1.     МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ  В НАВЧАЛЬНОМУ  ПРОЦЕСІ.

 

 

 

1. 1. “Основи релігієзнавства” вивчаються на 2 курсі соціологів та 3 курсі  політологів ІСН і мають вплив на сприйняття та вивчання інших дисциплін, що викладаються в ВУЗі.

1. 2. Метою викладання «Основ релігієзнавства» є ознайомлення студентів з основним змістом сучасного релігієзнавства, з акцентуванням значення отриманих знань для українського суспільства, зокрема в царині релігійного життя минулого та сучасності, демократизації української держави в умовах релігійного плюралізму, розв’язанні глобальних проблем сучасного світу на засадах міжрелігійної толерантності.

 

Задачі вивчення “Основ релігієзнавства”:

Ознайомити студентів з загальною проблематикою сучасного релігієзнавства, досягненнями в вивченні історії, філософії, соціології, психології релігії як соціального феномену, головними подіями в релігійному житті і основами віровчення найбільш поширених в українському суспільстві релігійних організацій, найважливішими правовими документами, що мають відношення до регулювання питань, пов’язаних зі свободою совісті, та діяльністю релігійних громад, актуальними проблемами сучасності в контексті їх релігійного усвідомлення. 

 

 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

 

Студент повинен знати:

 

Курс “Основи релігієзнавства” дозволяє студентам здобути необхідні систематизовані знання з філософії, психології, соціології, релігії про її функції і роль як специфічної форми суспільної свідомості, як соціально-історичного явища. Вивчити причини виникнення та існування релігії, її елементи, структуру, ідеологію і культ, типологію світових релігій, національні релігії, особливості нетрадиційних релігійних напрямків, сучасної містики. Дізнатися про міжнародні релігійні організації та їхню участь в екуменічному, миротворчому, екологічному русі, про специфіку впливу релігії на різні сфери духовної культури. Зрозуміти головний зміст вчень католицизму, протестантизму, православ'я. Знайомить з основними положеннями українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

 

Студент повинен вміти:

 

На основі наукових принципів ставлення до релігії, церкви, богослов'я і віруючих, курс “Основи релігієзнавства” покликаний формувати власну позицію у ставленні до світової духовної культури, її цінностей. Завдяки йому студент зможе дотримуватися вимог українського законодавства «Про свободу совісті та релігійні організації», розрізняти особливості конфесійної діяльності релігійних організацій аби підтримувати ті заходи, які спрямовані на відродження духовної культури української нації, на діалог і співробітництво віруючих і невіруючих в ім'я розвитку національної культури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ  КУРСУ

 

 

 

Всього годин

теми

Назви модулів і тем

Лек-ції

Семі-нари

 

ЗМІСТОВИЙ модуль I.  Релігія як соціальне явище.

 

 

1

Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна

1

-

2

Походження релігії. Релігія як соціальне явище

2

4

3

Релігійні системи стародавнього світу

1

-

4

Національні релігії

1

-

 

ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ.  Релігія в історії суспільства.

 

 

5

Буддизм: віровчення, обрядовість

1

-

6

Християнство: витоки і еволюція. Біблія як культурно-історичний феномен і як священна книга у релігіях аврамістичної традиції

2

4

7

Католицизм: історія, віровчення, обрядовість

2

-

8

Православ'я: історія, віровчення, обрядовість

2

2

9

Протестантизм: історія, віровчення, обрядовість

2

2

10

Іслам: історія, віровчення, обрядовість

1

-

11

Сучасні новітні релігійні течії

1

2

12

Вільнодумство в історії духовної культури

1

-

 

ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ.  Релігія у сучасному світі.

 

 

13

Релігія в Україні: історія і сучасність

2

4

14

Науково-природнича і релігійна картина світу

1

-

15

Релігія і церква у системі державно-правових відносин.

Релігія, політика, право в сучасній Україні

2

4

16

Глобальні проблеми сучасності і релігія. Етика і релігія. Конвергентні процеси у релігійному житті другої половини XX століття

4

4

Усього годин:                          52

26

26

 

 

 

 

2.2. Програма курсу.

 

ЗМІСТОВИЙ модуль I.  Релігія як соціальне явище.

 
 
 
Тема 1. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна

Релігієзнавство як галузь знань. Основні розділи: історія релігії, філософія релігії, психологія релігії, соціологія релігії, історія вільнодумства. Предмет, методи, поняття, терміни, мета та завдання курсу. Принципи наукової об'єктивності, конкретно-історичної послідовності, толерантності, гуманізму у вивченні курсу релігієзнавства.

 

Тема 2. Походження релігії. Релігія як соціальне явище

Проблема виникнення релігії, загальна характеристика суспільної свідомості первісного суспільства: синкретизм, міфомислення, уособлення. Основні типи наукових та богословських теорій походження релігій. Форми вірувань первісного суспільства. Фетишизм. Тотемізм. Анімізм. Магія. Шаманізм.

Богословсько-теологічний та філософський підходи до вивчення релігії. Особливості наукового пізнання релігії. Визначення релігії. Теологічні (конфесійні) концепції. Філософські та соціологічні інтерпретації. Психологічні та біологічні концепції визначення релігії. Етнологічні теорії. Структура, елементи релігії. Релігійна свідомість. Культ. Релігійні організації. Функції релігії.

 

Тема 3. Релігійні системи стародавнього світу

Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор'я. Релігії стародавнього Дворіччя, Єгипту. Релігії давньої Греції і Риму. Релігія доби еллінізму.

 

Тема 4. Національні релігії

Іудаїзм. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку. Особливості, догматики і культу. Священні книги: Тора, Танах, Талмуд.

Релігія вед. Брахманізм. Віровчення, культ. Упанішади. Індуїзм. Головні напрями.

Конфуціанство і даосизм як соціальні вчення і релігії в історії Китаю. Синтоїзм — японська релігія, особливості догматики і культу.

 

ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ.  Релігія в історії суспільства.

 

Тема 5. Буддизм: історія і сучасність

Умови виникнення та розвитку буддизму. Віровчення, культ. Світоглядні основи. Основні напрямки буддизму: хінаяна, махаяна. Ламаїзм. Дзен-буддизм. Міжнародні буддійські організації, буддизм на Україні.

 

Тема 6. Християнство: витоки і еволюція. Біблія як священна книга і як культурно-історичний феномен

Соціально-економічні, політичні умови формування християнства, ідейні джерела християнського віровчення, новозавітна література про Христа. Формування церковної організації. Перетворення християнства на державну, панівну релігію Римської імперії. Формування догматики, культу, символу віри. Розколи.

Біблія як священна книга. Історія виникнення, структура Старого Заповіту. Основний зміст стародавніх книг. Формування, структура та основний зміст Нового Заповіту. Вплив Біблії на різні сфери духовного життя суспільства. Літературні жанри в Біблії. Богословське та наукове тлумачення Біблії.

 
Тема 7. Католицизм: історія, віровчення, обрядовість

Римсько-католицька церква: особливості віросповідні, культові, організаційні. Папство. Еволюція соціальної доктрини і соціальної політики Ватикану. Курс аджорноменто (оновлення). Теологія визволення. Католицько-православний діалог. Католицизм на Україні: історія і сучасність.

 

Тема 8. Православ'я: історія, віровчення, обрядовість.

Греко-католицька церква: особливості віросповідні, культові, організаційні. Помісні (автокефальні) православні церкви. Православ'я на Україні: історія і сучасність.

 
Тема 9.  Протестантизм: історія, віровчення, обрядовість

Соціально-економічні, політичні, релігійні передумови виникнення раннього протестантизму: лютеранства, кальвінізму, англіканства, анабаптизму. Пізній протестантизм. Особливості догматики, культу, організації сучасного баптизму, адвентизму, п'ятидесятництва, свідків Ієгови. Протестантизм на Україні: історія і сучасність.

 

Тема 10. Іслам: історія, віровчення, обрядовість

Соціально-історичні причини виникнення ісламу. Його ідейні джерела. Мусульманське віровчення, культ. Коран як священна книга мусульман. Суна. Шаріат. Основні напрями» в ісламі. Сунізм, шиїзм, харіджизм. Фундаменталізм в сучасному ісламі. Іслам на Україні.

 
Тема 11. Сучасні новітні релігійні течії

Причини виникнення новітніх релігійних течій. Основні класифікації, особливості та ознаки. Характеристика найбільш поширених: Товариство свідомості Крішни, церква єднання, Біле братство та інші. Особливості розповсюдження на Україні. Характеристика найбільш поширених в нашій країні: Велике Біле Братство та інші.

Тема 12. Вільнодумство в історії духовної культури

Вільнодумство Стародавнього Сходу, у Стародавній Греції і Римі. Вільнодумство епохи Середньовіччя. Ідейні джерела вільнодумства епохи Відродження. Вільнодумство нового часу. Епоха Просвітництва. Формування атеїзму Л.Фейєрбаха, К. Маркса і Ф. Енгельса. Політичний атеїзм В. Леніна, сучасне вільнодумство і атеїзм. Вільнодумство на Україні (Г. Сковорода, Т. Шевченко, М. Драгоманов, І. Франко, Л. Українка та інші), форми вільнодумства: скептицизм, пантеїзм, деїзм, нігілізм, атеїзм.

 

ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ.  Релігія у сучасному світі.

 
Тема 13. Релігія в Україні: історія і сучасність

Історичні передумови етнічного і релігійного плюралізму. Дохристиянські вірування в історії української духовності. Християнство в контексті історії і культури українського народу (православ'я, Українська греко-католицька церква, протестантизм, католицизм та інші деномінації). Іудаїзм в історії України. Сучасний стан у міжрелігійних та міжконфесійних відносинах. Розколи, конфлікти. Конфесійна структура і географія релігії в країні.

