ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ
„ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА”

Семінар: «Походження і розвиток релігійних уявлень» (4 години)

1. Основні типи наукових та богословських теорій походження релігії. Міфологічна, соціологічна, функціональна та еволюційна школи про виникнення та ранні форми релігії.
2. Загальна характеристика суспільної свідомості первісного суспільства: синкретизм, міфомислення, уособлення.
3. Форми вірувань первісного суспільства:
• фетишизм
• тотемізм
• анімізм
• магія
• шаманізм
4. Історичний характер релігії. Причини виникнення.
5. Історичні типи релігії:
• автохтонні
• національні
• світові
6. Структура релігії.
7. Функції релігії.

Література

Див. відповідні розділи у посібниках, рекомендованих до курсу в цілому.
1. Бирлайн Дж. Параллельная мифология. — М., 1997.
2. Кабо В.Р. Первоначальные формы религии// Религии мира. — М.,1986-1987.- С. 136-155.
3. Капустин Н. Особенности зволюции религии. — М., 1984.
4. Классики мирового религиоведения. Антология. — М., 1996.
5. Крывелев И.А. История религии. — Т. 1.-М., 1975.-С. 8-51.
6. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. — М., 1998.
7. Религиозные верования. Свод зтнографических понятий и терминов. — М., 1993.
8. Тейлор 3. Первобытная культура. — М., 1989.
9. Токарев С.А. Ранние формы религии. — М., 1989.
10. Фрезер Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии. — М., 1976.
11. Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения. — М.,1999.
12. Элиаде М. Космос и история. — М., 1987.
13. Элиаде М. Священное и мирское. -М., 1994.
14.Элиаде М. Священные тексти народов мира. — М., 1998.

Семінар: «Християнство: витоки і еволюція» (4 години)

 

1. Соціально-економічні, політичні умови формування християнства.
2. Ідейні джерела християнського вірування.
3. Біблія як священна книга християнства. Формування, структура та основний зміст Нового Заповіту.
4. Формування церковної організації.
5. Перетворення християнства на державну, панівну релігію Римської імперії.
6. Розколи, формування догматики, культу, собори.

 

Література

1. Аверинцев С. С. Софія-Логос. Словник. — К.: Дух і літера, 1999.
2. Амусин И. Д. Кумранская община. — М., Наука, 1983.
3. Апокрифы древних христиан. — М., 1989.
4. Біблія.
5. Головащенко С. І. Історія християнства. Курс лекцій. Навч. посібник. — К.: Либідь, 1999. — 352 с.
6. Головащенко С. І. Біблієзнавство. Вступний курс. Навч. посібник. — К.: Либідь, 2001. — 496 с.
7. Деревенский Б. Г. Иисус Христос в документах истории. — СПб.: Алетейя, 2000. — 574 с.
8. Карташов А.В. Вселенские соборы. — М., 1994.
9. Крывелев И.А. Библия: историко-критический анализ. — М.: Политиздат, 1982.
10. Кубланов М.М. Происхождение христианства. — М., 1974.
11. Мессорі В. Гіпотези про Ісуса. — Львів: Свічадо, 1998.
12. Ранович А. В. Первоисточники по истории раннего христианства.
Античные критики христианства. — М., 1997.
13. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. — М.: Политиздат, 1987.
14. Тристан Аннаньель. Христианство: догмы и ереси. Компактэнциклопедия. — СПб.: Академический проект, 1997.
15. Христианство// Энциклопедический словарь. — В 3-х т. — М., 1993.

Семінар: «Православ'я: історія, віровчення, обрядовість» (2 години)

1. Історичні умови і наслідки офіційного розколу в християнстві 1054 року.
2. Особливості католицької догматики і культу.
3. Помісні (автокефальні) православні церкви.
4. Унії Римо-Католицької церкви з православними церквами.
5. Запровадження християнства на Русі.
6. Православ'я в Україні-Русі до середини XVII століття.

 

Література

1. «Крещение Руси» в трудах русских и советских историков. — М., 1988.
2. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. — К., 1988.
3. Булгаков С. Н. Православньые праздники и посты. Богослужение. Требы. Расколы, ереси, секты. — М., 1994.
4. Вильгельм де Фрис. Православне и католичество: противопо-ложность или взаимопонимание. — Брюссель, 1992.
5. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства// Історія релігії в Україні. — Т. 1. — К., 1996.
6. Красаченко В. С. Україна на сторінках святого письма ті витяги з першоджерел, що засвідчують процес поширення християнства на теренах України від апостола Андрія до князя Володимира. — К.: Наукова думка, 2000. — С. 486.
7. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. — К., 1997.
8. Старообрядчество. Опыт энциклопедического словаря. — М., 1996.
9.Українське православ'я// Історія релігії в Україні. — Т. 2. — К., 1997.

