Матеріали з дисципліни «Естетика» 
Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ модуль I. Естетика і естетичне.
Тема 1. Естетика у контексті сучасного пізнання. Предмет естетики та завдання.
Тема 2. Естетичне: його обумовленість і сутність.      
Тема 3. Естетичні цінності та естетичне освоєння людиною світу.
ЗМІСТОВИЙ модуль 2. Становлення і розвиток естетичної думки.
Тема 4. Антична естетика.     
Тема 5. Естетика Середньовіччя.    
Тема 6. Естетика епохи Відродження.      
Тема 7. Естетика Нового часу.        
Тема 8. Німецька класична естетика.       
Тема 9. Естетична думка в Росії ХІХ-ХХ ст.
Тема 10. Естетична думка в Україні ХІХ-ХХ ст.         
Тема 11. Західноєвропейська некласична естетика.    
ЗМІСТОВИЙ модуль 3. Естетика як загальна теорія мистецтва.
Тема 12. Естетика як загальна теорія мистецтва.         
Тема 13. Гносеологічні аспекти художньої творчості. 
Тема 14. Мистецтво як соціокультурне явище.
Тема 15. Психологічні виміри художньої діяльності.  
         Тематика контрольнихзавдань 

 1. Естетика як наука. Предмет естетики. Методи естетичного дослідження.
 2. Зародження естетичної думки. Методи естетичного дослідження 
 3. Естетична діяльність.
 4. Художня діяльність.
 5. Художня творчість як специфічна діяльність.
 6. Естетична свідомість.
 7. Естетичний і художній смак та ідеал.
 8. Поняття художнього образа в мистецтві.
 9. Естетичні категорії й поняття як естетичні цінності.
 10.  Естетичні представлення народів Древнього Сходу.
 11.  Антична естетика в її історичній специфіці     
 12.  Антична естетика архаїчного й класичного періодів 
 13.  Естетика європейського Середньовіччя
 14.  Візантійська й давньоруська естетика     
 15.  Естетика епохи Відродження
 16.  Естетика французького Просвітництва. Е.Кондильяк. К. Гельвецій.
 17.  Естетика Дені Дідро.
 18.  Естетика англійського Просвітництва.
 19.  Естетика німецького Просвітництва. О.Баумгартен, Й.Вінкельман, Г.Лессінг, Ф.Шіллер.
 20.  Естетика Й.В.Ґете й І.Г.Гердера.
 21.  Німецька класична естетика. Естетика І.Канта.
 22.  Німецька класична естетика. Естетика Ф.Шеллінга.
 23.  Естетичні погляди Й.Г.Фіхте.
 24.  Естетика Г.В.Ф.Гегеля - теорія мистецтва.
 25.  Марксистська естетика.
 26.  Естетичні погляди мислителів ХІХ сторіччя.
 27.  Концепція естетичного споглядання А.Шопенгауера.
 28.  Естетика натуралізму й соціального аналізу. Огюст Конт.
 29.  Позитивістська естетика. ІполітТен.
 30.  Естетика Ф.Ніцше.
 31.  Російська естетика «Срібного століття». В. Солов’йов.
 32.  «Філософія серця» і гуманістична парадигма української естетики.
 33.  Естетична концепція Б. Кроче.
 34.  Символізм у західній естетиці.
 35.  Символізм у Росії.
 36.  Інтуїтивізм А.Бергсона.
 37.  Естетика екзистенціалізму.
 38.  Феноменологічна естетика.
 39.  Психоаналітична естетика.
 40.  Структуралізм в естетиці.
 41.  Основні художні стилі.
 42.  Мистецтво як предмет естетичної науки.
 43. Видимистецтва. Класифікація.
 44.  Специфіка творчого художнього процесу.
 45.  Форми організації культурного і художнього життя.
 46. Стиль як категоріяестетики.
 47.  Елітарне і масове в мистецтві.
 48.  Естетичні теорії XХ століття про долю мистецтва.
 49.  Концепції мистецтва в історії естетики.
 50.  Естетична думка в Україні ХIХ – ХХ ст.