Особливості духовного світу сучасного віруючого. Атеїзм і вільнодумство за умов світоглядного плюралізму. Екуменічні тенденції.

 

Тема 14. Науково-природнича і релігійна картина світу

Соціально-історична детермінованість уявлень про світ. Стародавні донаукові моделі світу. Моделі світу в релігійній міфології. Розвиток природознавства. Конфронтація релігії і науки. Сучасні спроби сціентізації релігії. Раціоналістичні докази буття Бога: онтологічний, космологічний, телеологічний, моральний і сучасна наука. Сучасна картина світу в релігійних і науково-природничих моделях.

 

Тема 15. Релігія і церква в системі державно-правових відносин. Релігія, політика, право в сучасній Україні

Історія і сучасне розуміння свободи совісті (філософське, етичне, політичне, юридичне тлумачення). Місце свободи совісті в системі демократичних свобод. Основні моделі державно-церковних відносин у сучасному світі, міжнародні правові акти, що гарантують свободу совісті: Загальна Декларація прав людини, Європейська конвенція з прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Підсумковий акт наради з безпеки та співробітництва в Європі, Паризька хартія дня нової Європи, Пропозиції державам-членам ООН семінару, проведеного у грудні 1984 року Центром з прав людини ООН, Декларація про права осіб, які належать до національних чи етнічних, релігійних чи мовних меншин, Декларація про ліквідацію усіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань. Підсумковий документ Віденської зустрічі, Рамкова Конвенція про захист національних меншин та пояснювальна доповідь.

Історія державно-церковних відносин в дорадянський період за часів царату. Політика КПРС і радянської держави відносно релігії, церкви, віруючих. Демократичні принципи українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Соціальні, юридичні, економічні, ідеологічні проблеми забезпечення свободи совісті в Україні. Реєстрація і регламентація діяльності релігійної організації. Відповідальність за порушення правових норм, що регулюють відправлення свободи совісті. Правове поле нових релігій та місіонерства.

 

Тема 16. Глобальні проблеми сучасності і релігія. Етика і релігія. Конвергентні процеси у релігійному житті другої половини XX століття.

 

 

Глобальний зміст сучасних демографічних, природничих ресурсів, війни та миру, енергоносіїв, голодування, екологічних та інших проблем, та їх тлумачення і пошуки вирішення релігійними інституціями. Миротворча діяльність релігійних організацій у повоєнні роки. Співпраця віруючих різних конфесій та невіруючих у вирішенні глобальних проблем сучасності, форми взаємодії.

Християнська теодицея і антроподіцея. Моральний потенціал Декалогу і Нагорної Проповіді. Смисло-життєва проблематика в релігії. Релігійне розуміння прав і обов'язків. Сімейно-шлюбні відносини в релігійній інтерпретації. Особливості моральних концепцій різних типів релігій. Біоетика. Глобальна етика. Актуальні етичні проблеми і ставлення до них релігійних традицій (клонування людини, евтаназія, нудизм, сексуальні меншини та ін.)

«Конвергенція» як категорія релігієзнавства. Головні події в сучасній історії релігії, на глобальному фоні розвитку суспільства. Конвергентні процеси: акселерація, актуалізація есхатології, американізація, вельтізація, глобалізація, діалог, екуменічний рух, егосинтонізація, екзотерізація, уніфікація екстериорізації, зростання інклюзівізму, модернізм, нетрадиційна релігійність, паксизація, раціоналізація культових дій, секуляризація, фемінізація, фундаменталізм.

 

3.     ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:

 

3.1. Основна:

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО УСІХ ТЕМ КУРСУ

1. Академічне релігієзнавство. Підручник. За науковою редакцією професора А. Колодного. — К. Світ знань, 2000.

2. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. — К.: т-во «Знання»,1999.

3. Малерб М. Религии человечества. — М.-СПб., 1997.

4. Мень А. История религии. — в 7-й томах. — М., 1991 — 1994.

5.Наглядно о религиях. — Минск: ООО «Попурри», 2000.

6. Основы религиеведения./ Учебник. — М.: Высшая школа, 1998, 2000.

7. Религиозные традиции мира. — В 2-х томах. — М.: Крон Пресс, 1996.

8.Религия и общество. Хрестоматия. — М., 1996.

9. Релігієзнавство. Навч. посібник для студентів юридичних вузів. — К.: Юрінком, 1998.

10. Релігієзнавчий словник. / Під ред. Колодного А., Лобовика Б. — К.: Четверта хвиля, 1996.

11. Самыгин С. Н., Нечипуренко В. И., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и психология религии. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

12. Религиоведение: Хрестоматия. Учеб. пособие. — Минск. Новое знание, 2000.

13. Религиоведение. Хрестоматия. — М. Книжній дом «Университет», 2000. — 800 с.

14. Яблоков И. Н. Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-минимум по религиоведению. — М.: Гардарика, 1998.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Першоджерела

1. Авеста: Избр. гимны / Пер. с авест. И. Стеблин-Каменского — М., 1993.

2. Авеста в русских переводах (1861—1996). — 2-е изд., испр. — СПб., 1998.

3. Апокрифы древних христиан: Исследования, тексты, комментарии. — М., 1989.

4. Атхарваведа [Древнейшее собрание инд. заговоров]: Избранное / Пер., коммент. и вступ. в. Т. Я. Елизаренковой. — 2-е изд., стереотип. — М., 1989.

5. Библия. — любое изд.

6. Будда: История о перерождениях / Пер. с пали Б. Захарьина. — М., 1991.

7. Бхагавад-гита, как она есть. — Б/м, 1990.

8. Бхагавад-гита/ Пер. с санскр., исслед. и примеч. В. С. Семенцова. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1999.

9. Вопросы Милинды / Пер. с пали. — М., 1989.

10. Всемирное Писание. Сравнительная антология священных текстов / Пер. с англ. — М., 1995.

11. Гаркави А. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. — СПб., 1870.

12. Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури / Упоряд., пер. із санскр., прим. П. Ріттера. — К., 1982.

13. Джатаки. Из первой книги «Джатак» / Пер. с пали Б. Захарьина. — М., 1979.

14. Документи II Ватиканського собору: Конституції, декрети, декларації. — Львів, 1996.

15. Документы II Ватиканского собора: Пер. А. Коваля. — М., 1998.

16. Дхаммапада / Пер. с пали, введ. и коммент. В. Н. Топорова. — 2-е изд., стереотип. — М., 1993.

17. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» // Закони України. — Т. 1. — К. 1996.

18. Законы Ману/ Пер. с санскр. С. Д. Эльмановича, провер. и испр. Г. Ф. Ильиным. — М., 1960.

19. История и культура Древней Индии: Тексты. — М., 1989.

20. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере: В 2 т. / Пер. с фр. — М., 1997.

21. Кодзики: Записки о деяниях древности: В 2 т. / Пер. со старояп. — М., 1995.

22. Конституція України. — К., 1996. —Ст. 11, 21, 24, 34—35.

23. Коран / Пер. И. Ю. Крачковского. — М., 1990.

24. Книга Мормона / Пер. с англ. — Солт Лейк-Сити, 1988.

25. Литература Древнего Востока. Иран, Индия, Китай: Тексты.— М., 1984.

26. Лютер М. Жить и возвещать дела Господни: Малый катехизис; Большой катехизис; Послание о переводе; Шмалькальденские статьи / Сост., пер. с нем. Ю. А. Голубкина. — X., 2001.

27. Лютер М. Избр. произведения: [Пер. с нем.]. — СПб., 1994.

28. Лютер М. Время молчания прошло: Избр. произведения 1520—1526 гг./ Сост., пер. с нем. Ю. А. Голубкина. — X., 1992.

29. Ранович Л. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. — М., 1990.

30. Религии Китая: Хрестоматия / Ред.-сост. Е. А. Торчинов. — СПб., 2001.

31. Ригведа. Избранные гимны / Пер. с коммент. и вступ. в. Т. Я. Елизаренковой. — М., 1972.

32. Ригведа. Мандалы І—IV: [Пер. с санскр.] — М., 1989; Ригведа. Мандалы V—VІІІ: [Пер. с санскр.]. — М, 1995.

33. Махабхарата. Рамаяна. (Библиотека всемирной литературы). — М., 1974.

34. Поэзия и проза Древнего Востока / Под общ. ред. Й. Брагинского. — М., 1973.

35. Правда про унію: Документи і матеріали / Редкол.: Д. Я. Яремчук (голова) та ін. — 3-є вид., доп. — К., 1981.

36. Рамаяна: [Древнеиндийская эпическая поэма] / Пер. с санскр. — М., 1986.

37. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций: Сб. документов. — К., 1996.

38. Сунна пророка Мухаммада // Наука и религия. — 1997—1998.

39. Темкин 3. Н., Эрман В. Г. Мифы Древней Индии. — 3-е изд. — М., 1985,

40. Хрестоматия по исламу / Пер. с араб., введ. и примеч. — М., 1994.

41. Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2 ч. / Под ред. М. А. Коростовцева и др. — М., 1984.

42. Упанишады: В 3 кн.: [Пер. с санскр., предисл. и коммент. А. Я. Сыркина] – М., 1991-1992.

43. Учение Будды: Сб. текстов. — Элиста, 1992.

 

Загальна та учбово-методична література

 

1. Академічне релігієзнавство: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів / За наук. ред. А. М. Колодного. — К., 2000.

