Матеріали з дисципліни «Історія музики» 
Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ модуль I. Музична культура як специфічний різновид культури.
Тема 1. Поняття "музична культура". Сутність і структура музичної культури.
Тема 2. Поняття стилю в музиці.    
Тема 3. Поняття жанру в музиці.    
ЗМІСТОВИЙ модуль 2. Історичні етапи формування музичної культури.
Тема 4.    Музична культура древніх епох: первісного суспільства і ранніх рабовласницьких держав.      
Тема  5. Музична культура західноєвропейського середньовіччя і відродження.       
Тема 6. Музична культура XVІІ - XVІІІ ст.       
Тема 7. Музична культура XІХ століття.  
Тема 8. Музична культура ХХ століття.
Тема 9. Українська музична культура. Основні напрямки та представники.    
Тематика контрольнихзавдань 

 1. Поняття "музична культура". Сутність і структура музичної культури.
 2. Музична культура стародавньогосвіту.   
 3. Західноєвропейська музика доби Середньовіччя.
 4. Музична культура XIV – XVI століть. Італія. Франція.
 5. Музична культура XIV – XVI століть. Нідерланди. Німеччина.
 6. Музична культура XVII століття.
 7. Музика часу бароко: стиль, естетика.
 8. Музична культура XVIII століття. Г.Ф. Гендель.  Й.С. Бах.
 9. Розвиток оперного мистецтва Європи у XVIII ст.
 10. Віденська класична школа. Х.В.Глюк. Ф.Й.Гайдн. В.А.Моцарт. Л.В.Бетховен
 11.  Романтизм в музичному мистецтві.
 12.  Музична культура Німеччини та Австрії часу романтизму. Ф. Шуберт, Карл Марія Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман.
 13.  Оперна естетика Джоаккіно Россіні. Історичне значення творчості.
 14.  Джерела творчості та музична стилістика Г.Берліоза;
 15.  Музична культура Польщі. Естетика та музичний стиль Ф.Шопена
 16.  Музична культура Німеччини другої половини 19 ст. Естетика та філософія творчості Ріхарда Вагнера.
 17.  Музична культура Австрії.Іоган Штраус,  Антон Брукнер, Гуго Вольф.
 18.  Музична культура Угорщини. Ференц Ліст.
 19.  Італійський музичний театр. Джузеппе Верді.
 20.  Музична культура Франції часів Другої імперії. Жак Оффенбах, Шарль Гуно, Жорж Бізе.
 21.  Музична культура Чехії.  Бедржих Сметана, Антонін Дворжак.
 22.  Музична культура Норвегії. Едвард Гріг.
 23.  Російська музична культура 1-ї половини 19 ст.
 24.  Михайло Іванович Глінка. Історичне значення творчості.
 25.  Російська музична культура у 60-х – 70-х р.р.  19 ст. “Могуча кучка” – естетика та художнє мислення.
 26.  Творча постать П. Чайковського. Риси стилю. Основні жанри. Вклад у розвиток світового музичного мистецтва.
 27.  Особливості музично-історичного розвитку російської музики наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя.
 28.  Значення творчості С. Рахманінова та О.Скрябіна для музичної культури ХХ століття.
 29.  Музична естетика імпресіонізму. Клод Дебюсі.
 30.  Особливості переломлення неокласичних тенденцій в національних музичних школах ( Німеччина, Франція, Італія, Росія).
 31. Сучасна музика: стиль, техніка, ідеологія.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