Семінар: «Протестантизм: історія, віровчення, обрядовість» (2 години)

1. Історичні умови виникнення раннього протестантизму:
• лютеранство
• кальвінізм
• англіканство
• анабаптизм.
2. Пізній протестантизм, особливості догматики, культу, організації:
• баптизм
• адвентизм                         
• п'ятидесятництво
• свідки Єгови.

Література       

1. Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.         
2. Гараджа В.И. Протестантизм. — М., 1971.
3. Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России. — М., 1965.
4. Мартин Лютер. Избранные произведения. — СПб, 1994.
5. Очерки истории западного протестантизма. — М., 1995
6. Протестантизм. Словарь. — М., 1990.
7. Работы М.Вебера по социологии религии и идеологии. — М., 1985.
8.Ян Гус, Мартин Лютер, Жан Кальвин, Торквемада, Лойола. — М, 1995.

Семінар: «Сучасні новітні релігійні течії » (2 години)

1. Причини виникнення новітніх релігій.     
2. Основні ознаки та класифікації новітніх релігійних рухів.
3. Особливості розповсюдження нетрадиційної релігійності в Україні. У4.
4. Історія, догматика, обрядовість:
• Міжнародне товариство свідомості Крішни;
• Дзен-буддизм;
• Церква єднання;
• Велике біле братство;
• Неоязичництво (рідновірство)

Література

1. Митрохин Л. Н. Религии «Нового века». — М., 1985.
2. Баркер Л. Новые религиозные движения. — СПб., 1997.
3. Петрик В. М., Ліхтенштейн Є. В. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України: монографія. Навч. посібник. — К.: Вид-во Європейського університету, 2002. — 33 с.
4. Єленський В. Біле братство як підручник соціології релігії// Людина і світ, 1997. — № 5–6.
5. Филіпович Л. О. Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади). — К.: Наукова думка. — 2000. — 132 с.
5. Слівінський П. И. Релігійний вінегрет. Кілька слів про нові релігійні і парарелігійні форми. — Львів, 1999.
6. Історія релігії в Україні. Бібліографія — Київ: Знання, 1999. — С. 627 — 654.
7. Оккультные силы СССР. — СПб, 1998.
8. Дзэн-буддизм. Судзуки Д. Основи Дзэн-буддизма. Кацуки С. Практика Дзэн. — Бишкек, 1993.
9. Ткачева А. А. «Новые религии» Востока. — М., 1991.
10. Лев Конрад. О «ведьмах» и охотниках за ведьмами. Мунисты и свобода вероисповедания. — М., 1995.
11. Бог и мы. Учение преподобного Муна. — М., 1992.
12. Новітні релігії в сучасній Україні. Збірник матеріалів. — К., 2000.
13. Новітні та нетрадіційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України: Монографія ( Навч. посібник). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 331 с.

Семінар: «Релігія в Україні: історія і сучасність» (4 години)

1. Дохристиянські вірування давніх слов'ян.
2. Середньовічне християнство.
3. Українське православ'я під владою Московської патріархії.
4. Спроби українізації та автокефалії православної церкви в Україні (20 -30-ті роки XX).
5. Сучасна географія релігій в Україні.
6. Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні:
• розколи в православ'ї, шляхи об'єднання;
• пізній протестантизм;
• іслам на українських землях:
• взаємовідносини між традиційною релігійністю і новими релігійними рухами;
• іудаїзм після унезалежнення України.

Література

1. Грушевський М. С. Духовна України. Збірка творів. — К, 1994.
2. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. — К, 1999.
3. Кривошеев Ю. В. Религия восточніх славян накануне «Крещения Руси». — Л., 1988.
4. Православ'я в Україні./ Історія релігії в Україні. — Т. 3. — К., 1993.
5. Рыбаков Б. А. Язичество Древней Руси. — М, 1983.
6. Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. — К. 1998. — 158 с.
7. Католицизм, історія релігії в Україні. — Т. 4. — К., 2001. — 598 с.
8. Протестантизм. Історія релігії в Україні. — Т. 5. — К. 2002. — 424 с.

 

Семінар: «Релігія, політика, право в сучасній Україні» (4 години)

1. Історія державно-церковних відносин за часів царату.
2. Політика КПРС і радянської держави стосовно релігії, церкви, віруючих.
3. Демократичні принципи українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
4. Міжнародні правові акти, що забезпечують юридичні гарантії свободи совісті.