2. Аляев Г. Е., Горбань О. В., Мєшков В. М. Лекції з релігієзнавства. — К., 1996.

3. Будда. Конфуций: Жизнь и учение [Сб.] / В изложении и пер. П. А. Буланже. — М., 1995.

4. Будда. Конфуций. Саванарола. Торквемада. Лойола: [Биогр. очерки] / К. М. Корягин, А. К. Шеллер, М. В. Барро, А. А. Быков. — СПб, 1998.

5. Будда Шакъямуни. Конфуций. Мухаммед. Франциск Ассизский: Биогр. повествования / Сост., общ. ред. и послесл. Н. Ф. Болдырева. — 2-е изд. — Челябинск, 1998.

6. Васильєв Л. С. История религий Востока. — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 1998.

7. Вайнтруб И. В. Священные лики цивилизаций. — К., 2001.

8. Гараджа В. И. Религиоведение: Учеб. пособие. — 2-е изд. — М., 1995.

9. Гараджа В. И. Социология религий: Учеб. пособие. — М., 1996.

10. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій.— К., 1994.

11. Гудіма А. М., Калінін Ю. А., Лубський В. І. Історія і теорія релігії та атеїзму. — К., 1991.

12. Иллюстрированная история религии: В 2 т. / Под ред. Д. П. Шантепи де ля Соссей. — М., 1992.

13. Ісіченко І., архиєп. Історія Христової Церкви в Україні. Конспект лекцій для студентів духовних шкіл. — X., 1999.

14. Ісіченко І., архиєп. Загальна церковна історія. — X., 2001.

15. История религии: Учеб. пособие / Под ред. А. Н. Типсиной. — СПб., 1997.

16. Історія релігії в Україні: Навч. посібник / За ред. А. М. Колодного і П. Л. Яроцького. — К., 1999.

17. Історія релігії в Україні: В 10 т. / Редкол.: А. М. Колодний (голова) та ін. — К., 1996-2002.

18. Калінін Ю. А; Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство. — 4-е вид., доп. — К., 1998.

19. Кимелев Ю. А. Философия религии. — М., 1998.

20. Классики мирового религиоведения: Антология. — М., 1996.

21. Концевич И. М. Православие и буддизм. — М., 1994.

22. Костенко А. А. Религиоведение: Консп. лекций. — X., 1996.

23. Крывелев И.А. История религии: Очерки: В 2 т. — М., 1988.

24. Кудрявцев В. В. Лекции по истории религии и свободомыслия. — Минск, 1997.

25. Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні; Курс лекцій. — Львів, 1995.

26. Лекции по религиоведению: Учеб. пособие / Под ред. И. Н. Яблокова.— М., 1998.

27. Лубський В. І. Релігієзнавство: Навч. посібник. — К., 1997.

28. Малерб М. Религии человечества. Миф, религия, культура / Пер. с фр. — М.-СПб., 1997.

29. Мень А. История религии: В 7 т. — М., 1990—1994.

30. Мень А. История религии: Учеб. пособие: В 2 кн. — М., 1997.

31. Мечковская Н. Б. Язык и религия: Лекции по философии и истории религий: Учеб. пособие для студентов вузов. — М., 1998.

32. Моця О. П., Ричка В. М. Київська Русь: від язичництва до християнства: Навч. посібник. — К., 1996.

33. Основы религиоведения: Учебник для вузов / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др. — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2000.

34. Основи релігієзнавства: Навч. посібник для вузів / О. Тарасова, О. Петуніна, А. Голозубов та ін. — X., 2000.

35. Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій: Навч. посібник для географ, і філософ, фак. вищих навч. закладів. — К., 1999.

36. Поликарпов В. С. История религий: Лекции и хрестоматия. — М., 1997.

37. Радугин А. А. Введение в религиоведение: Курс лекций. — 2-е изд. — М., 1999.

38. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С. А. Бублика. — 2-е вид. — К., 1998.

39. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. — К., 2000.

40. Релігієзнавство: Підручник / Є. К. Дулуман, М. М. Закович, М. Ф. Рибачук та ін; За ред. М. М. Заковича. — К., 2000.

41. Религиоведение: Хрестоматия [Для высш. учеб. заведений] / Авт.-сост. П. И. Костюкович. — Минск, 2000.

42. Религия в истории и культуре: Учебник для студентов вузов / Под ред. М. Г. Писманика. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2000.

43. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии: Учеб. пособие для вузов / Сост. В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. — М., 1996.

44. Религия. История и современность: Учебник для вузов / Под ред. Ш. М. Мунчаева. — М., 1997.

45. Росс Ф. Великие религии человечества / Пер. с англ. — М.— Ростов н/Д., 1999.

46. Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и психология религии. — Ростов н/Д, 1996.

47. Тараненко В. М. Религиоведение: Учеб.-справ, пособие. — X., 1999.

48. Тихонравов Ю. В. Религии мира: Учеб.-справ, пособие. — М., 1996.

49. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. — 4-е изд., испр. и доп.— М., 1986.

50. Торчинов Е. А. Религии мира: Опыт запредельного: Трансперсон. состояния и психотехника. — СПб., 1997.

51. Запад и Восток: традиции и современность: [Учеб. пособие для негуманит. спец.]. — М., 1993.

52. Тришин А. Ф. Мировые религии и религиозные памятники: Учеб. пособие. — М., 1997.

53. Угринович Д. М. Введение в религиоведение. — М., 1985.

54. Угринович Д. М. Психология религии. — М., 1986.

55. Щекин Г. В. Религии мира: Справ, -метод, пособие. — 2-е изд. — К., 1997.

56. Ходькова Л. П. Релігієзнавство: Навч. посібник. — Львів, 2000.

57. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения / Пер. с фр. — М., 1999.

58. Элиаде М. Трактат по истории религии: В 2 т./ Пер. с фр. — СПб., 1999.

59. Яблоков И. Н. Религиоведение: Учеб. пособие для вузов и словарь-минимум. — М., 1998.

 

Справочна література й словники

 

1. Библейская энциклопедия. — М., 1990.

2. Буддизм: Словарь. — М., 1992.

3. Геллей Г. Біблійний довідник: Короткий біблійний коментар/ Пер. з англ. — Торонто, 1985.

4. Губарева М. В.. Низовский А. Ю. Сто великих храмов мира. — М., 2000.

5. Иллюстрированная полная популярная библейская знпиклопедия: В 2 кн. — Репринт. изд. — М., 1992.

6. Ислам: Краткий справочник. — 2-е изд. — М., 1986.

7. Ислам: Энцикл. словарь. — М., 1991.

8. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. — М., 1996.

9. Иудаизм и христианство: Словарь. — М., 1995.

10. Календарь народных обычаев и обрядов. — К., 1993.

11. Капица Ф. С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: Справочник. — 2-е изд. — М., 2001.

12. Католицизм: Словарь. — М., 1991.

13. Кон-Шербок Д., Кон-Шербок А. Иудаизм и христианство: Словарь / Пер. с англ. — М., 1995.

14. Матвєєва Н. П., Голобородько А. Р. Святі і свята України: календар церковних свят і народних традицій: Словник-довідник. — К., 1995.

15. Новые религиозные культы, движения и организации в России: Словарь-справочник. — 2-е изд., доп. и перераб. — М., 1998.

16. Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого характера: Справочник. — 3-е изд., доп. и перераб. / Авт.-сост. И. Куликов. — М., 1999.

17. Персонажи славянской мифологии. Рисованный словарь. — К., 1994.

18. Покровский. Д. Л. Словарь церковных терминов. — М., 1995.

19. Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2 т. — Репринт. изд. — М., 1992.

20. Православие: Словарь. — М., 1989.

21. Протестантизм: Словарь. — М., 1990.

22. Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б. Лобовика. — К., 1996.

23. Религии мира: Справочник / Пер. с англ. — 2-е изд., перераб. — М., 1995.

24. Религии народов совр. России: Словарь: А–Я. — М., 1999.

25. Религиозные традиции мира: В 2 т./ Пер. с англ. — М., 1996.

26. Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России: Справочник. — М., 1996.

27. Робертсон Р. Восточные христианские церкви: Церк.-истор. справочник / Пер. с англ. — СПб., 1999.

28. Русский народный православный календарь: В 2 т. / Авт.-сост. В. В. Усов. — М., 1997.

29. Славянская мифология. Энцикл. словарь / Науч. ред. В. Я. Петрухин и др. — М., 1996.

30. Старообрядчество: Опыт энциклопедического словаря. — М., 1996.

31. Христианство: Словарь / Под ред. Л. Н. Митрохина. — М., 1994.

32. Христианство: Энцикл. словарь: В 3 т. — М., 1993—1995.

33. Шпажников Г. А. Религии стран Африки: Справочник.—2-е изд. —М., 1981.

34. Шпажников Г. А. Религии стран Западной Азии: Справочник. — М.,

1976.

З5. Шпажников Г. А. Религии стран Юго-Восточной Азии: Справочник. — М., 1980.

36. Энциклопедия для детей. — Т. 6. Ч. 1—2. — М., Аванта+, 1996.

 

 

 

 

3.2. Додаткова:

 

Додаткова література до розділів

 

До розділу «Релігія та релігіоведення»

 

1. Борунков Ю. Ф. Структура религиозного сознания. — М., 1971.

2. Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Работы М. Вебера по социологии религии и культуре. — Вып. 1. — М., 1991.

3. Добреньков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии. — М., 1989.

4. Дулуман Є. К. Релігія як соціально-історичний феномен. — К,, 1974

5. Иеромонах Серафим (Роуз), Душа после смерти. — М., 1991.