10

10

10

10

10

10

10

15

15

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Рекомендована література
Базова
1. Античнаямузыкальнаяэстетика. М., 1960. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальнаялитература. Вып.1. – М., 1976
2. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальнаялитература. Вып.1. – М., 1976
3. Гивенталь И., Гингольд Л. Музыкальнаялитература. Вып.2. – М., 1984
4. Галацкая В. Музыкальнаялитературазарубежныхстран. Вып.3.-М.,1983
5.Грубер Р.И. Всеобщаяисториямузыки. М., 1956.
6.Друскин М.С. О западноевропейскоймузыке ХХ в. 1973.
7.Ермакова Г.А. Музыка в системекультуры// Искусство в системекультуры. Л., 1987.
8. Келдыш Ю. Очерки и исследования по историирусскоймузыки. - М., 1978
9.Конен В. Историязарубежноймузыки. Вып. 3. – М., 1981
10. Розеншильд К.К. Историязарубежноймузыки. Вып. 1. М., 1978.
11. Скребков С.С. Художественныепринципымузыкальныхстилей. - М., 1973.
12. Левик Б. Музыкальнаялитературазарубежныхстран. Вып.2.- М.,1979
13. Михайлов А.В. Музыка в историикультуры. - М., 1998.
14.Русская музыкальнаялитература. Вып. 1-4.- Л., любоеизд.
15.Чередниченко Т. Музыка в историикультуры. Долгопрудный, 1994
Допоміжна
1. Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч.1-2. - М., 1978-1990
2.Альшванг А. П. И. Чайковский. - М., 1970
3.Асафьев Б. Глинка. - Л., 1978
4.Асафьев Б. Книга о Стравинском. - Л., 1977
5.Бернандт. Г. С. И. Танеев. - М., 1983
6.Бенестад Ф., Шельдеруп-Эббе Д. ЭдвардГриг. Человек и художник. - М., 1986
7.Берлиоз Г. Мемуары. - М., 1967
8.Бетховен Л. Письма. - М.,1970
9.Бибиков С.П. Древнейшиймузыкальный комплекс из костей мамонта: очеркматериальной и духовнойкультурыпалеолит. человека. Киев, 1981.
10.Брянцева В. С. В. Рахманинов. - М., 1976
11. Бэлза И. Историческиесудьбыромантизма и музыка. - М., 1985
12.Варунц В. Музыкальныйнеоклассицизм. - М., 1988
13.Дж.Верди. Избранные письма. - М., 1959
14.Вульфиус П. Франц Шуберт. - М., 1983
15.Данилевич Л. Джакомо Пуччини. - М., 1969
16. Дебюсси и музыка ХХ века. - Л., 1984
17. Дельсон В. Скрябин. Очеркижизни и творчества. - М.,1971
18.Денисов Э. Современнаямузыка и проблемыэволюциикомпозиторскойтехники. - М., 1973
19. Друскин М. О западноевропейскоймузыке ХХ века. -  М., 1973
20. Друскин М. И. Стравинский. Л., 1982
21.Кириллина Л. Классический стиль в музыке ХVIII - начала ХIХ веков. Самосознание и музыкальнаяэстетика. - М., 1996
22.Екимовский В. ОливьеМессиан. - М., 1987
23.Житомирский Д. Шуман. - М., 1964
24.Закс Л. Музыка в контекстах духовнойкультуры // Критика и музыкознание. Вып. 3. Л., 1987. С. 46-48.
25.Захарова О. Риторика и западноевропейскаямузыка ХVII- первойполовины ХVIII века. - М., 1983
26.Каган М.С. О местемузыки в современнойкультуре// Советскаямузыка. - 1985. - № 11. - С. 2-9.
27.Келдыш Ю. Рахманинов и еговремя. - М., 1973
28. Конен В. Этюды о зарубежноймузыке. - М., 1975
29.Конен В. Театр и симфония. - М., 1968
30.Кремлев Ю. Клод Дебюсси. - М., 1965
31.Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. - М., 1974
32.Левашева О. Глинка. Т.1.- М.,1987. Т.2. - М., 1988
33.Мартынов И. МорисРавель. М., 1974
34. Мильштейн Я. Ф. Лист. - М., 1987
35.Михайлов М. А. К. Лядов. Очеркжизни и творчества. - Л., 1985
36.Музыка Французскойреволюции XVIII века. Бетховен. М., 1967
37.Музыкальная эстетикаФранции XIX века. - М., 1974
38.Нестьев И. Бела Барток. - М., 1969
39.Нестьев И. Жизнь С. Прокофьева. - М., 1973
40.Проблемы истории и теориидревнерусскоймузыки. Сост. А.С. Белоненко. Л., 1979.
41.Римский-Корсаков Н. А. Летописьмоеймузыкальнойжизни, любоеизд.
42.Сохор А. Георгий Свиридов. Изд. 2-е.- М.,1972
43.Сохор А. Музыка — культура — музыкальная культура // Советскаямузыка. — 1978. — № 3. — С. 83-86.
44.Черная Е. Моцарт и австрийскиймузыкальный театр. -  М., 1963
45.Чигарева Е. Оперы Моцарта в контекстекультурыеговремени. - М., 2001
46.Швейцер А. ИоганнСебастиан Бах. - М., 1964
47.Шопен. Письма. - М., 1980
48.Шуман Р. О музыке и музыкантах. - Т.1. - М., 1975. Т.2. - М., 1979
49.     Холопова В., Чигарева Е. А. Шнитке. - М., 1990