., 1996. - Т.1.
 13. Ка­мю А. Бун­тую­щий че­ло­век. - М., 1990.
 14. Ка­нет­ти Э. Мас­са и власть. - М., 1997.
 15. Малиновский Б. Научная теория культуры. - М., 2000.
 16. Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. Пер. с англ. - М., 2001.
 17. Манн Т. Доктор Фаустус. - М, 1997.
 18. Ман­хейм К. Ди­аг­ноз на­ше­го вре­ме­ни. - М., 1994.
 19. Манхейм К. Проблема интеллигенции. Демократизация культуры. - М., 1993.
 20. Манхейм. К. Диагноз нашего времени. Очерки военного времени, написанные социологом. - М., 1992.
 21. Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994.
 22. Медуз Д. и др. Пре­де­лы рос­та. - М., 1991.
 23. Мизес Л. фон. Бю­ро­кра­тия. За­пла­ни­ро­ван­ный ха­ос. Ан­ти­ка­пи­та­ли­сти­че­ская мен­таль­ность. - М., 1993.
 24. Мизес Л. фон. Со­циа­лизм: Экономический и социологический анализ. - М., 1994.
 25. Мунье Э. Манифест персонализма. Пер. с фр. - М., 1999.
 26. Мунье Э. Что та­кое пер­со­на­лизм? - М., 1994.
 27. Онеггер А. Я – композитор. - М., 1963.
 28. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. Тема нашего времени // Самосознание европейской культуры ХХ века. - М.,1991.-  С.230—263.
 29. Ор­те­га-и-Гас­сет Х. Из­бран­ные тру­ды. - М.,1997.
 30. Поп­пер К. Ни­ще­та ис­то­ри­циз­ма. - М., 1993.
 31. Поп­пер К. От­кры­тое об­ще­ст­во и его вра­ги: В 2 т.-  М., 1992.
 32. Тиллих П. Что помогает ослабить чувство тревоги в нашей культуре // Общественные науки и современность. - 1992.  - № 6.
 33. Тоф­флер О. Фу­ту­ро­шок. - М., 1973.
 34. Франк С.Л.Кризис западной культуры // Освальд Шпенглер и конец Европы. – Репринтное изд-е.  - М., 1992.
 35. Устрялов Н.В. Проблема прогресса. - М., 1998.
 36. Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1990.
 37. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. - 1994. - №4.
 38. Хай­ек Ф.А. До­ро­га к раб­ст­ву. - М., 1992. 
 39. Хайек Ф.А. Па­губ­ная са­мо­на­де­ян­ность. - М., 1992.
 40. Хей­зин­га Й. Homo ludens. В те­ни зав­траш­не­го дня. - М., 1992.
 41. Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. - М., 1988.
 42. Цвейг Ст. Возвращение Густава Малера. Соб. соч. в 7 тт.-  Т. 7. - М., 1963.
 43. Швей­цер А. Бла­го­го­ве­ние пе­ред жиз­нью. - М., 1992.
 44. Швейцер А. Культура и этика. - М., 1973.
 45. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры: Избранное. - М., 1993.
 46. Шпенг­лер О. За­кат Ев­ро­пы. - М., 1993.
 47. Юнгер Э. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; О боли. - СПб., 2000.
 48. Яс­перс К. Смысл и на­зна­че­ние ис­то­рии. - М., 1991.