6. Капустин Н. С. Особенности эволюции религии. — М., 1984.

7. Кураев А. Традиция. Догмат. Обряд. — М., 1995.

8. Ламонт К. Иллюзия бессмертия / Пер. с англ. — 2-е изд. — М., 1984.

9. Левада Ю. Н. Социальная природа религии. — М., 1965.

10. Лобовик Б. А. Религиозное сознание и его особенности.— К., 1986.

11. Лукач Й. Пути богов: К типологии религии, предшествующих христианству / Пер. с венг. — М., 1984.

12. Москалец В. П. Религиозный культ: особенности функционирования и пути преодоления. — К., 1987.

13. Планк М. Религия и естествознание // Вопр. философии. — 1990. — № 8.

14. Рьюиз М. Наука и религия: по-прежнему война? // Вопр. философии. — 1991. — № 2.

15. Сухов А. Д. Религия как общественный феномен. — М., 1972.

16. Тэнасе А. Культура и религия / Пер. с англ. — М., 1977.

17. Эйнштейн А. Религия и наука // Собр. науч. трудов. — Т. 4. — М., 1967.

18. Яблоков И. Н. Религия: сущность и явление. — М., 1982.

19. Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. — М., 1985.

 

До розділу «Первісні форми релігії»

 

20. Анисимов А. Ф. Этапы развития первобытной религии. — М.–Л., 1962.

21. Арсеньев В. Р. Звери — боги — люди. — М., 1991.

22. Бросс Ш. Де О фетишизме / Пер. с фр. — М., 1973.

23. Березкин Ю. Е. Голос дьявола среди снегов и джунглей: Истоки древней религии. — Л., 1987.

24. Берндт Р. М., Берндт К. X. Мир первых австралийцев: [Сокр. пер. с англ.]. — М., 1981.

25. Бутикова М. С. Как возникла религия. — М., 1977.

26. Василов В. М. Избранники духов. — М., 1989.

27. Гэсо П. Д. Священный лес / Пер. с фр. — М., 1963.

28. Гитт В., Ванкайдн К. X. Если бы животные могли говорить / Пер. с нем.— Б/м., 1991.

29. Зыбковец В. Ф. О черной и белой магии. — М., 1965.

30. Итс Р. Шепот Земли и молчание Неба: Этнографические этюды о традиционных народных верованиях. — М , 1990

31. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении/ Пер. сфр. — М., 1994.

32. Леманн А. Иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до наших дней / Пер. с фр. — К , 1991.

33. Локвуд Д. Я — абориген / Пер. с англ. — М , 1971

34. Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев: [Сб / Сост. и общ. ред. И, Т. Карсавина]. — М., 1994.

35. Парнов Е. Н. Трон Люцифера. Критические очерки магии и оккультизма. — М., 1991.

36. Петров Н. Самовнушение в древности и сегодня. — М., 1983.

37. Тайлор Э. Первобытная культура / Пер. с англ. — М., 1989.

38. Те Ранги Хироа. Мореплаватели солнечного восхода / Пер. с англ. — 2-е изд. — М., 1959.

39. Теннер Д. Тридцать лет среди индейцев / Пер. с англ. — М., 1963.

40. Токарев С. А. Ранние формы религии. — М., 1990.

41. Фальк-Ренне А. Слева по борту — рай: Путешествие по следам «Баунти» / Пер. с дат. — М., 1980.

42. Фальк-Ренне А. Путешествие в каменный век / Пер. с дат. — М., 1985.

43. Фрэзер Дж, Золотая ветвь: исследование магии и религии / Пер. с англ.— 2-е изд. — М., 1986.

44. Уорсли П. Когда вострубит труба: Исследование культов Карго в Меланезии / Пер. с англ. — М., 1963.

45. Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии: Исслед., статьи, лекции. — Л., 1936.

46. Элиаде М. Шаманизм: Архаические техники экстаза / Пер. с фр. — М., 1999.

 

До розділу «Національно-державні релігіїї»

47. Абаев Н. В. Чань-буддизм и культурно психологические традиции в средневековом Китае. — Новосибирск, 1989.

48. Арутюнов С. А, Светлов Г. Е. Старые и новые боги Японии. — М., 1968.

49. Барац А. Лики Торы. — М., 1995.

50. Беленький М. С. Иудаизм. — М., 1974.

51. Берман В. И. Библейские смыслы / Пер. с англ. — М., 1997.

52. п'Битек О. Африканские традиционные религии. Религии Африки в освещении западных и африканских ученых/ Пер. с англ. — М., 1978.

53. Бойд Р. Т. Курганы, гробницы, сокровища. Иллюстрированное введение в библейскую археологию / Пер. с англ. — М., 1989.

54. Бонгард-Левин Г. М, Ильин Г. Ф. Индия в древности. — М., 1985.

55. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: Философия, наука, религия. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1993.

56. Боги, брахманы, люди. Четыре тысячи лет индуизма / Пер. с чеш. — М., 1969.

57. Бромберг Я. А. Евреи и Евразия. — М., 2002.

58. Бубер М. Еврейство и человечество // Искусство кино. — 1992. -— № 5.

59. Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. — М., 1970.

60. Введение в изучение Ганчжура и Данчжура: Ист.-библиогр. очерк. — Новосибирск, 1989.

61. Гусева И. Р. Джайнизм. — М., 1968.

62. Гусева И. Р. Индуизм. — М., 1977.

63. Дандекар Р. Н. От вед к индуизму. — М., 1992.

64. Дао и даосизм в Китае: Сб. статей — М., 1982.

65. Донин Х. Быть евреем. — Ростов н/Д, 1999.

66. Донини А. Люди, идолы и боги: Очерки по истории религии / Пер. с итал. — 2 е изд., доп. — М., 1966

67. Древо индуизма: Матер. и исслед — М., 1999.

68. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Пер. с фр. — М., 1986.

69. Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия. — СПб., 1993.

70. Игнатович А. Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. — М., 1988.

71. Игнатович А. Н., Светлов Л. Е. Лотос и политика: Необуддийские движения в общественной жизни Японии. — М., 1989.

72. Индуизм сегодня: Сб. статей. — М., 1996.

73. Индуизм: традиции и современность: Сб. статей. — М., 1985.

74. История таджикского народа. — Т. 1. С древнейших времен до V в. н.э. — М., 1963.

75. Оля Б. Боги Тропической Африки / Пер. с чеш. — М., 1976.

76. Каниткар (Хемант) В. П., Оуэн Коул У. Индуизм / Пер. с англ. — М., 1999.

77. Клюев Б. И. Гуру, «богочеловеки» и «сверхлюди» // Индия: религия в политике и общественном сознании: Сб. статей. — М., 1991.

78. Конфуцианство в Китае: Проблемы теории и практики: Сб. статей. — М., 1982.

79. Корнев В. И Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии. — М., 1978.

80. Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. — М., 1976.

81. Кун Н. А. Боги Древней Греции. — М., 1992.

82. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. — М., 1989.

83. Лаврецкий Н. Р. Боги в тропиках. — М., 1967.

84. Нараян Р. К. Боги, демоны и другие / Пер. с яп. — М., 1974.

85. Немировский А. И. Мифы и легенды Древнего Востока. — М., 1994.

86. Нильсон М. П. Греческая народная религия / Пер. с англ. — СПб., 1998.

87. Павлова О. И. Амон Фиванский. Ранняя история культа (V—ХVІІ династии). — М., 1984.

88. Пандей Р. Б. Древнеиндийские домашние обряды / Пер. с англ. — М., 1982.

89. Парнов Е. И. Боги лотоса. — М., 1980.

90. Перепелкин Ю. Я. Переворот Амен-Хопта IV. — М., 1967.

91. Пилкингтон С. М. Иудаизм / Пер. с англ. — М., 1998.

92. Пименов А. В. Возвращение к Дхарме. — М., 1998.

93. Происхождение богов / Под ред. И. Шталь. — М., 1990.

94. Рак И. В. Мифы Древнего Египта. — СПб., 1993.

95. Религия и атеизм в Индии: Сб. статей. — М., 1973.

96. Рыбаков Р. Б. Индуизм: Космическая Дхарма // Наука и религия. — 1997. — № 6, 7.

97. Светлов Г. Е. Путь богов. — М., 1982.

98. Традиционные и синкретические религии Африки / Б. И. Шаревская, Ю. М. Кобищнов, К. А. Мелик-Симонян и др. — М., 1986.

99. Телушкин Й. Еврейский мир/ Пер. с англ. — М., 1992.

100. Церен Э. Лунный бог / Пер. с нем. — М., 1976.

101. Шаревская Б. И. Старые и новые религии тропической и южной Африки. — М., 1964.

102. Шифман И. Ш. Ветхий Завет и его мир — М., 1987.

103. Шифман И. Ш. Пятикнижие Моисеево. — М., 1993.

104. Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете / Пер. с англ. — М., 1980.

105. Этика и ритуал в традиционном Китае: Сб. статей — М., 1988.

106. Юрлова Е. С. «Неприкасаемые» в Индии. — М., 1989.

 

До розділу «Буддизм як світова релігія»

107. Асвагоша. Будда. — М., 1913 (переизд. — М., 1990).

108. Берзин А. Тибетский буддизм: история и перспективы развития. — М., 1992.

109. Введение в буддизм. — СПб., 1999.

110. Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока: Сб статей. — Новосибирск, 1986.

111. Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока: Сб. статей. — Новосибирск, 1990.

112. Буддизм: Четыре благородных истины [Сб. / Сост. Я. Боцман]. — М.–X., 2001.

