Питання до державного іспиту для студентів-культурологів (спеціалістів)

   1. Поняття культура та його сутність.
   2. Людина, культура, природа: характер співвідношення.
   3. Основні підходи до вивчення культури.
   4. Діяльнісна концепція культури. Поняття «артефакт».
   5. Культура як світ смислів.
   6. Знаки як носії культурної інформації. Знак і  значення. Культура як «текст».
   7. Культура як інформаційний процес.
   8. Культура та цивілізація.  Типи цивілізацій.
   9. Основні функції культури.
   10. Матеріальна культура та її структура.
   11. Роль техніки у розвитку культури. Особливості технологічної  культури та небезпеки технічного прогресу.
   12. Духовна культура, її особливості та  структура.
   13. Міф і його роль у культурі. Міфи в сучасному світі.
   14. Місце релігії у культурі. Характеристика різних типів релігій.
   15. Мистецтво у контексті культури. Сфера художньої діяльності як самосвідомості культури.
   16. Особливості становлення моралі та моральності. Основні принципи сучасної моральної культури.
   17. Основні принципи правової культури.
   18. Сфера політики і політична культура.
   19. Наука як сфера культури та її періодизація. Соціокультурні орієнтири науки.
   20. Культура як суспільний феномен: основні рівні культури.
   21. Національне та інтернаціональне в культурі. Порівняльний аналіз етнічної та національної культури.
   22. Поняття субкультури та її різновиди. Характеристика субкультури молоді.
   23. Основні форми культури та їх характеристика. Особливості феномену «масової культури».
   24. Соціодинаміка культури.
   25. Культура та творчість.
   26. Традиції та їх роль у культурі.
   27. Еволюція культури у концепції Дж. Віко.
   28. Концепції культури французьких просвітників (Ф. Вольтер, Д. Дідро, Ж.Ж. Руссо).
   29. Теорії культури німецького Просвітництва (І.І. Вінкельман, Г.Е. Лессінг, Ф. Шиллер, Й.Ґ. Гердер.)
   30. Етнологічні концепції культури та їх класифікація.
   31. Особливості марксистської концепції культури.
   32. Концепція К. Ясперса про єдине походження людства та культури.
   33. Співвідношення понять «культура» та «цивілізація» в концепції О. Шпенглера.
   34. Взаємодія культур у концепції М.Я. Данилевського.
   35. Механізм еволюції цивілізації у концепції А. Тойнбі.
   36. Особливості культурологічної теорії П.А. Сорокіна. 
   37.  Концепція Ф. Ніцше та його обґрунтовування двох типів культури.
   38.  Культурологічні концепції франкфуртської школи (Т. Адорно).
   39. Культурологічні концепції Г. Маркузе, М. Хоркхаймера.
   40. Психоаналітична концепція культури З.Фрейда.
   41. Особливість неофрейдистських концепцій культури (К.Г. Юнг, Е. Фромм, К. Хорні).
   42. Екзистенціальні концепції культури (А.Камю, Ж.П. Сартр).
   43. Ігрова концепція культури Й. Хейзінги.
   44. Ігрова концепція культури Х.Ортега-і-Гассета.
   45. Символічні концепції культури Е. Кассирера.
   46. Теорії російського космізму (О.Чижевський, В.І. Вернадський, Л.М. Гумільов).
   47. Проблема «масової» культури у творчості Х. Ортега-і-Гассета.
   48. Культурний проект і його характерні особливості
   49. Фандрайзінг. Суб'єкт фандрайзінгової діяльності.
   50. Функціоналізм Б. Малиновського. Поняття культури в функціоналізмі та принципи її дослідження.
   51. Американський культуралізм. Основні ідеї і методологічні принципи Ф. Боаса. Школа Ф. Боаса.
   52. Символіко-інтерпретативна теорія культури К. Ґірца.
   53. Структуралізм К. Леві-Строса і його внесок в культурантропологію.
   54. Філософія культури як ідеальний проект заданої культури (В. Віндельбанд, Г. Ріккерт).
   55. Поняття «прасимвол» культури в концепції О. Шпенглера.
   56. Дегуманізація мистецтва в сучасній культурі (Х. Ортега-і-Гасет).
   57. Антропологічні та онтологічні наслідки впливу науки та техніки на культуру і мистецтво (В.Беньямін).
   58. Поняття символу та архетипу в концепції К.Г. Юнга.
   59. Особливості постмодерністської теорії культури.
   60. Ідеї представників постструктуралізму (Ж. Лакан) та деконструктивізму (Ж. Дерріда) в інтерпретації культури.