Література

1. Права человека и религия: Хрестоматия. — М.: Библейско-богословский ин-тут Св. ап. Андрея, 2001. — 496 с.
2. Бабій М. Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. — К, 1994.                                  
3. Берман Г. Ю. Вера и закон: примиренне права и религии. — М., 1999.
4. Журне Ш. Христианские требования о политике. — К, 1998.
5. Клочков В.В. Религия, государство, право. — М., 1978.
6. Конституція України. — статті 3, 11, 15, 23, 34, 35, 37, 55, 92.
7. Людина і світ. — 1998 — 2002. Часопис, (регулярно висвітлює актуальні проблеми політики і права щодо релігійних відносин в Україні та світі).
8. Про альтернативну (невійськову) службу. Закон України від 12. 12. 91.
9. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.91.// Відомості Верховної Ради України. — 1994, № 13.
10. Религия и права человека. На пути к свободе совести. — М., 1996.
11. Релігія і політика в сучасній Україні / за ред. І. Ф. Кираса. — К., 2000. 
12. Савельев В. И. Свобода совести: история и теория.
13. Правові основи свободи совісті і релігії та релігійних організацій: Міжнародні ті українські правові документи. — К., 2002. — С. 119.
14. Єленський В. Є. Релігія після комунізму (Україна у східноєвропейському контексті). — Київський нац. пед. ун-тет, 2002. — 420 с.

 

Семінар: «Глобальні проблеми сучасності і релігія. Конвергентні процеси у релігійному житті другої половини XX століття» (4 години)

1. Глобальні проблеми та участь в їх вирішенні релігійних організацій:
• розуміння на теологічному рівні;
• форми взаємодії, співпраці з іншими організаціями.
2. Оновлення морально-етичних вчень сучасних релігій.
3. Актуальні етичні проблеми і ставлення до них релігійних організацій (клонування людини, евтаназія, сексуальні меншини та ін.)
4. Сучасні конвергентні процеси в релігійному житті суспільства.
5. Прогнози розвитку релігії в Україні в контексті релігійних процесів у світі.

Література

1. Богословие после Освенцима и его связь с богословием после ГУЛАГа:
следствие и выводы. — СПб., 1998.
2. Диа-Логос: религия и общество. Альманах.1998-1999, 2000-2001.
3. Каушанский П.Л. Религия и грозящая катастрофа. Проблема единения религий перед лицом глобальных угроз современности. — СПб, 1994.
4. Ответственность человека перед лицом Творения. — М, 1998.
5. Социально-политическое измерение христианства. — М, 1994.
6. Ткачева А. А. Индуистские мистические организации и диалог культур. — М., 1989.
7. Фрай Хелен П. Христианско-иудейский диалог. — М, 1998.
8. Харви Кокс. Мирской град. Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. — М, 1995.
9. Християнство: контекст світової історії і культури. — К., 2000.
10. Юраш А. Українські церкви: в центр чи на узбіччя світових екуменічних процесів?// Людина і світ, 1999. — № 10.

Тематика рефератів:

 

 1. Міфологічна теорія походження релігії (Ф. Мюллер)
 2. Анімістична теорія (Е. Тейлор, Г. Спенсер, Г. Кунов)
 3. Аніматизм — теорія, яку розробляли видатні етнографи В.Г.Богомаз, Л.Я.Штенберг.
 4. Концепція преанімізму (Р. Маррет, Л. Леві-Брюль)
 5. Преанімізм у творах французького соціолога Е. Дюркгейма.
 6. Магічна теорія Д.Фрезера.
 7. Психологічна теорія З. Фрейда.
 8. Прамонотеїстична концепція (Патер Шмідт, Е. Ленг)
 9. Значення кумранських знахідок для вивчення історії раннього християнства.
 10. Вплив гностицизму на формування християнського світорозуміння.
 11. Гіпотези про Ісуса.
 12. Апокрифічні свідоцтва про раннє християнство.
 13. Особливості давньоруського християнства.
 14. Підготовка Берестейської унії та її наслідки
 15. Культурно-просвітницька діяльність П.Могили.
 16. Обрядовість сучасного православ'я.
 17. Особливості протестантської етики.
 18. Особливості поширення реформаційних ідей в Речі Посполитій, течії українського реформаційного руху.
 19. Євангельсько-баптистський рух в Україні (XIX — початок XX ст.)
 20. Мартін Лютер і Еразм Ротердамський про «свободу волі».
 21. . Езотеричні об'єднання, що виникли на межі XIX — XX ст.: теософія; антропософія; вчення Гурджиєва.
 22. Всесвітня віра Бахаї.
 23. Братство Грааля.
 24. Саєнтологічні (наукологічні) рухи.
 25. Православні монастирі та їхня роль у духовній культурі України.
 26. Масонство в Україні.
 27. Становлення греко-католицизму як чинника національного пробудження.
 28. Релігійне життя української діаспорі.
 29. Мормони в Україні.
 30. Історичні аспекти розвитку свободи совісті як категорії права.
 31. Альтернативна військова служба в сучасній Україні.
 32. Закон США «Акт о міжнародній релігійній свободі» 1998.
 33. Зміст глобальної етики.
 34. Сучасний екуменічний рух: завдання і проблеми.
 35. Американський вплив на релігійне життя світу в повоєнні роки.