113. Буддийский взгляд на мир / В. И. Рудой, Е. П. Островская, А. Б. Островский и др. — СПб., 1994.

114. Виноградова А. Буддизм: история и культура. — М., 1989.

115. Дюмулен Г. История дззн-буддизма. Индия и Китай / Пер. с фр. — СПб., 1994.

116. Жуковская И. Л. Ламаизм и ранние формы религии. — М., 1977.

117. Игнатович А. Н. Буддизм в Японии: Очерки ранней истории. — М., 1984.

118. Клайв Э. Буддизм / Пер. с англ. — М., 1999.

119. Кочетов А. Н. Буддизм. — 2-е изд. — М., 1986.

120. Кочетов А. Ламаизм. — М., 1978.

121. Ольденбург С. Ф.. Жизнь Будды, индийского учителя жизни // Наука и религия. — 1990. — № 1, 2.

122. Ольденбург С. Ф. Культура Индии. — М., 1991.

123. Пишель Р. Будда, его жизнь и учение / Пер. с фр. — М., 1991.

124. Радхакришнан С. Индийская философия. — Т. 1. — М., 1959.

125. Розенберг О. О. Труды по буддизму. — М., 1991.

126. Улиг Г. Будда: [Жизненный путь Будды, его учение, буддизм и его основные направления, о современном этапе развития этого религиозного движения] / Пер. с нем. — Ростов н/Д., 1998.

127. Цыбиков Г. Ц. Избр. труды: В 2 т. — Новосибирск, 1991.

128. Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. — М., 1988.

 

До розділу «Виникнення християнства»

129. Амусин И. Д. Происхождение Библии — М., 1964.

130. Донини А. У истоков христианства: (От зарождения до Юстиниана) / Пер с итал. — 2-е изд. — М., 1989.

131. Кубланов М. М. Новый Завет: Поиски и находки. — М., 1986.

132. Кубланов М. М. Возникновение христианства. Эпохи. Идеи. Искания. М., 1974.

133. Кубланов М. М. Иисус Христос — бог, человек, миф? — М., 1978.

134. Болотов И. А. Лекции по истории древней церкви — М., 1995.

135. Каждан А. П. От Христа к Константину. — М., 1965

136. Каутский К. Происхождение христианства / Пер. с нем. — М., 1990.

137. Козик П. 3. Раннее христианство. — К., 1987.

138. Ковалев С. И. Основные вопросы происхождения христианства. — М.–Л , 1969.

139. Косидовский 3. Библейские сказания. Сказания евангелистов / Пер с пол.— М., 1990.

140. Мак-Дауэлл М. Неоспоримые свидетельства / Пер. с англ. — М., 1992.

141. Нильсон С. Завет в крови Иисуса. Красная нить Библии / Пер. с англ — М., 1990.

142. Ранович А. Б. О раннем христианстве. — М., 1958.

143. Ренан Э. Евангелия. Второе поколение христианства / Пер. с фр. — М., 1991.

144. Ренан Э. Жизнь Иисуса / Пер. с фр. — М., 1991.

145. Свенцицкая И. С. Апокрифические Евангелия. — М., 1996.

146. Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. — М., 1987.

147. Штраус Д. Ф. Жизнь Иисуса / Пер. с нем. — М., 1992.

 

До розділу «Еволюція християнства»

148. Белов А. В. Адвентизм. — М., 1968.

149. Бессонов М. Н. Православие в наши дни. — М., 1990.

150. Булгаков С. В. Православие: Очерки православной церкви. — М., 1991.

151. Булгаков С. В. Православные праздники и посты. Богослужение. Требы. Расколы, ереси, секты. — М., 1994.

152. Васильев Г. А., Коломийцев А. Е. Неопротестантизм. — М., 1990.

153. Вейш Я. Я. Религия и церковь в Англии. — М., 1976.

154. Гараджа В. И. Протестантизм. — М., 1971.

155. Гече Г. Библейские истории / Пер с англ. — М., 1991.

156. Гергей Е. История папства / Пер. с венг — М., 1996.

157. Гордиенко Н. С. Современное русское православие. — Л., 1987.

158. Горський В. Л. Адвентизм: історія і сучасність — К., 1987.

159. Григулевич И. Г. Папство: XX столетие. — М., 1978.

160. Григулевич И. Г. Инквизиция. — 3-є изд. — М., 1985.

161. Девятова С. В. Современное христианство и наука. — М., 1994.

162. Жосан Г. П. Адвентизм и второе пришествие — Кишинев, 1984.

163. Ипатов А. Н. Меннонисты. — М., 1978.

164. Как возникла Библия. — М., 1992.

165. Карташев А. В. Вселенские соборы. — М., 1994.

166. Карташев А. В. История русской церкви: В 2 т. — М., 1993.

167. Катунский А. Старообрядчество. — М., 1972.

168. Ковальский Я. В. Папы и папство / Пер. с пол. — М., 1991.

169. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. — М., 1994.

170. Ляпина Г. С. Баптизм, иллюзии и реальность. — М., 1977.

171. Лозинский С. Г. История папства. — 3-е изд. — М., 1986.

172. Мельник В. И. Эволюция современного пятидесятничества. — Л , 1985.

173. Мень А. Православное богослужение. Таинство, слово, обряд.—М., 1991.

174. Мец И. Б. Будущее христианства // Вопр. философии. — 1990. — № 9.

175. Митрохин Л. Н. Баптизм. — М., 1974.

176. Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (Философско-социологические очерки). — СПб , 1997.

 

 

 

 

4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Семінар: «Походження і розвиток релігійних уявлень»

1. Основні типи наукових та богословських теорій походження релігії. Міфологічна, соціологічна, функціональна та еволюційна школи про виникнення та ранні форми релігії.

2. Загальна характеристика суспільної свідомості первісного суспільства: синкретизм, міфомислення, уособлення.

3. Форми вірувань первісного суспільства:

• фетишизм

• тотемізм

• анімізм

• магія

• шаманізм

4. Історичний характер релігії. Причини виникнення.

5. Історичні типи релігії:

• автохтонні

• національні

• світові

6. Структура релігії.

7. Функції релігії.

 

 

Література

Див. відповідні розділи у посібниках, рекомендованих до курсу в цілому.

1. Бирлайн Дж. Параллельная мифология. — М., 1997.

2. Кабо В.Р. Первоначальные формы религии.// Религии мира. — М.,1986-1987.-С. 136-155.

3. Капустин Н. Особенности зволюции религии. — М., 1984.

4. Классики мирового религиоведения. Антология. — М., 1996.

5. Крывелев И.А. История религии. — Т. 1.-М., 1975.-С. 8-51.

6. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. — М., 1998.

7. Религиозные верования. Свод зтнографических понятий и терминов. — М., 1993.

8. Тейлор 3. Первобытная культура. — М., 1989.

9. Токарев С.А. Ранние формы религии. — М., 1989.

10. Фрезер Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии. — М., 1976.

11. Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения. — М.,1999.

12. Элиаде М. Космос и история. — М., 1987.

13. Элиаде М. Священное и мирское. -М., 1994.

14.Элиаде М. Священные тексти народов мира. — М., 1998.

 

Семінар: «Християнство: витоки і еволюція»

 

1. Соціально-економічні, політичні умови формування християнства.

2. Ідейні джерела християнського вірування.

3. Біблія як священна книга християнства. Формування, структура та основний зміст Нового Заповіту.

4. Формування церковної організації.

5. Перетворення християнства на державну, панівну релігію Римської імперії.

6. Розколи, формування догматики, культу, собори.

 

 

Література

1. Аверинцев С. С. Софія-Логос. Словник. — К.: Дух і літера, 1999.

2. Амусин И. Д. Кумранская община. — М., Наука, 1983.

3. Апокрифы древних христиан. — М., 1989.

4. Біблія.

5. Головащенко С. І. Історія християнства. Курс лекцій. Навч. посібник. — К.: Либідь, 1999. — 352 с.

6. Головащенко С. І. Біблієзнавство. Вступний курс. Навч. посібник. — К.: Либідь, 2001. — 496 с.

7. Деревенский Б. Г. Иисус Христос в документах истории. — СПб.: Алетейя, 2000. — 574 с.

8. Карташов А.В. Вселенские соборы. — М., 1994.

9. Крьывелев И.А. Библия: историко-критический анализ. — М.: Политиздат, 1982.

10. Кубланов М.М. Происхождение христианства. — М., 1974.

11. Мессорі В. Гіпотези про Ісуса. — Львів: Свічадо, 1998.

12. Ранович А. В. Первоисточники по истории раннего христианства.

Античные критики христианства. — М., 1997.

13. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. — М.:

Политиздат, 1987.

14. Тристан Аннаньель. Христианство: догмы и ереси. Компактэнциклопедия. — СПб.: Академический проект, 1997.

15. Христианство.// Энциклопедический словарь. — В 3-х т. — М., 1993.

 

Семінар: «Православ'я: історія, віровчення, обрядовість»

1. Історичні умови і наслідки офіційного розколу в християнстві 1054 року.

2. Особливості католицької догматики і культу.

3. Помісні (автокефальні) православні церкви.

4. Унії Римо-Католицької церкви з православними церквами.

5. Запровадження християнства на Русі.

6. Православ'я в Україні-Русі до середини XVII століття.

 

 

Література

1. «Крещение Руси» в трудах русских и советских историков. — М., 1988.

2. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. — К., 1988.

3. Булгаков С. Н. Православньые праздники и посты. Богослужение. Требы. Расколы, ереси, секты. — М., 1994.

4. Вильгельм де Фрис. Православне и католичество: противопо-ложность или взаимопонимание. — Брюссель, 1992.

5. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства.// Історія релігії в Україні. — Т. 1. — К., 1996.

6. Красаченко В. С. Україна на сторінках святого письма ті витяги з першоджерел, що засвідчують процес поширення християнства на теренах України від апостола Андрія до князя Володимира. — К.: Наукова думка, 2000. — С. 486.

7. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. — К., 1997.

8. Старообрядчество. Опыт энциклопедического словаря. — М., 1996.

9.Українське православ'я.// Історія релігії в Україні. — Т. 2. — К., 1997.

 

Семінар: «Протестантизм: історія, віровчення, обрядовість»

1. Історичні умови виникнення раннього протестантизму:

• лютеранство

• кальвінізм

• англіканство

• анабаптизм.

2. Пізній протестантизм, особливості догматики, культу, організації:

• баптизм

• адвентизм                         

• п'ятидесятництво

• свідки Єгови.

 

Література       

1. Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.         

2. Гараджа В.И. Протестантизм. — М., 1971.

3. Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России. — М., 1965.

4. Мартин Лютер. Избранные произведения. — СПб, 1994.

5. Очерки истории западного протестантизма. — М., 1995

6. Протестантизм. Словарь. — М., 1990.

7. Работы М.Вебера по социологии религии и идеологии. — М., 1985.

8.Ян Гус, Мартин Лютер, Жан Кальвин, Торквемада, Лойола. — М, 1995.

 

Семінар: «Сучасні новітні релігійні течії »

1. Причини виникнення новітніх релігій.     

2. Основні ознаки та класифікації новітніх релігійних рухів.

3. Особливості розповсюдження нетрадиційної релігійності в Україні. У4.

4. Історія, догматика, обрядовість:

• Міжнародне товариство свідомості Крішни;

• Дзен-буддизм;

• Церква єднання;

• Велике біле братство;

• Неоязичництво (рідновірство)

 

Література

1. Митрохин Л. Н. Религии «Нового века». — М., 1985.

2. Баркер Л. Новые религиозные движения. — СПб., 1997.

3. Петрик В. М., Ліхтенштейн Є. В. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України: монографія. Навч. посібник. — К.: Вид-во Європейського університету, 2002. — 33 с.

4. Єленський В. Біле братство як підручник соціології релігії.// Людина і світ, 1997. — № 5–6.

5. Филіпович Л. О. Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади). — К.: Наукова думка. — 2000. — 132 с.

5. Слівінський П. И. Релігійний вінегрет. Кілька слів про нові релігійні і парарелігійні форми. — Львів, 1999.

6. Історія релігії в Україні. Бібліографія — Київ: Знання, 1999. — С. 627 — 654.

7. Оккультные силы СССР. — СПб, 1998.

8. Дзэн-буддизм. Судзуки Д. Основи Дзэн-буддизма. Кацуки С. Практика Дзэн. — Бишкек, 1993.

9. Ткачева А. А. «Новые религии» Востока. — М., 1991.

10. Лев Конрад. О «ведьмах» и охотниках за ведьмами. Мунисты и свобода вероисповедания. — М., 1995.

11. Бог и мы. Учение преподобного Муна. — М., 1992.

12. Новітні релігії в сучасній Україні. Збірник матеріалів. — К., 2000.

13. Новітні та нетрадіційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України: Монографія ( Навч. посібник). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 331 с.

 

Семінар: «Релігія в Україні: історія і сучасність»

 

1. Дохристиянські вірування давніх слов'ян.

2. Середньовічне християнство.

3. Українське православ'я під владою Московської патріархії.

4. Спроби українізації та автокефалії православної церкви в Україні (20 -30-ті роки XX).

5. Сучасна географія релігій в Україні.

6. Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні:

• розколи в православ'ї, шляхи об'єднання;

• пізній протестантизм;

• іслам на українських землях:

• взаємовідносини між традиційною релігійністю і новими релігійними рухами;

• іудаїзм після унезалежнення України.

 

Література

1. Грушевський М. С. Духовна України. Збірка творів. — К, 1994.

2. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. — К, 1999.

3. Кривошеев Ю. В. Религия восточніх славян накануне «Крещения Руси». — Л., 1988.

4. Православ'я в Україні./ Історія релігії в Україні. — Т. 3. — К., 1993.

5. Рыбаков Б. А. Язичество Древней Руси. — М, 1983.

6. Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. — К. 1998. — 158 с.

7. Католицизм, історія релігії в Україні. — Т. 4. — К., 2001. — 598 с.

8. Протестантизм. Історія релігії в Україні. — Т. 5. — К. 2002. — 424 с.

 

Семінар: «Релігія, політика, право в сучасній Україні»

1. Історія державно-церковних відносин за часів царату.

2. Політика КПРС і радянської держави стосовно релігії, церкви, віруючих.

3. Демократичні принципи українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

4. Міжнародні правові акти, що забезпечують юридичні гарантії свободи совісті.

 

Література

1. Права человека и религия: Хрестоматия. — М.: Библейско-богословский ин-тут Св. ап. Андрея, 2001. — 496 с.

2. Бабій М. Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. — К, 1994.                                  

3. Берман Г. Ю. Вера и закон: примиренне права и религии. — М., 1999.

4. Журне Ш. Христианские требования о политике. — К, 1998.

5. Клочков В.В. Религия, государство, право. — М., 1978.

6. Конституція України. — статті 3, 11, 15, 23, 34, 35, 37, 55, 92.

7. Людина і світ. — 1998 — 2002. Часопис, (регулярно висвітлює актуальні проблеми політики і права щодо релігійних відносин в Україні та світі).

8. Про альтернативну (невійськову) службу. Закон України від 12. 12. 91.

9. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.91.// Відомості Верховної Ради України. — 1994, № 13.

10. Религия и права человека. На пути к свободе совести. — М., 1996.

11. Релігія і політика в сучасній Україні / за ред. І. Ф. Кираса. — К., 2000. 

12. Савельев В. И. Свобода совести: история и теория.

13. Правові основи свободи совісті і релігії та релігійних організацій: Міжнародні ті українські правові документи. — К., 2002. — С. 119.

14. Еленський В. Є. Релігія після комунізму (Україна у східноєвропейському контексті). — Київський нац. пед. ун-тет, 2002. — 420 с.

 

Семінар: «Глобальні проблеми сучасності і релігія. Конвергентні процеси у релігійному житті другої половини XX століття»

1. Глобальні проблеми та участь в їх вирішенні релігійних організацій:

• розуміння на теологічному рівні;

• форми взаємодії, співпраці з іншими організаціями.

2. Оновлення морально-етичних вчень сучасних релігій.

3. Актуальні етичні проблеми і ставлення до них релігійних організацій (клонування людини, евтаназія, сексуальні меншини та ін.)

4. Сучасні конвергентні процеси в релігійному житті суспільства.

5. Прогнози розвитку релігії в Україні в контексті релігійних процесів у світі.

Література

1. Богословие после Освенцима и его связь с богословием после ГУЛАГа:

следствие и выводы. — СПб., 1998.

2. Диа-Логос: религия и общество. Альманах.1998-1999, 2000-2001.

3. Каушанский П.Л. Религия и грозящая катастрофа. Проблема единения религий перед лицом глобальных угроз современности. — СПб, 1994.

4. Ответственность человека перед лицом Творения. — М, 1998.

5. Социально-политическое измерение христианства. — М, 1994.

6. Ткачева А. А. Индуистские мистические организации и диалог культур. — М., 1989.

7. Фрай Хелен П. Христианско-иудейский диалог. — М, 1998.

8. Харви Кокс. Мирской град. Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. — М, 1995.

9. Християнство: контекст світової історії і культури. — К., 2000.

10. Юраш А. Українські церкви: в центр чи на узбіччя світових екуменічних процесів?// Людина і світ, 1999. — № 10.

 

5. Питання для повторення курсу.

 

 

1.      Основні типи наукових та богословських теорій походження релігії.

2.      Міфологічна, соціальна, функціональна та еволюційна школи про виникнення та ранні форми ралігії.

3.       Загальна характеристика суспільства свідомості первісного суспільства: синкретизм, міфомислення, уособлення.

4.       Форми вірувань первісного суспільства:  фетишизм

5.      Форми вірувань первісного суспільства:  тотемізм

6.       Форми вірувань первісного суспільства:   анімізм

7.       Форми вірувань первісного суспільства:  магія

8.      Форми вірувань первісного суспільства:   шаманізм

9.      Історичний характер релігії. Причини виникнення.

10.   Історичні типи релігії: автохтонні

11.  Історичні типи релігії: національні

12.   Історичні типи релігії:  світові

13.  Структура релігії як соціального феномена.

14.   Функції релігії як соціального феномена.

15.   Соціально-економічні, політичні умови формування християнства.

16.   Ідейні джерела християнського вірування.

17.   Біблія як священна книга християнства.

18.  Формування, структура та основний зміст Нового Заповіту.

19.   Формування християнської організації.

20.   Перетворення християнства на державну, панівну релігію Римської імперії.

21.   Розколи, формування догматики, культу, собори в християнстві.

22.   Історичні умови і наслідки офіційного розколу в християнстві 1054 року.

23.   Особливості католицької догматики і культу.

24.   Оновлення католицизму у ІІ половині ХХ ст.

25.   Помісні (автокефальні) православні церкви.

26.   Унії Римо-Католицької церкви з православними церквами.

27.   Запровадження християнства на Русі.

28.   Православ'я в Україні-Русі до середини XVII століття.

29.   Історичне підгрунтя Брестської унії, її вплив на подальшій розвиток релігійного життя України.