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль
2

Змістовий модуль
3

25

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 5

5

5

5

Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література
Базова

 1. Борев Ю.Эстетика. – М.: Политиздат,1988.
 2. Естетика: Підручник / Л.Т.Левчук, В.І.Панченко, О.І.Оніщенко, Д.Ю.Кучерюк; За заг. ред. Л.Т.Левчук. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2005.  
 3. Кривцун О.А. Эстетика. - М.: Аспект Пресс, 1988.
 4. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.
 5. Кривцун О.А. Эстетика –М., 1998
 6. Лекции   по   историиэстетики  / Под ред. М.С. Кагана. Кн. 1-4.  Л .,  1973 - 1980 .
 7. Овсянников М.Ф.Историяэстетическоймысли. - М.: Высш. шк.,1984.
 8. Лосев А.Ф. Эстетика /Философскаяэнциклопедия. Т.5.– М., 1970.
 9. Новаяфилософскаяэнциклопедия: В 4 т. Т. 1-4. М., 2000-2001.
 10. Эстетика.Словарь. - М.: Политиздат, 1989.
 11. Яковлев Е.Г.Эстетика. - М.: Гардарики, 1999.

Допоміжна

  1. Августин. Исповедь. – М., 1992.
  2. Античноенаследие в культуреВозрождения. – М., 1984.
  3. Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000.
  4. Аристотель. Поэтика. – М., 1983.
  5. Асмус В.Ф. Вопросытеории и историиэстетики. – М., 1986.
  6. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973.
  7. Банфи А. Философияискусства. – М.,1989.
  8. Барт Р. Избранныеработы. Семиотика. Поэтика. – М., 1997.
  9. Баткин Л.М. Леонардо даВинчи и проблемыренессансноготворческогомышления. – М., 1991.
  10. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1997.
  11. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
  12. Бердяев Н. Смыслтворчества. – М., 1989.
  13. Берк Э. Философскиеисследования о происхождении наших идейвозвышенного и прекрасного. – М., 1982.
  14. Буало Н. Поэтическоеискусство. – М., 1957.
  15. Бычков В.В. ЭстетикаАврелия Августина. – М., 1984.
  16. Бычков В.В. Эстетикапозднейантичности. – М., 1981.
  17. Вельфлин Г. Основныепонятияисторииискусства. – М., 1995.
  18. Виппер Б.Р. ИтальянскийРенессанс. – М., 1977.
  19. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. СПб., 1995.
  20. Выготский  Л .C. Психологияискусства. М., 1966.
  21. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1988.
  22. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.,1991.
  23. Гарэн Э. ПроблемыитальянскогоВозрождения. – М., 1991.
  24. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. В 4-х т.– М., 1968-1973.
  25. Зись А.Я. Видыискусства. – М., 1984.
  26. Каган М.С. Морфологияискусства. – Л., 1972.
  27. Кант И. Критика способностисуждения. – М., 1994.
  28. Крюковский Н.И. Основныеэстетическиекатегории. – Мн., 1974.
  29. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.
  30. Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття. –К., 1997.
  31. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. – М., 1957.
  32. Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. – М., 1982.
  33. Лосев А.Ф. Историяантичнойэстетики. – М., 1963-1980.
  34. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1993.
  35. Лосев А.Ф. Эллинистически-римскаяэстетика I-II вв. н.э. – М., 1979.
  36. Лосев А.Ф. Историяэстетических учений //Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. – М., 1995.
  37. Лосев А.Ф. ЭстетикаВозрождения. – М., 1978.
  38. Лосев А.Ф. Форма, стиль, выражение. – М., 1995.
  39. Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998.
  40. ЛукачД. Своеобразиеэстетического. Т.1-4. – М., 1985-1987.
  41. Ницше Ф. Рождениетрагедиииз духа музики // Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. –Т.1. –М., 1998.
  42. Ортега -и- Гассет Х. Эстетика. Философия. Культура. – М., 1991.
  43. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизацияискусства. –М., 1991.
  44. Платон. ГиппийБольший. Ион. Федр. Пир // Платон. Соч.: в 3т. – М., 1968. – Т.1-2.
  45. Попович М.В. Світогляд стародавніх слов’ян. –К., 1985.
  46. Потебня А.А. Эстетика и теорія искусства. –М., 1978.
  47. Руссо Ж.-Ж. Об искусстве. –М.-Л., 1959.
  48. Ренессанс. Барокко. Классицизм. – М., 1986.
  49. СочиненияитальянскихгуманистовэпохиВозрождения. – М., 1988.
  50. Средний Д.Д. Основныеэстетическиекатегории. – М., 1984.
  51. Столович Л.Н. Природа эстетическойценности. – М., 1972
  52. ТенИпполит. Философияискусства. –М., 1996.
  53. Хайдеггер М., Искусство и пространство //Самосознаниеевропейскойкультуры ХХ века. – М., 1991.
  54. Шеллинг Ф.В.Й. Философияискусства. – М., 1966.
  55. Шестаков В.П. Эстетическиекатегории. – М., 1993.
  56. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т.1.– М., 1995.
  57. Шпенглер О. ЗакатЕвропы. Т.1. – М., 1993.