 Питання для повторення курсу.

 

 1. Основні типи наукових та богословських теорій походження релігії.
 2. Міфологічна, соціальна, функціональна та еволюційна школи про виникнення та ранні форми ралігії.
 3.  Загальна характеристика суспільства свідомості первісного суспільства: синкретизм, міфомислення, уособлення.
 4.  Форми вірувань первісного суспільства:  фетишизм
 5. Форми вірувань первісного суспільства:  тотемізм
 6.  Форми вірувань первісного суспільства:   анімізм
 7.  Форми вірувань первісного суспільства:  магія
 8. Форми вірувань первісного суспільства:   шаманізм
 9. Історичний характер релігії. Причини виникнення.
 10.  Історичні типи релігії: автохтонні
 11. Історичні типи релігії: національні
 12.  Історичні типи релігії:  світові
 13. Структура релігії як соціального феномена.
 14.  Функції релігії як соціального феномена.
 15.  Соціально-економічні, політичні умови формування християнства.
 16.  Ідейні джерела християнського вірування.
 17.  Біблія як священна книга християнства.
 18. Формування, структура та основний зміст Нового Заповіту.
 19.  Формування християнської організації.
 20.  Перетворення християнства на державну, панівну релігію Римської імперії.
 21.  Розколи, формування догматики, культу, собори в християнстві.
 22.  Історичні умови і наслідки офіційного розколу в християнстві 1054 року.
 23.  Особливості католицької догматики і культу.
 24.  Оновлення католицизму у ІІ половині ХХ ст.
 25.  Помісні (автокефальні) православні церкви.
 26.  Унії Римо-Католицької церкви з православними церквами.
 27.  Запровадження християнства на Русі.
 28.  Православ'я в Україні-Русі до середини XVII століття.
 29.  Історичне підгрунтя Брестської унії, її вплив на подальшій розвиток релігійного життя України.
 30.  Історичні умови виникнення раннього протестантизму: лютеранство
 31. Історичні умови виникнення раннього протестантизму: кальвінізм
 32. Історичні умови виникнення раннього протестантизму: англіканство
 33.  Пізній протестантизм, особливості догматики, культу, організації
 34.  Баптизм, особливості догматики, культу, організації.
 35.  Адвентизм, особливості догматики, культу, організації.                         
 36.  П’ятидесятництво, особливості догматики, культу, організації.
 37.  Свідки Єгови, особливості догматики, культу, організації.
 38.  Умови виникнення нетрадиційних релігій.     
 39.  Основні ознаки та класифікації новітніх релігійних рухів.
 40.  Особливості розповсюдження нетрадиційної релігійності в Україні.
 41.  Міжнародне товариство свідомості Крішни, історія, догматика, обрядовість.
 42.  Дзен-буддизм, історія, догматика, обрядовість.
 43.  Церква єднання, історія, догматика, обрядовість.
 44.  Велике біле братство, історія, догматика, обрядовість.
 45.  Неоязичництво (рідновірство), історія, догматика, обрядовість.
 46.  Дохристиянські вірування давніх слов'ян.
 47.  Середньовічне християнство в Україні.
 48.  Українське православ’я під владою Московської патріархії.
 49.  Спроби українізації та автокефалії православної церкви в Україні (20 -30-ті роки XX).
 50.  Сучасна географія релігій в Україні.
 51.  Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні: розколи в українському православ’ї, спроби об’єднання
 52. Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні: пізній протестантизм в історії і сучасній Україні;
 53. Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні:іслам на українських землях;
 54. Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні: взаємовідносини між традиційною релігійністю і новими релігійними рухами;
 55. Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні: іудаїзм після унезалежнення України.
 56.  Історія державно-церковних відносин за часів царату.
 57.  Політика КПРС і радянської держави стосовно релігії, церкви, віруючих.
 58.  Демократичні принципи українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
 59.  Міжнародні правові акти, що забезпечують юридичні гарантії свободи совісті.
 60.  Іслам: історія, вірування, обрядовість.
 61.  Буддизм: історія, вірування, обрядовість.
 62.  Глобальні проблеми сучасності і релігії.
 63. Етика і релігія.