Матеріали з дисципліни «Організація і методика шоу-проектів» 
Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ модуль I. Шоу-проект. Види, форми, шляхи створення.
Тема 1. Основні види і форми естрадних представлень,концертів і шоу-проектів.
Тема 2. Продюсер - підприємець у сфері шоу-бізнесу.
Тема 3. Основні шляхи створення шоу-програм.
ЗМІСТОВИЙ модуль 2. Організація шоу-проекту.
Тема 4.  Режисура масових театральних видовищ.
Тема 5. Роль і місце ведучих масових програм у сценарно-режисерському задумі шоу-програм.
Тема 6. Сучасні технології для складання культурно-дозвільних програм.
Тема 7. Організаційні принципи підготовки сучасного святкового видовища.          
Тематика контрольнихзавдань 
1.      Шоу-програми та їхособливості.
2.      Історія вітчизняного та зарубіжного шоу-бізнеса.
3.      Види і форми шоу-проектів.
3.      Основні шляхи створення шоу-програм.
4.      Акторськадіяльністьу шоу-проекті.
5.      Режисерськадіяльністьу шоу-проекті.
6.      Режисерськийзадум на естраді.
7.      Номер - як основа театралізованогопредставлення.
8.      Естрадний номер і методика роботи з ним.
9.      Мистецтвоведення і конферанс'є в шоу-програмі.
10.    Принципиорганізаціїсценічного простору.
11.    Слово на естраді.
12.    Масове свято і йогокомпоненти.
13.    Драматургіятеатралізованихпредставлень .
14.    Стильовіособливостісвятковихдійств.
15.    Монтаж як метод створеннясучасноготеатралізованоговидовища.
16.    Монтаж епізодів, атракціонів, номерів.
17.    Сценарій - основа шоу-програми.
18.    Драматургічніфункціїмузики в шоу-програмі.
19.    Місце і значення продюсера в шоу бізнесі .
20.    Режисуратеатралізованого концерту.
21.    Сучаснітехнології для складання культурно-дозвільнихпрограм.
22.    Організаційніпринципипідготовкисучасногосвятковогодійства.
23.    Видиорганізацій.
24.    Зовнішнєоформлення шоу-проекту.
25.    Методика складанняконцертноїпрограми.
26.     Рівні управління фірмою.
27.     Управлінські ролі по визначенню Г.Мінцберга.
29.     Основи підприємницької діяльності в шоу-бізнесу.
30.     Ринкова інфраструктура шоу-бізнесу.
31.     Матеріально-технічне забезпечення виробництва продукту в шоу-бізнесі.
32.    Управління проектами в шоу-бізнесі і стратегія просування продукту.
33.    Фінансовий менеджмент.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

100

10

10

20

15

15

15

15

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література
Базова

 1. Ардов В.Е. Разговорныежанрыэстрады и цирка. –М.: Искусство, 1968.
 2. Викторов А.В. Начинаемэстрадный концерт – М.:Знание, 1974.
 3. Вершковский Э.В. Режиссурамассовых представлений – Л.: Просвещение, 1977
 4. Генкин Д.М. Массовыепраздники – М.: Просвещение, 1987
 5. Зайцев В. Режиссура естради та масових видовищ. Навч. Пособник (тв. пер.) Київ, 2003.
 6. Клиткин С.С. Режиссер на концертнойэстраде. – М.: Искусство, 1971
 7. Мечник Д.И. Искусствоактера на эстраде. – Л.: Искусство, 1972
 8. Мочалов Ю.А. Композициисценическогопространства. – М.: Просвещение, 1981.
 9. Мадаев А.И. Праздниккаксоциально-художественноеявление. – М.: Наука, 1978.
 10. Тихомиров В.Д. Беседы о режиссуретеатрализованных представлений – М.: СоветскаяРоссия, 1977.
 11. Триадский В.А. Основырежиссурытеатрализованных представлений. – М.: Просвещение, 1985.
 12. Чечетин А.И. Основыдраматургиитеатрализованных представлений. – М.: Просвещение, 1981
 13. Чечетин Л.И. Искусствотеатрализированных представлений. М., 1998
 14. Чехов М. Литературноенаследие в 2-х т. – М.: Искусство, 1986.
 15. Шапировский Э.Б. Конферанс и конферансье. – М.: Искусство, 1970.
 16. Шаров И. Режиссерэстрады и массовых представлений. М., 1975.
 17. Шоу Б. О драме и театре. – М.: Искусство, 1963.

Допоміжна

 1. Белоусов Я. Праздники старые и новые. Алма-Ата, 1974
 2. Беспятов Е. Театр под открытм небом. – Народный театр, 1948, №3, 4.
 3. Борев Ю.Б. Эстетика. В 2-х тт.,- Смоленск,1997
 4. Брехт Б. Театр. М, 1965Массовые праздники и зрелища/ Сост. В.Н.Глан. М., 1961
 5. Волков Н. Искусство массового действа. _ Современный театр, 1929, № 36.
 6. Массовые праздники и зрелища. М., 1961.
 7. Режиссура массовых зрелищ. М., 1964.
 8. Розовский М. Режиссура зрелища. М., 1973.
 9. Театрализованные праздники и зрелища 1964-1972. М., 1976.
 10. Туманов. И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. М., 1976.
 11. Уваров Е.Д. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзикл-холлы. М., 1982.
 12. Чечётин А.И. Драматургия театрализованных представлений. М., 1979.