Матеріали з дисципліни «Організація і методика рекламних кампаній» 
Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ модуль I. Організація рекламної кампанії. Теоретичні основи
Тема 1. Теоретичні принципи організації рекламної кампанії.      
Тема 2. Загальні цілі і стратегія рекламної кампанії.   
Тема 3. Планування рекламної кампанії.  
ЗМІСТОВИЙ модуль 2. Рекламна кампанія. Маркетингова сутністьрекламної кампанії.
Тема 4.   Маркетингова класифікація реклами.  
Тема 5. Моделі проведення рекламної кампанії.
Тема 6. Розробка рекламного бюджету.    

                   Тематика контрольнихзавдань 

 1. Теоретичні принципи організації рекламної кампанії.
 2. Організаціякомунікативного простору. Модель рекламноїкомунікації.
 3. Реклама як частина комунікативної підсистеми в загальній системі маркетингу.
 4. Два види координації в рекламі.
 5. Маркетингова сутність реклами.
 6. Види реклами.
 7. Маркетингова класифікація реклами.
 8. Реклама "на індивідуального споживача".
 9. Реклама "на сферу торгівлі".
 10.  Реклама "паблікрилейшнс" (престижна реклама).
 11. Реклама "на фахівців".
 12.  Імідж-реклама.
 13.  Стимулююча реклама.
 14.  Реклама стабільності.
 15.  Структурна і функціональна характеристика електроннихЗМІ.
 16. Принцип роботирекламних служб ЗМІ.
 17. Принциповіосновирекламноїкампанії.
 18.  Характеристика візуального компонента відеореклами.
 19.  Характеристика видівреклами.
 20. Планування рекламної кампанії.
 21.  Формулювання рекламної стратегії.
 22.  Основні напрямки при розробці рекламних цілей і стратегії в засобах масової інформації.
 23. Візуальнесприйняттякольору .
 24. Загальніцілі і стратегіярекламноїкампанії.
 25. Формиреклами.
 26.  Реклама в пресі (газети, журнали).
 27.  Реклама на телебаченні.
 28.  Реклама на радіо.
 29. Рекламніщити. Реклама на транспорті. Реклама в метро.
 30. Виставки. Пряма поштова реклама (розсилання). Реклама на товарах народногоспоживання. Реклама на повітряних кулях і аеростатах. Усна реклама.
 31. Типиграфіківрекламноїкампанії.
 32. Рекламна присутність, увага і мотивація.
 33.  Характеристики аудиторій кожного засобу реклами.
 34.  Зміст засобу реклами.
 35.  Різні підходи при виборі рекламних засобів.
 36.  Проблеми маркетингової оцінки ефективності в сфері реклами.
 37.  Розробка рекламного бюджету.
 38.  Роль реклами в комплексі маркетингу.
 39.  Методи вирахування величини рекламного бюджету.

 

Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

100

20

15

15

15

20

15

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література
Базова

1.     Ананич М. Основырекламнойдеятельности. Учебноепособие. Новосибирск, 1999
2.       Асеева Е.Н., Асеев П.В. Организациярекламнойкампании. М, 1997
3.       Батра Р, Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент. – М.; СПб.; К.: Издательскийдом «Вильямс», 1999
4.       Бове К., Аренс У. Современнаяреклама.-Тольятти,1995.
5. Джугенхаймер Д.У. Основи рекламної справи. – Самара, 1996. – 450 с.
6. Король А.Н. Організація і планування реклами: Навчальний посібник. – Хабаровськ: ХГАЕП, 1998. – 124 с.
7. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламна діяльність: Підручник. – М., 1998. – 244 с.
        
Допоміжна

 1. Айзенберг М. Менеджмент рекламы. М.: ТОО “Интел Тех”, 1993
 2. Борев Ю.Б. Эстетика. В 2-х тт.,- Смоленск,1997
 3. Горин С. А вы пробовали гипноз. /Практическое руководство по применению гипнотических психотехник в бизнесе и медицине, рекламе и пропаганде, торговле и повседневной жизни/. Спб.: «Лань», 1995
 4. Делл Денисон, Л. Тоби. Учебник по рекламе: Как стать известным, не тратя денег на рекламу / Пер. с польск. Н.В. Бибиной. – Мн.: ИООО «Современное слово», 1997
 5. Дейян А. и др. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. Пер. с франц. М.: «Прогресс», «Универс», 1994
 6. Джугенхаймер Д.У., Уайт Г.И. Основы рекламного дела. Пер. с англ. Самара, 1996.
 7. Картер Г. Эффективная реклама. Пер. с англ. М.: «Прогресс», 1991
 8. Кудин П.А., Ломов Б.Ф., Митькин А.А. Психология восприятия и искусство плаката. М., 1987.
 9. Лебедев А.Н., Боковиков А.К. Экспериментальная психология в российской рекламе. М.: «Академия», 1995
 10. Реклама и бизнесе. Уч. пособие/Сост. Серегина Т.К., Титкова Л.М., под общ.ред. Дашкова Л.П., –М.: Маркетинг, 1995
 11. Рожков И.Я. Международное рекламное дело. – М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 1994.
 12. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга. Харьков, 1995
 13. Серегина Т.К., Титкова Л.М. Реклама в бизнесе. М.: «Маркетинг», 1995
 14. Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе. М., 1996
 15. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. М.: «Прогресс», 1989.
 16. Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика. Настольная книга делового человека— менеджера и бизнесмена. Петрозаводск: «Фолиум», 1994
 17. Ульяновский А.В. Мифодизайн рекламы,-СПб.,1995.
 18. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России.-СПб.,2000
 19. Фолли Дж. Энциклопедия знаков и символов.-М.,1996.
 20. Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве.-М.,1996.
 21. Школьник Л.С. Уроки рекламных королей.-М.,1998.