30.   Історичні умови виникнення раннього протестантизму: лютеранство

31.  Історичні умови виникнення раннього протестантизму: кальвінізм

32.  Історичні умови виникнення раннього протестантизму: англіканство

33.   Пізній протестантизм, особливості догматики, культу, організації

34.   Баптизм, особливості догматики, культу, організації.

35.   Адвентизм, особливості догматики, культу, організації.                         

36.   П’ятидесятництво, особливості догматики, культу, організації.

37.   Свідки Єгови, особливості догматики, культу, організації.

38.   Умови виникнення нетрадиційних релігій.     

39.   Основні ознаки та класифікації новітніх релігійних рухів.

40.   Особливості розповсюдження нетрадиційної релігійності в Україні.

41.   Міжнародне товариство свідомості Крішни, історія, догматика, обрядовість.

42.   Дзен-буддизм, історія, догматика, обрядовість.

43.   Церква єднання, історія, догматика, обрядовість.

44.   Велике біле братство, історія, догматика, обрядовість.

45.   Неоязичництво (рідновірство), історія, догматика, обрядовість.

46.   Дохристиянські вірування давніх слов'ян.

47.   Середньовічне християнство в Україні.

48.   Українське православ’я під владою Московської патріархії.

49.   Спроби українізації та автокефалії православної церкви в Україні (20 -30-ті роки XX).

50.   Сучасна географія релігій в Україні.

51.   Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні: розколи в українському православ’ї, спроби об’єднання

52.  Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні: пізній протестантизм в історії і сучасній Україні;

53.  Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні:іслам на українських землях;

54.  Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні: взаємовідносини між традиційною релігійністю і новими релігійними рухами;

55.  Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні: іудаїзм після унезалежнення України.

56.   Історія державно-церковних відносин за часів царату.

57.   Політика КПРС і радянської держави стосовно релігії, церкви, віруючих.

58.   Демократичні принципи українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

59.   Міжнародні правові акти, що забезпечують юридичні гарантії свободи совісті.

60.   Іслам: історія, вірування, обрядовість.

61.   Буддизм: історія, вірування, обрядовість.

62.   Глобальні проблеми сучасності і релігії.

63.  Етика і релігія.

 

 

 6. РОЗПОДІЛ   БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ  СТУДЕНТАМ:

 

 

Змістові модулі

 

Усього

балів за теми

Усього балів

за модулі

Змістовий модуль I

 

 

0 - 20

 

Тема 1

 

 

 

Тема 2

 

 

 

Тема 3

 

 

Тема 4

 

 

Змістовий модуль ІІ

 

 

0 - 30

 

Тема 5

 

 

 

Тема 6

 

 

 

Тема 7

 

 

Тема 8

 

 

Тема 9

 

 

Тема 10

 

 

Тема 11

 

 

Тема 12

 

 

Змістовий модуль ІІІ

 

 

0 - 20

 

Тема 13

 

 

 

 

Тема 14

 

 

 

 

Тема 15

 

 

 

Тема 16

 

 

Підсумкове оцінювання

 

 

0 - 30

 

 

7. Методи навчання:

Робота в Інтернет

 

8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Поточне тестування.

 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Нормативні документи;  ілюстративні матеріали, методичні розробки до курсу

 

10. Ресурси:

 

Нормативна база, джерела Інтернет, адреси  електронних бібліотек, матеріали на сайті факультету.

 

11. Додатки

Зразки методичних рекомендацій, задач, роздатнього матеріалу, тестів, тематика рефератів, контрольні завдання для студентів-заочників.

Тематика рефератів:

 

 

1.      Міфологічна теорія походження релігії (Ф. Мюллер)

2.      Анімістична теорія (Е. Тейлор, Г. Спенсер, Г. Кунов)

3.      Аніматизм — теорія, яку розробляли видатні етнографи В.Г.Богомаз, Л.Я.Штенберг.

4.      Концепція преанімізму (Р. Маррет, Л. Леві-Брюль)

5.      Преанімізм у творах французького соціолога Е. Дюркгейма.

6.      Магічна теорія Д.Фрезера.

7.      Психологічна теорія З. Фрейда.

8.      Прамонотеїстична концепція (Патер Шмідт, Е. Ленг)

9.      Значення кумранських знахідок для вивчення історії раннього християнства.

10.  Вплив гностицизму на формування християнського світорозуміння.

11.  Гіпотези про Ісуса.

12.  Апокрифічні свідоцтва про раннє християнство.

13.  Особливості давньоруського християнства.

14.  Підготовка Берестейської унії та її наслідки

15.  Культурно-просвітницька діяльність П.Могили.

16.  Обрядовість сучасного православ'я.

17.  Особливості протестантської етики.

18.  Особливості поширення реформаційних ідей в Речі Посполитій, течії українського реформаційного руху.

19.  Євангельсько-баптистський рух в Україні (XIX — початок XX ст.)

20.  Мартін Лютер і Еразм Ротердамський про «свободу волі».

21.  . Езотеричні об'єднання, що виникли на межі XIX — XX ст.: теософія; антропософія; вчення Гурджиєва.

22.  Всесвітня віра Бахаї.

23.  Братство Грааля.

24.  Саєнтологічні (наукологічні) рухи.

25.  Православні монастирі та їхня роль у духовній культурі України.

26.  Масонство в Україні.

27.  Становлення греко-католицизму як чинника національного пробудження.

28.  Релігійне життя української діаспорі.

29.  Мормони в Україні.

30.  Історичні аспекти розвитку свободи совісті як категорії права.

31.  Альтернативна військова служба в сучасній Україні.

32.  Закон США «Акт о міжнародній релігійній свободі» 1998.

33.  Зміст глобальної етики.

34.  Сучасний екуменічний рух: завдання і проблеми.

35.  Американський вплив на релігійне життя світу в повоєнні роки.

                                                   

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ВСІХ РОЗДІЛІВ ***

1. Яка зі складових частин релігії є основної:

а) релігійна свідомість,

в) культ,

г) організація.

2. Найпошіренною назвою релігійної організації в соціології є:

а) община,

б) церква,

в) деномінація.

3. Одним із ведучих представників біологічного і психологічного підходу до релігії є:

а) 3. Фрейд,

б) М. Вебер,

в) Л. Фейєрбах.

4. Одним із ведучих представників етнологічного підходу до релігії є:

а) Ф. Енгельс,

б) У. Джеймс,

в) Э. Тайлор.

5. Одним із ведучих представників соціологічного підходу до релігії є:

а) 3. Фрейд,

б) М. Вебер,

в) В. І. Ленін.

6. Тотемізм — це:

а) віра в існування душі і духів,

б) віра в деяку надприродну силу, що править світом,

в) віра в надприродну кревність людей із тваринними і рослинами.

7. Фетишизм — це:

а) віра в надприродну кревність людей із тваринними і рослинами,

б) віра в надприродні можливості матеріальних предметів,

в) система заборон.

8. Анімізм — це:

а) віра в існування душі і духів,

б) поклоніння мертвим предкам,

в) віра в надприродну кревність людей із тваринними і рослинами.

9. Ініціації — це:

а) обряди присвяти «у доросле життя»,

б) система заборон,

в) різновид магічних дій.

10. Камлання у шаманізмі — це:

а) обряди викликання духів,

б) обряди вигнання злих духів,

в) екстатичний танець-подорож у світ духів.

11. Політеїзм — це:

а) віра в духів,

б) віра в єдиного бога,

в) віра в багатьох богів.

12. Монотеїзм — це:

а) віра в єдиного бога,

б) віра в споконвічну боротьбу доброго і злого,

в) віра в багатьох богів.

13. Світові релігії — це:

а) буддизм, християнство, іслам,

б) християнство й іслам,

в) індуїзм, християнство, іслам.

14. Політеїзм існує переважно:

а) у первісних релігіях,

б) у національно державних релігіях,

в) у світових релігіях.

15. Монотеїзм виник у:

а) національно-державних релігіях,

б) світових релігіях,

в) нетрадиційних релігіях.

16. Духівництво як особлива соціальна група виникнула в:

а) первісних релігіях,

б) національно-державних релігіях,

в) світових релігіях.

17. Священним Писанням іудеїв є:

а) Танах-Талмуд,

б) Ґенеза,

в) Старий Заповіт.

18. Бог ізраїльського народу:

а) Амон-Ра,

б) Ахурамазда,

в) Яхве.

19. Десять заповідей були даровані:

а) Аврааму,

б) Мойсеєві,

в) Христу.

20. Основним релігійним обрядом древніх іудеїв було:

а) воскуріння фіміаму,

б) регулярна Молитва,

в) жертвопринесення.

21. Синагога — це:

а) «дім молитви»,

б) місце для жертвопринесення,

в) релігійна школа.

22. Перший Храм у Єрусалимі був збудований:

а) Мойсеєм,

б) Давидом,

в) Соломоном.

23. Субота для іудеїв:

а) день відпочинку,

б) святковий день,

в) вихідний день.

24. Три верховних божества в індуїзмі:

а) Брахма, Вішну, Шива,

б) Брахма, Вішну, Крішна,

в) Вішну, Кали, Шива.

 

 

25. Священні тексти в індуїзмі:

а) Пурани,

б) Веди,

в) Аран’яки.

26. Карма — це:

а) вчення про переселення душ,

б) закон морального воздаяння,

в) ілюзія.

27. Жерці в індуїзмі — це:

а) шудри,

б) кшатрії,

в) брахмани.

28. Основний похоронний обряд в індуїзмі:

а) трупоспалювання,

б) закопування в землю,

в) водяне поховання.

