Матеріали з дисципліни «Основи режисури театралізованих форм дозвілля» 
Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ модуль I. Основи режисури.
Тема 1. Професія режисера, як універсального фахівця організації діючого середовища.   
Тема 2. Історичний огляд розвитку режисерського мистецтва.               
ЗМІСТОВИЙ модуль 2. Основи режисури масових видовищ.
Тема 3.  Загальні моменти в організації театральної дії при використанні будь-якої театральної системи.                       
Тема 4. Особливості режисури театральних форм відпочинку.      
Тема 5. Корпоративні свята - задачі і типи організації.        
                                      Тематика контрольнихзавдань 
1.      Режисер та його функції.
2.      Мистецтво режисера в галузі театральної діяльності.
3.      Засоби художнього втілення режисерського задуму.
4.      Взаємини між режисером і актором.
5.      Філософія режисури.
6.      Діалектичні режисерські конструкції.
7.      Система К.С.Станіславського.
8.      Елементи системи К.С.Станіславського.
9.      "Зерно" і "надзадача" в режисерському мистецтві.
10.    Логіка сценічної дії.
11.    Режисура мізансцен.
12.    Режисура особистості актора в монолозі.
13.    Історичний огляд розвитку режисерського мистецтва.                                                         
14.    Лінія „Щепкін - Менінгейці – Станіславський”.
15.    Лінія „Мейєрхольд – Брехт”.
16.    Лінія "Э.Г. Крег- Э.Декру".
17.    Лінія Театру"ДельАрте"( італійської комедії масок ) - Е. Вахтангов.
18.    Лінія " Античний театр - Камерний театр А.Я. Таїрова”.
19.    Лінія "М. Чехов - Сучасний голлівудський стандарт".
20.    Лінія "В.Шекспір - П. Брук.
21.    Розходження театральних форм відпочинку по ідеологічному підґрунті та по типу організації.
22.    Види і форми художніх видовищ.
23.    Символ, метафора, алегорія як виразні засоби в режисурі театралізованих масових представлень.
24.    Зародження, етапи становлення і розмаїтості святкових форм.
25.    Режисура презентаційних програм.
26.    Корпоративні свята - задачі і типи організації.
27.    Роль і місце ведучих у святкових програмах.
28.    Режисура освітніх інтерактивних програм.
29.    Масовик-витівник та його роль.
30.    Жанри шоу - представлення.
31.    Відмітні функції режисера в шоу.
32.    Театралізовані видовища на нетрадиційній площадці.
33.    Монтаж як метод створення сучасного театралізованого представлення .
34.    Роль документального матеріалу.
35.    Робота над сценічним етюдом і уривком драматургічного твору.
36.    Поняття про трюк.
37.    Театральна естрада.
38.    Режисура в рекламі.
39.    Режисура шоу.
40.    Жанри шоу - представлень .
41.    Форми і типи корпоративних свят.
Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

100

20

20

20

20

20

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література
Базова

 1. Абалкин Н., Система Станиславского и советский театр, 2 изд., М., 1954.
 2. Блок В., Система Станиславского и проблемы драматургии, М., 1963.
 3. Глан Б.Н. Праздник всегда с нами.М., 1988.
 4. Горчаков Н., Режиссёрские уроки К. С. Станиславского, 3 изд., М., 1952;
 5. Гончаров А. Режиссерские тетради. М., 1980
 6. Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный аспект досуга в истории цивилизации. - М., 1993.
 7. Кнебель М., О действенном анализе пьесы и роли, М., 1961;
 8. Кристи Г., Воспитание актёра школы Станиславского, М., 1968;
 9.  Силин А. Площади -наши палитры. -М; 1982.
 10. Станиславский К.С. Об искусстве театра. Избранное. - М; ВТО;1982.
 11. Станиславский К.С.,Работа актера над собой. Ч.1,:Изд. “Искусство”, 1954
 12. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. - М; 1989.
 13. Немирович-Данченко Вл. Театральное наследие. М., 1952.
 14. Петров Я. Я буду режиссером. М., 1969.
 15.  Попов Л. О художественной целостности спектакля. М., 1959.
 16. Поламишев А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы.:Изд. “Просвещение”, М., 1982
 17. Режиссерские уроки Евг. Б. Вахтангова. М. 1957.
 18. Рудницкий К. Вс. Мейерхольд. М., 1981.
 19. Станиславский К. С., Работа актёра над собой. Работа актёра над ролью, Собр. соч., т. 2-4, М., 1954-57;
 20. Станиславский К. Моя жизнь а искусстве. (Любое издание).
 21. СулимовМ.В. "Режиссер наедине с пьесой" учебное пособие для студентов ЛГИТМиКа 1994
 22. Составитель В.Власов. Вопросы режиссуры. Сборник статей режиссеров советского театра.:Изд. “Искусство”, М. 1954
 23. Этика. М., 1961.
 24. Таиров А. О театре. М., 1970
 25.  Тихомиров Д.В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений. М;1997.
 26. Товстоногов Г. Зеркало сцены: в 2-х кн. Л., 1984.
 27.  Туманов И. Режиссура массовых праздников и театрализованных концертов. - Л; 1974.
 28. Чехов М. Литературное наследие. М., 1995, т. 1,2.
 29. Симонов П.В. Эмоции и воспитание: (Вопросы воспитания в свете информационной теории эмоций) //Вопросы философии. – 1981. - № 5.
 30.  Фольклорный театр. - М; 1988.
 31. Эфрос А.- Профессия- режиссер. - М;1994.

 

Допоміжна

 1. Белинский В. "Гамлет", драма Шекспира.
 2. Гоголь и театр. М.-Л., 1952.
 3. Голубовский Б. Место работы — театр. М., 1975.
 4. Деммени Е.С «Призвание – кукольник», издательство «Искусство», Ленинград, 1986 год.
 5. Завадский Ю. Рождение спектакля. М., 1975.
 6. Захаров М. Контакты на разных уровнях. М., 1986.
 7. Пономарев В.Д. Игровая технология праздничного досуга. - Кемерово, 1995.
 8. Крыжицкий Г. Великий реформатор сцены.:Изд. “Советская Россия”, 1962
 9. Кнебель М. Поэзия педагогики. М., 19&4.
 10. Мейерхольд Вс. Статьи, письма, речи, беседы. М., 1986, т. 1, 2.
 11. Мочалов в роли Гамлета. В сб.: Белинский о драме и театре. М.-Л., 1948, с.241-251.
 12. Никитин Б.Н. Ступеньки творчества и развивающие игры. - М., 1989Образцов С.В. «Моя профессия», Москва, 1981 год.
 13. Организация и методика художественно-массовой работы /Д.М.Генкин и др.; Под ред. Д.М.Генкина. - М., 1987.
 14. Панкеев И. Русские праздники. – М., 1998.
 15. Прокофьев В. Н., В спорах о Станиславском, 2 изд., М., 1976.
 16.  Пушкин и театр. Драматические произведения, статьи, заметки, письма. М., 1953.
 17. Сахаров И.П. Народные праздники и обычаи. – М., 1991.
 18. Симонович Н.Я – Ефимова «Записки петрушечника и статьи о театре кукол», Ленинград, 1980 год.
 19. Смирнова Н.И. «И… оживают куклы», издательство «Детская литература», Москва, 1982 год.
 20. Соломоник И.Н. «Куклы выходят на сцену», издательство «Просвещение», Москва, 1993 год.

Топорков В., К. С. Станиславский на репетиции, М. - Л., 1949