Питання для самостійної роботи з курсу «Глобалізація та сучасна культура»:

 

1. Глобалізація: визначення, витоки, основний зміст

2. Філософсько-методологічні підходи до осмислення глобалізації

3. Глобалістика: основні напрямки і етапи формування

4. Глобалістика як міждисциплінарний напрямок наукових досліджень

5. Глобальні проблеми сучасності: сутність, походження, основний зміст

6. Глобальні проблеми сучасності: види і критерії класифікації

7. Історія виникнення і еволюція Римського клубу

8. Проблематика доповідей Римському клубу

9. Характер сучасних міжнародних відносин

10. Роль ООН у запобіганні міжнародних конфліктів

11. Міжнародний тероризм як фактор світової політики

12. Сучасні теорії міжнародних відносин

13. Витоки відсталості країн «Третього світу»

14. Характерні риси сучасного розвитку країн «Третього світу»

15. Демографічна проблема

16. Глобальна проблема охорони навколишнього середовища

17. Енергетична і сировинна проблеми

18. Продовольча проблема

19. Проблеми освоєння космосу

20. Проблеми освоєння світового океану

21. Руху за альтернативну глобалізацію

22. Футурологічні прогнози цивілізаційних процесів

 

Рекомендована література

 

Базова література:

1.     Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Сб.: Пер. с англ. и фр. / Сост.: Л. И. Василенко, В. Е. Ермолаева; Ввод. ст. Ю. А. Шрейдера. — М.: Прогресс, 1999.

2.     Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін. Кер. авт. кол. О. Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2001.

3.     Глобальні трансформації і стратегії розвитку / О.Г. Білорус та ін. — К.: Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України, 1998.

4.     Глобальное сообщество: новая система координат (подходы и проблемы) / Ред. А.И. Неклесса. — СПб.: Алтея, 2000.

5.     Дікон Б. та ін. Глобальна соціальна політика: Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту / Пер. з англ. — К.: Основи, 1999.

6.     Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К.: Междунар. деловой центр, 1999.

7.     Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование: Учеб. для студ. вузов. — М.: Алгоритм, 2000.

8.     Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы. — М.; К.: Рефл-бук: Ваклер, 2002.

9.     Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Междунар. ин-т им. П. Сорокина—Н. Кондратьева. — М.: Экономика, 2001.

 

Допоміжна література:

1.     Китанович Б. Планета и цивилизация в опасности / Пер. с сербскохорват., предисл. и коммент. И. В. Вишняковой. — М.: Мысль, 1985.

2.     Крымский С. Б., Пилипенко В. Е., Салюк Ю. В. Верификация социальных прогнозов (методологический аспект). — К.: Наук. думка, 1992.

3.     Лавров С. Б., Сдасюк Г. В. Этот контрастный мир: Географические аспекты некоторых глобальных проблем. — М.: Мысль, 1985.

4.     Никаноров А. М., Хоружая Т. А. Глобальная экология: Учеб. пособие. — М.: Приор, 2000.

5.     Тоффлер А. Футурошок. — СПб.: Лань, 1997.

6.     Уткин А. И. Американская футурология международных отношений в ХХ веке. — М.: Наука, 1990.

7.     Форрестер Дж. Мировая динамика. — М.: Наука, 1978.

 

Інформаційні ресурси

 

1.     http://www.univer.omsk.su/omsk/socstuds/glob/index.html

2.     http://universitates.univer.kharkov.ua/arhiv/2004_1/sazonov/sazonov.html

3.     http://processi-globalizacii.ru/stati/kultura-i-globalizatsiya/