Питання для самостійної роботи з курсу «Вступ до культурології»

 

1.     Поняття і структура культури.

2.     Характеристика інформаційно-семіотичної концепції культури.

3.     Функції культури.

4.     Культурний простір та сутність його складових.

5.     Матеріальна та духовна культури. Міф та релігія як перші форми духовної культури.

6.     Основні признаки масової культури та її позитивні та негативні сторони.

7.     Характерні риси східного та західного типів культури?

8.     Типи культурних форм: національні культури, регіональні культури, цивілізації.

9.     Особливості соціокультурної динаміки: концепції розвитку культури.

10.           Аксіологічні та комунікативні виміри культури.

11.           Феномен культурного шоку, його негативні та позитивні наслідки.

12.           Особливості міжкультурної комунікації в сучасному світі.

13.           Суть терміну «життєвий сценарій». Форми людського спілкування.

14.           Характерні риси духовної культури.

15.           Класифікація види мистецтва в залежності від використання в них знакового матеріалу.

16.           Суть соціальних функцій мистецтва.

17.           Що таке «політична культура»? Хто ввів цей термін в науковий обіг?

18.           Назвіть структурні елементи політичної культури. Розкрийте їх сутність.

19.           Назвіть типи політичної культури (Г. Алмонд та С. Верба,  Е. Вятр, К. Поппер).

Рекомендована література

 

Базова література:

1.  Арнольдов А.И. Культурология: наука познания и культура. - М., 1995.

2.  Коган Л.Н. Теория культуры. - Екатеринбург, 1999.

3.  Коган М.С. Философия культуры. - СПб.,-1996.

4.  Культура: теории и проблемы. Учебное пособие. Отв. ред. Т.Ф. Кузнецова. М., 1995.

5.  Культурология в вопросах и ответах. Учебное пособие под ред. В.А. Драча. М., 1999.

6.  Культурология, (сост. и отв. ред. Полищук В.И.). - М.: Гардарика, 1998.

7.  Культурология. (сост. и отв. ред. Левяш И.Я.). - Минск, 1990.

8.   Культурология. (сост. и отв. ред. Радугин А.В.). - М.: Центр, 1996.

9.  Культурология. (сост. и отв. ред. Розин В.М.). -М.: Высш. Школа, 1999.

10.  Культурология. (сост. и отв. ред. Сапронов П.Л.). - СПб, 1997.

11.  Культурология. (сост. и отв. ред. Соколов В.Л.). - Ростов-на-Дону, 1997.

12.  Культурология. XX век. Словарь. СПб., 1997.

13.  Культурология. История мировой культуры./ Под ред. А.Н. Марковой. – М., ЮНИТИ, 1995.

14.  Культурология. Учебное пособие. Отв. ред. Г.В. Драч. Ростов-на-Дону, 1995.

15.  Подольська Е.А. Кредитно-модульний курс культурології. Навчальний посібник. – К.: «Інкос», 2006. – 368 с.

16.  Полікарпов В.С. Лекции по культурології. - М., 1997.

17.  Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. Учебное пособие. М., 1996.

18.  Романов В.Н. Историческое развитие культуры. Проблемы типологии. - М.: Наука, 1991.

19.  Учебный курс по культурологии. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 1996.

 

Допоміжна література:

1.  Гуревич П.С. Философия культуры. - М., 1995.

2.  Ерасов Б.С. Социальная культурология. В 2 ч. Учебное пособие. М., 1994.

3.  Зиммель Г. Философия культуры. - М., 1996.

4.  Ионин Л.Г. Социология культуры. Учебное пособие. М., 1996.

5.  Культурология. ХХ век. Антология. Отв. ред. С.Я. Левит. М., 1995.

6.  Скворцова Теория и история культуры. - М.: ЮНИТИ, 1999.

7.  Словарь по культурологии. - М., 1997.

8.  Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций. М., 1996.

9.  Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры. Вып. 1 - 2. Долгопрудный, 1994.

10.  Энциклопедия (Культурология XX век) в 2.т. - СПб.: Университет, 1998.