Питання для самостійної роботи з курсу «Основи міжкультурної комунікації»:

 

1.     Співвідношення понять «комунікація» та «спілкування».

2.     Вплив сучасної соціокультурної ситуації на процес комунікації.

3.     Становлення та розвиток МКК в США та Европі.

4.     Типи МКК (міжетнічна комунікація, контркультурна комунікація, комунікація між соціальними класами та групами, комунікація між представниками різних демографічних груп). 

5.     Джерела та механізми динаміки культури (інновації, звертання до культурного спадку, запозичення, культурна дифузія).

6.     Фактори, що впливають на поведінку в процесі МКК. Симпатія та емпатія.

7.     Поняття «чужого» та етноцентризм. Ксеноцентризм та культурний релятивізм. Сутність та формування культурної ідентичності.  

8.     Особливості процесу інкультурації та соціалізації.

9.     Сутність культурних цінностей та норм. Їх місце в міжкультурній комунікації.

10.                        Стрес та невпевненість, пов’язані з МКК. Теорія редукції невпевненості.

11.                        Поняття та сутність стереотипу. Функції стереотипів.

12.                        Поняття і сутність забобонів. Типи забобонів.

13.                        Поняття та сутність аккультурації. Основні форми аккультурації (асиміляція, сепарація, маргіналізація, інтеграція).

14.                        Поняття культурного шоку та його симптоми. Механізм розвитку культурного шоку.

15.                        Особливості вербальної та невербальної комунікації в українській культурі.

16.                         Особливості американської культури та системи цінностей.

17.                         Особливості німецької та англійської культур.

18.                        Характеристика французького національного характеру.

19.                         Роль релігії та природи в формуванні японського національного характеру.

20.                        Відмінні риси національного характеру у народів Скандинавії.

21.                        Роль мовних особливостей та антропоніміка євреїв в формуванні національного характеру.

22.                         Характеристика італійського та іспанського національного характеру.

                                                                      

Рекомендована література

Базова література:

1.     Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М.: Изд.-во МГУ, 1990.

2.     Бергельсон М.Б. Лингвистические методы исследования в области (межкультурной) коммуникации. Коммуникация: концептуальные и прикладные аспекты, Ростов-на-Дону, 2004.

3.     Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов, Москва, 2002.

4.     Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс, Волгоград, 2002.

5.     Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с.

6.     Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. Саратов, 1988.

7.     Ларченко С.Г., Еремин С.Н. Межкультурное взаимодействие в историческом процессе. Новосибирск, 1991.

8.     Лебедева Н. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., 1999.

9.     Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДКГ "Гнозис", 2003.

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Мархинина В., Удалова И. Межнациональное общество: состояние, динамика, взаимодействие культур. Новороссийск, 1996.

11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. М., 2002.

12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2000.

13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Рёш О. Проблема стереотипов в межкультурной коммуникации// Россия и Запад: диалог культур. Вып. 6. — М., 1998.

14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Сергеев А.М. Коммуникации в культуре. Петрозаводск, 1996.

15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация, Москва, 2000.

 

Допоміжна література:

1. Антонов В.И., Ямпилова З.С. Проблема стереотипов как один из барьеров в контексте коммуникации культур// Россия и Запад: диалог культур. Вып. 7. — М., 1999.

2.     Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.

3.     Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличностных коммуникаций. Спб., 2000.

4.     Введение в этническую психологию/Под ред. Ю.П. Платонова. Спб., 1995.

5.     Горелов И.Н., Енгалычев В.Ф. Безмолвной мысли знак: Рассказы о невербальной коммуникации. М., 1991.

6.     Грановская P.M., Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов.СПб., 1994.

7.     Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1996.

8.     Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества. Толковый словарь терминов и концепций. М.: Изд-во МГУ, 1999.

9.     Знаков В.В. Понимание в познании и общении. Самара, 1998.

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Иконникова Н. К. Механизмы межкультурного восприятия// Социологические исследования. — 1995. — № 4.

11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Конецкая В. П. Социология коммуникации. М., 1997.

12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Коул М. Культурно-историческая психология. М., 1997.

13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Леонтович О.А. Теория межкультурной коммуникации в России: состояние и перспективы, Теория коммуникации и прикладная коммуникация, Вестник Российской коммуникативной ассоциации, выпуск 1, 2002.

14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ольшанский Д.А. Межкультурная коммуникация: насилие перевода, Коммуникация: теория и практика в различных социальных контекстах, Ч.2, Пятигорск, 2002.

15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Прутченков А.С. Тренинг коммуникативных умений. М., 1993.

16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Радовель М.Р. Факторы взаимопонимания в межкультурной коммуникации, "Коммуникация: теория и практика в различных социальных контекстах, Ч.1, Пятигорск, 2002.

17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Саблина С.Г.Барьеры коммуникации в межкультурной среде, Актуальные проблемы теории коммуникации, Санкт-Петербург, 2004.

18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ситарам К.С., Когделл Р.Т. Основы межкультурной коммуникации // Человек. — 1992. — № 2—5.

19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998.

20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Соловьева О.В. Обратная связь в межличностном общении. М., 1992.

21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Стернин И.А. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996.

22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 1999.

23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Сухарев В.А., Сухарев М.В. Психология народов и наций. Донецк, 1997.

24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Тойхман Я., Надета Т.М. Основы речевой коммуникации. М., «ИНФРА-М», 1998.

25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Толстикова-Маст Ю., Кейтон Дж. Коммуникация о коммуникации: исследование развития дисциплины "коммуникация" в России, Коммуникация: теория и практика в различных социальных контекстах, Ч.1, Пятигорск, 2002.

26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Холл Э. Как понять иностранца без слов. М., 1995.

27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ценности и символы национального сознания в условиях меняющегося общества. М., 1994.

28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Цуканова Е.В. Психологические трудности межличностного общения. Киев, 1985.

29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Этнические стереотипы поведения / Под ред. А.К. Байбурина. Л., 1985.

30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ярмахов Б. Б. Межкультурная коммуникация: аспект социальной идентичности, Коммуникация: теория и практика в различных социальных контекстах, Ч.1, Пятигорск.- 2002.

 

 

Інформаційні ресурси

http://www.fictionbook.ru/author/tamara_nikolaevna_persikova/mejkulturnaya_kommunikaciya_i_korporativ/read_online.html?page=1