29. Священні тексти в зороастризмі — це:

а) Яшти,

б) Авеста,

в) Видевдата.

30. Характерною рисою віровчення зороастризму є:

а) вчення про мирне співіснування доброго і злого початку,

б) вчення про протиборство доброго і злого початку,

в) вчення про єдність доброго і злого початків.

31. Зороастрийці вклоняються:

а) вогню,

б) воді,

в) небу.

32. Зороастрийці своїх мертвих:

а) закопують у землю,

б) спалюють.

в) поміщають в особливі «вежі мовчання».

33. Священним Писанням у буддизмі є:

а) Трипитака,

б) Триратна,

в) Тримурті.

34. Буддизм виник у:

а) середині I тис. до н.е.,

б) середині II тис. н.е.,

в) на рубежі I тис. до н.е. — I тис. н.е.

35. У буддизмі нараховується:

а) чотири шляхетні істини,

б) три шляхетні істини,

в) вісім шляхетних істин.

36. Серединний шлях у буддизмі — це шлях між:

а) помірністю і надмірностями,

б) порятунком, доступним для усіх віруючих, і порятунком для деяких обраних,

в) між вузьким та широким шляхами.

37. Серединний шлях звільнення від страждань нараховує:

а) вісім ступенів,

б) сім ступенів,

в) дванадцять ступенів.

38. Основний принцип буддійської етики:

а) не завдавай шкоди тваринам,

б) не завдавай шкоди всьому живому.

в) не вбий!

39. Основними напрямками в буддизмі є:

а) тхеравада і махаяна,

б) шиїзм і суннизм,

в) хінаяна і махаяна.

40. Далай-лама — це:

а) верховний релігійний керівник усіх буддистів,

б) верховний релігійний керівник тибетських буддистів,

в) почесний титул для буддійського ченця.

41. Протягом  XX в. кількість буддистів:

а) збільшилась,

б) зменшилась,

в) залишилась на колишньому рівні.

42. Священним Писанням у християнстві є:

а) Старий Заповіт,

б) Новий Заповіт,

в) Біблія, що включає Старий і Новий Заповіти.

43. Християнство виникло:

а) у II в. н.е.,

б) у I в. до н.е.,

в) у I в. н. э.

44. Християнство виникло:

а) у Візантійському імперії,

б) у Римській імперії,

в) в імперії Олександра Македонського.

45. Христос у перекладі з грецького:

а) Посланник,

б) Помазаник Божий,

в) Пророк.

46. Розкол у християнстві на католиків і православних відбувся:

а) у 1154 р.,

б) у 1054 р.,

в) у 954 р.

47. Протестантизм виник:

а) у XVI в.,

б) у XVII в.,

 в) у XV в.

48. Основоположником протестантизму в Німеччині є:

а) Ульріх Цвінглі,

б) Жан Кальвін,

в) Мартін Лютер.

49. Символ віри в християнстві складається з:

а) дванадцятьох членів,

б) семи членів,

в) дев'ятьох членів.

 

 

50. Християнський символ віри був прийнятий:

а) на Соборах у Никеї (325 р.) і Константинополі (381 р.),

б) на Соборі в Константинополі (680 р.),

в) на Соборі в Никеї (787 р.).

51. У православному християнстві таїнств:

а) сім,

б) шість,

в) два.

52. Православний храм складається з:

а) вівтаря, храму, притвору,

б) вівтаря, бокового вівтаря, іконостаса,

в) жертовника, престолу і паперті.

53. Ступенями священства в православ'ї і католицизмі є:

а) диякони, ченці, священики,

б) священики, єпископи, митрополити,

в) диякони, священики, єпископи.

54. Католицький догмат про філіокве — це:

а) догмат про чистилище,

б) догмат про непогрішність папи римського,

в) догмат про ісходження Святого Духа від Отця і Сина.

55. Чернецтво існує:

а) у католицизмі і протестантизмі,

б) у католицизмі і православ'ї,

в) у православ'ї і протестантизмі.

56. Обов'язкова безшлюбність духівництва існує:

а) у православ'ї,

б) у протестантизмі,

в) у католицизмі.

57. Папа Римський обирається:

а) довічно,

б) на двадцять років,

в) на чотири роки.

58. Резиденцією Папи Римського є:

а) Рим,

б) Ватикан,

в) Київ.

59. Константинопольський патріарх:

а) глава всіх православних,

б) глава тільки Константинопольської Церкви,

в) «перший серед рівних» серед інших православних церков.

60. Автокефалія — це:

а) незалежність православної церкви,

б) залежність однієї православної церкви від інший,

в) незалежність від Ватикану.

61. Вчення про виправдання тільки вірою існує:

а) у православ'ї,

б) у католицизмі,

в) у протестантизмі.

 

 

62. До ранніх протестантських церков відносяться:

а) англікани, кальвіністи, лютерани,

б) англікани, баптисти, кальвіністи,

в) баптисти, лютерани, методисти.

63. До пізніх протестантських церков відносяться:

а) квакери, мормони, п'ятидесятники,

б) п'ятидесятники, баптисти, адвентисти,

в) Свідки Ієгови, пресвітеріани, меноніти.

64. Основні положення протестантського віровчення викладені:

а) у 95 тезах,

б) в Аугсбургському сповіданні віри,

в) Кальвіном.

65. Принцип «мирського аскетизму» існує:

а) у православ'ї,

б) у католицизмі,

в) у протестантизмі.

66. Характерною рисою баптизму є:

а) водохрещення дорослих,

б) повна відмова від таїнства водохрещення,

в) водохрещення дітей.

67. Характерною рисою п’ятидесятництва є:

а) говоріння «на язиках»,

б) відмова від служби в армії,

в) дотримання четвертої заповіді — шанування суботи.

68. Автором вчення про абсолютне приречення є:

а) Ульріх Цвінглі,

б) Жан Кальвін,

в) Мартін Лютер.

69. Священним Писанням в ісламі є:

а) Коран,

б) Іджма,

в) Фікх.

70. Іслам виник:

а) у VII в.,

б) у VI в.,

в) у V в.

71. Іслам виник на:

а) Аравійському півострові,

б) Синайському півострові,

в) Аппенинському півострові.

72. Хадж — це:

а) паломництво до «святих місць»,

б) обов'язок звістки «священну війну»,

в) щоденна ритуальна молитва,

73. Послідовниками основних напрямків в ісламі є:

а) вишнуіти і шиваіти,

б) фарисеї і саддукеї,

в) шиїти і суннити.

 

 

74. Мусульмани моляться:

а) п'ять разів у добу,

б) три рази в добу,

в) шість разів у добу.

75. День відпочинку в ісламі:

а) п'ятниця,

б) субота,

в) неділя.

76. Мухаммад для мусульман:

а) Посланник Аллаха,

б) Син Божий,

в) Боголюдина.

77. «Символ віри» в ісламі звучить так:

а) Аллах Великий!

б) В ім'я Аллаха, милостивого і милосердного!

в) Немає ніякого божества, крім Аллаха, а Мухаммад — посланець Аллаха!

78. Протягом  XX ст. кількість мусульман:

а) збільшилась,

б) зменшилась,

в) залишилась колишньою.

79. Пост в ісламі дотримується один раз:

а) у рік,

б) на місяць,

в) у тиждень.

80. Керівником мусульманської общини є:

а) муедзин,

б) кади,

в) імам.

81. Шаріат — це:

а) один з напрямків в ісламі,

б) одне з обрядово-культових дій,

в) система норм і правил.

82. Головним поганським божеством древніх слов'ян при князі Володимирові став:

а) Перун,

б) Дажбог,

в) Велес.

83. Капище — це:

а) цвинтар,

б) святилище,

в) храм .

84. Тризна — це:

а) весільний обряд,

б) обряд землеробського культу.

в) похоронний обряд.

85. Русалка — це істота:

а) річкова,

б) морська,

в) лісова.

 

86. Особливість віри в перші століття після хрещення Русі:

а) віра в двох богів,

б) співіснування язичества та християнства,

в) політеїзм.

87. Водохрещення Русі по літописних звістках відбулося:

а) у 988 р.,

б) у 966 р.,

в) у 989 р.

88. Русь була хрещена при:

а) Ярославові Мудрому,

б) Володимирові  Святославовичі,

в) Володимирові  Мономахові.

89. Брестська церковна унія була укладена:

а) у 1696 р.,

б) у 1596 р.,

в) у 1569 р.

90. Брестська унія — це:

а) об'єднання Православної церкви в Україні з Римсько-Католицькою Церквою,

б) визнання незалежності Православної церкви в Україні з боку Римсько-Католицької Церкви,

в) об'єднання Православної церкви в Україні з Російською Православною Церквою.

91. У результаті Брестської унії виникнула:

а) Українська Автокефальна Православна Церква,

б) Українська Греко-Католицька Церква,

в) Римсько-Католицька Церква в Україні.

92. Православна церква в Україні по законодавству:

а) відокремлена від держави,

б) є державною,

в) пануючою.

93. «Церква Уніфікації» преподобного Муна є:

а) неохристиянською,

б) неоорієнтальною,

в) неосинтетичною.

94. Міжнародне Товариство Свідомості Крішни є:

а) неохристиянською,

б) неоорієнтальною,

в) неосинтетичною.

95. Розквіт нетрадиційних культів припадає на:

а) початок XX в.,

б) кінець XIX в.,

в) 2-гу половину XX в.

 

 

 *** Див.Кислюк К. В., Кучер О. Н. Религиоведение: Учебное пособие для высш. Учебных заведений. – Х.: Торсинг, 2002. – 496 с. (с.455-467)